دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، مهر 1402 (پاییز و زمستان ) 
ارائۀ مدل گردشگری هوشمند با عاملیت رسانه‌های اجتماعی (موردکاوی: همدان)

صفحه 1-25

10.22133/tlj.2023.402012.1105

نصرت الله طاقتی احسن؛ محمد سلطانی فر؛ سیدعبدالله سجادی جاغرق؛ عباس عباس پور؛ علی اکبر فرهنگی


شناسایی عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگری ورزشی سالمندان در ایران

صفحه 119-137

10.22133/tlj.2024.418166.1120

ستاره نعمتی صفت؛ امین عظیم خانی؛ محمد قاسمی؛ زهرا همت یار