بررسی تأثیر اینترنت اشیا، قصد خرید و عملیات سازمانی سبز در رفتار سازمانی سبز کارکنان در صنعت هتلداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، موسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ، موسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران

چکیده

با افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطیِ مصرف‌کنندگان، دولت‌ها و جوامع مختلف در سراسر جهان و سازمان‌ها درصدد توسعۀ برنامه‌های دوستدار محیط زیست مانند توسعۀ خدمات و محصول سبز، رفتار سبز و فناوری سبز برآمدند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیرات اینترنت اشیا، قصد خرید سبز و عملیات سبز در رفتار سبز کارکنان در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: منزلگاه حیات شرق) انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی – هم‌بستگی است. جامعۀ آماری این تحقیق را کلیۀ کارکنان منزلگاه حیات شرق مشهد تشکیل داده‌اند که تعداد آن‌ها 100 نفر است. نمونۀ آماری با استفاده از جدول مورگان، 80 نفر محاسبه شده و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامۀ رونی باسانا (2021) استفاده و به‌منظور تعیین روایی پرسش‌نامه‌‌ها از روایی محتوا، تأیید اساتید، روایی سازه، همگرا و واگرا استفاده شد و پایایی پرسش‌نامه‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. در این پژوهش، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار پی‌ال‌اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اینترنت اشیا در عملیات سبز و رفتار سبز کارکنان تأثیر معناداری دارد. همچنین قصد خرید سبز در عملیات سبز و رفتار سبز کارکنان تأثیر معناداری داشت، اما تأثیر عملیات سبز در رفتار سبز کارکنان تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها