راهنمای نویسندگان

فرم ها:

فرم ساختار مقاله- بدون نام

فرم صفحه عنوان و مشخصات نویسندگان

چکیده تفصیلی

فرم تعهدنامه

فرم تعارض منافع

راهنمای نگارش مقاله

 

 

راهنمای نویسندگان

در راستای احراز شرایط لازم در مورد مجلات علمی ـ پژوهشی، در این مجله فقط مقالههایی پذیرفته میشوند که افزون بر داشتن محتوای علمی، به تشخیص داوران متخصص، با رعایت ضابطههای شکلی زیر نیز نوشته شده باشند:

الف) شرایط نویسنده

1. مقاله می بایست در فرمت ساختار مقالات مجله تنظیم شود (فرم ساختار مقاله- بدون نام) (فرم عنوان و مشخصات نویسندگان). برای اطلاع از جزئیات شیوۀ نگارش مقاله اینجا (شیوه نامه نگارش) کلیک کنید.

2. یکی از نویسندگان مقاله باید دانشآموختۀ دکتری یا عضو هیئت علمی دانشگاهها یا مراکز پژوهشی معتبر داخلی یا خارجی باشد و ترجیحاً از سابقۀ پژوهشی در موضوع مقالۀ ارسالی برخوردار باشد.

ب) شرایط مقاله

1. چکیدۀ فارسی و انگلیسی (حداقل 150 و حداکثر 250 واژه) باید شامل موضوع، طرح مسئله، نتیجۀ اصلی تحقیق و واژگان کلیدی باشد.

2. واژگان کلیدی حداقل 3 و حداکثر 5 واژه باشد.

3. مقدمه باید شامل طرح مسئله، سؤالات، پیشینه، هدف و اشاره به ساختار اصلی مقاله باشد.

4. معادل انگلیسی واژگان تخصصی پانویس شود.

5. نگارش مقاله تابع رسم‌الخط و دستور زبان فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

6. مقاله پیش‌تر جایی چاپ نشده و برای چاپ به جایی فرستاده نشده باشد.

7. برای بارگذاری مقاله، ارسال 4 فایل (فایل اصلی بدون نام نویسندگان ، فایل عنوان و مشخصات نویسندگان، فایل گزارش مشابهت یابی، فرم تعهد ) ضروری است.

8. مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله و فهرست منابع برعهدۀ نویسنده است.

ج) شرایط استناد

1. منابع فارسی و انگلیسی مورداستفاده در پایان مقاله، براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان و بر اساس شیوه استناددهی APA به شرح زیر نوشته شود:

(فونت 12 برای منابع فارسی و فونت 10 برای منابع لاتین.  رفرنس دهی APA)

اربابیان، شیرین، زمانی، زهرا و رحیمی، معصومه (1393). بررسی اثر گردشگری در توسعۀ کارآفرینی. مجلۀ برنامهریزی و توسعۀ گردشگری، ۳(۱۰)، 126-146.

Eshliki, S. A., & Kaboudi, M. (2017). Perception of community in tourism impacts and their participation in tourism planning: Ramsar, Iran. Journal of ASIAN Behavioural Studies2(4), 59-69.  doi/abs/10.1080/09669582.2016.1224891

درج DOI مقالات و منابع در فهرست نویسی منابع الزامی است

2. درج ترجمه لاتین رفرنس های فارسی در این قسمت الزامی است. این ترجمه باید مطابق با شیوه استناددهی لاتین این مقالات در نشریات باشد و نباید ترجمه آن با آنچه در مقاله اصلی و یا سایت مجله منتشرکننده وجود دارد، مغایرت داشته باشد.  به عنوان مثال:

پورذبیح سرحمامی، خدیجه، عزیزیان کهن، نسرین، و زارع آبندانسری، محمد. (1402). کیفی‌سازی اوقات فراغت زنان و دختران در خانواده با رویکرد مبتنی بر فعالیت‌های جسمانی و ورزشی. گردشگری و اوقات فراغت، 8(15), 183-196. doi: 10.22133/tlj.2023.421230.1122

 Pourzabih Sarhamami, K., Azizian Kohan, N., & Zare Abandansari, M. (2023). Improving the quality of Leisure Time of women and girls in the family with an approach based on physical and sports activities. Tourism and Leisure Time, 8(15), 183-196. doi: 10.22133/tlj.2023.421230.1122

د) شیوۀ ارسال مقاله

نویسندگان محترم باید مقالات خود را در سامانۀ نشریه به نشانی tlj.usc.ac.ir ثبت کنند. همراه با مقاله، لازم است فرم های تعارض منافع و تعهدنامۀ نویسندۀ مسئول مبنی بر اصیل‌بودن مقاله، عدم انتشار تمام یا بخشی از آن در نشریه‏‌های دیگر و عدم ارائۀ هم‌زمان به چند نشریه، ارسال شود. نویسندگان محترم می توانند سؤالات خود را به آدرس رایانامه ارسال کنند: tlj@usc.ac.ir