دگرگونی بافت قدیمی شهر اصفهان: تولید فضای گردشگری و فراغت با میانجیگری شبکه‌های مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 استادیار، گروه گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران ایران

3 دانشیار دانشگاه هنر اصفهان، گروه موزه و گردشگری، اصفهان، ایران

چکیده

فضاهای شهری ازجمله فضاهای سازمان‌د‌هی‌شده هستند. در این میان، منطقۀ قدیمی شهر اصفهان به‌منزلۀ منطقه‌ای گردشگرپذیر فضایی با حال‌وهوای متفاوت است. پژوهش حاضر کوشیده است تا این تولید فضای شهری را با تکیه ‌بر دستگاه مفهومی لوفور، تأثیرات شبکه‌های مجازی و به‌کارگیری روش مردم‌نگاری تحلیل کند. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات و روندهای تولید فضای شهر به‌دنبال رواج گردشگری و با واسطه‌گری فضای مجازی است. این پژوهش سه بعد تولید فضا را که لوفور معرفی کرده در کنار فضای مجازی قرار می‌دهد و تلاش می‌کند تا مفهوم تولید فضا را در نظریه‌پردازی‌های خود توسعه دهد. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش، پژوهشگر اول با استفاده از روش مردم‌نگاری و با زندگی در شهر اصفهان به‌مدت ده ماه داده‌های خود را با روش مشاهدۀ مشارکتی جمع‌آوری کرده و با استفاده از سیستم کدگذاری سه‌گانه تجزیه‌وتحلیل می‌کند. یافته‌های این پژوهش نشان‌دهندۀ آن است که محرک‌های فضایی جدیدی مانند وابستگی به اطلاعات آنلاین، دگرگونی نگرش به سفر و تغییر در منطق اقتصادی و فرهنگی به‌واسطۀ شبکۀ مجازی اینستاگرام، منطق تولید فضا در بافت قدیمی شهر اصفهان را تغییر می‌دهد و آن را به‌سمت تجاری‌سازی پیش می‌برد، منطقی که مبتنی‌بر درک آنلاین و انتخابی فضا شکل می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها