فراتحلیل پژوهش‌های انجام‌شده در حوزۀ گردشگری تندرستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مدیریت گردشگری، پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، تهران، ایران

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی، دانشکدۀ گردشگری دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هم‌زمان با رواج زندگی صنعتی، کسب آرامش و فراغت در محیط‌های طبیعی بیش‌ازپیش مورد توجه گردشگران بوده و مکان‌های طبیعی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد با هدف کسب سلامت جسم و روان، و بهره‌مندی از آرامش با هدف بهبود کیفیت زندگی به‌منزلۀ فعالیت فراغتی گردشگری تندرستی ایجاد شده‌اند. گردشگری تندرستی یا wellness یکی از گونه‌های گردشگری سلامت به‌شمار می‌رود که در سال‌های اخیر، تحقیقات بسیاری در مقصدهای گردشگری جهان پیرامون آن انجام شده است. این تحقیق با هدف فراتحلیل بر روی تحقیقاتی که مفهوم و ابعاد گردشگری تندرستی را بررسی کرده‌اند انجام شده است. فراتحلیل به شیوۀ تحلیل و توصیف بر روی ده مقاله، که همگی از منابع خارجی هستند و مفهوم گردشگری تندرستی را مطالعه کرده‌اند، انجام شده است. نتایج فراتحلیل نشان می‌دهند که مفهوم گردشگری تندرستی در مجموع تحقیقات مدنظر، برپایۀ هفت مؤلفۀ طبیعت، غذا، آرامش، بعد ذهنی، بعد جسمی، تجربه و معنویت تقسیم شده است که هریک، از متغیرهای وابسته به مفهوم مؤلفه تشکیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


دلاور، علی (1374). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
نیومن، ویلیام لاورنس (1392). شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی. ترجمۀ حسین دانایی‌فرد و حسین کاظمی. تهران: مؤسسۀ کتاب مهربان نشر.
Adams, T. B. (2003). The power of perceptions: Measuring wellness in a globally acceptable, philosophically consistent way. Wellness Management.
Andreu, M. G. N. L., Font-Barnet, A., & Roca, M. E. (2021). Wellness tourism—New challenges and opportunities for tourism in Salou. Sustainability, 13(15), 8246. https:// doi.org/10.3390/su13158246
Jamilah Mihardja, E., Alisjahbana, S., Mulyasari Agustini, P.,  Ayu Puspito Sari,D., & Pardede, T.S. (2023). Forest wellness tourism destination branding for supporting disaster mitigation: A case of Batur UNESCO Global Geopark, Bali. International Journal of Geoheritage and Parks11(1), 169-181. https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2023.01.003 
Delavar, A. (2014). Theoretical and practical foundations of research in humanities and social sciences. Tehran: Rushd Publications [in Persian].
Dillette, A. K. (2016). Wellness Tourism: An Application of Positive Psychological Theory to Overall Quality of Life (Doctoral dissertation, Auburn University).
Dillette, A. K., Douglas, A. C., & Andrzejewski, C. (2021). Dimensions of holistic wellness as a result of international wellness tourism experiences. Current Issues in Tourism24(6), 794-810.‏ https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1746247
Dini, M., & Pencarelli, T. (2021). Wellness tourism and the components of its offer system: a holistic perspective. Tourism Review77(2), 394-412. https://doi.org/10.1108/TR-08-2020-0373
Dunn, H. L. (1959). High-level wellness for man and society. American Journal of Public Health and the Nations Health. 49(6), 786-792.
GWI (2013). The Global Wellness Tourism Economy Report. Retrieved from: http://www.globalwellnesssummit.com/images/stories/pdf/wellness_tourism_economy_exec_s um_final_10022013.pdf
 GWI. What Is Wellness (2022).  Retrieved From: https://globalwellnessinstitute.org/what-is-wellness/what-is-wellness-tourism (accessed on 10 November 2022)
Heung, V. C., & Kucukusta, D. (2013). Wellness tourism in China: Resources, development and marketing. International journal of tourism research15(4), 346-359.‏ ‏ http//doi.org/10.1002/jtr.1880.
Korea Ministry of Culture, Sports and Tourism (2017). Retrieved from: https://www.mcst.go.kr/kor/s_notice/press/pressView. jsp?pSeq=16057 (accessed on 22 September 2022).
Korea Tourism Organization. 2021. Wellness Directory Book. Retrieved from: https://kto.visitkorea.or.kr/kor/biz/marketing/ medical/data.kto (accessed on 26 September 2022).
Lee, J., & Kim, J. J. (2023). A study on market segmentation according to wellness tourism motivation and differences in behavior between the groups—focusing on satisfaction, behavioral intention, and flow. International Journal of Environmental Research and Public Health20(2), 1063. http://doi.org/10.3390/ijerph20021063
Lehto, X. Y., Brown, S., Chen, Y., & Morrison, A. M. (2006). Yoga tourism as a niche within the wellness tourism market. Tourism recreation research31(1), 25-35.‏
Liao, C., Zuo, Y., Xu, S., Law, R., & Zhang, M. (2023). Dimensions of the health benefits of wellness tourism: A review. Frontiers in Psychology13, 1071578.‏
Lim, Y. J., Kim, H. K., & Lee, T. J. (2016). Visitor motivational factors and level of satisfaction in wellness tourism: Comparison between first-time visitors and repeat visitors. Asia pacific journal of tourism research21(2), 137-156.‏
Liu, L., Zhou, Y., & Sun, X. (2023). The Impact of the Wellness Tourism Experience on Tourist Well-Being: The Mediating Role of Tourist Satisfaction. Sustainability15(3), 1872. https://doi.org/10.3390/su15031872
Lopes, A. P., & Rodríguez-López, N. (2022). Application of a Decision-Making Tool for Ranking Wellness Tourism Destinations. Sustainability14(23), 15498.‏ http/ /doi.org/10.3390/su142315498
Mueller, H., & Kaufmann, E. L. (2001). Wellness tourism: Market analysis of a special health tourism segment and implications for the hotel industry. Journal of Vacation Marketing, 7(1), 5-17.
National Wellness Institute (2016). The Six Dimensions of Wellness. Retrieved from: http://www.nationalwellness.org/?page=Six_Dimensions
Newman, W. L. (2014). Social research methods: qualitative and quantitative approaches. Translated by Hossein Danaei Fard and Hossein Kazemi. Tehran: Mehraban Publishing Institute [in Persian]
Smith, M. & Puczk, L. (2008). Health and Wellness Tourism. ButterWorth-Heinemann is animprint of Elsevier Linarc House , Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, USA.
Stănciulescu, G. C., Diaconescu, G. N., & Diaconescu, D. M. (2015). Health, spa, wellness tourism. What is the difference. Knowledge Horizons–Economics7(3), 158-161.‏
Telej, E., & Gamble, J. R. (2019). Yoga wellness tourism: a study of marketing strategies in India. Journal of Consumer Marketing36(6), 794-805. ‏ http/ /doi.org/10.1108/JCM-07-2018-2788
Travis, J. W. (1984). The relationship of wellness education and holistic health. Mind, Body and Health. New York, 188-198.‏
Voigt, C. (2013). Towards a conceptualisation of wellness tourism. In Wellness tourism (pp. 19-44). Routledge.‏
Zhong, L., Deng, B., Morrison, A. M., Coca-Stefaniak, J. A., & Yang, L. (2021). Medical, health and wellness tourism research—A review of the literature (1970–2020) and research agenda. International Journal of Environmental Research and Public Health18(20), 10875.‏