داوران

داوران 1401
نام نام خانوادگی سمت/سازمان
محمد رضا فتحی دانشیار دانشگاه تهران
یزدان شیرمحمدی دانشیار دانشگاه پیام نور
مهرنوش بسته نگار استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
نیلوفر عباس پور استادیار دانشگاه خوارزمی
بهار بیشمی استادیار پژوهشگاه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
مرتضی خزائی پول استادیار موسسه آموزش عالی مازیار رویان
سیاوش ایمنی استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
ناصرالدین غراب استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
مجید فولادیان دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
پروانه پرچکانی استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
مهدیه شهرابی فراهانی استادیار، پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
فرانک رنجبر متعلق دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی
رئوف مصطفی زاده دانشیار گروه منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
زهرا نادعلی پور استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
آرش حیدری استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
فاطمه باقری استادیار دانشگاه مازندران
مصطفی اسماعیلی مهیاری دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
امید بهبودی استادیار،گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد
مهنا نیک بین استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی