ارائۀ مدل گردشگری هوشمند با عاملیت رسانه‌های اجتماعی (موردکاوی: همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته مدیریت رسانه، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت رسانه، دانشکدۀ مدیریت واقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکدۀ روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

5 استاد، گروه آموزش مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

گردشگری پدیده‌ای میان‌‌رشته‌ای است که با بسیاری از صنایع و حوزه‌های بازار ارتباط تنگاتنگی دارد و توسعۀ این پدیده تأثیرات بسزایی در بخش توسعه‌ی پایدار می‌گذارد. گردشگری هوشمند اصطلاحی جدید و کاربردی است که به توصیف وابستگی روزافزون مقاصد گردشگری، صنایع و اشکال مختلف گردشگران به اشکال جدید فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، که حجم انبوهی از داده‌ها را به گزاره‌های ارزشمند تبدیل می‌کند، می‌پردازد. در کشور ایران، به گردشگری هوشمند آنچنان که باید و شاید توجهی نشده است و الگوی کاربردی برای آن وجود ندارد. همچنین نه‌فقط بر روی الگوی گردشگری هوشمند مطالعات اثربخشی انجام نشده، بلکه عاملیت رسانه‌های اجتماعی نیز در آن در نظر گرفته نشده است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که الگوی گردشگری هوشمند با عاملیت رسانه‌های اجتماعی تبیین شود. بدین‌منظور، ازطریق نمونه‌گیری هدفمند، اطلاعات 25 نفر از از افراد شاغل و فعال در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی همدان، ازطریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته گردآور‌ی و تجزیه‌و‌تحلیل شد و با استفاده از روش نظریۀ برخاسته از داده، الگوی گردشگری هوشمند با عاملیت رسانه‌های اجتماعی طراحی شد. ‌یافته‌های این تحقیق کیفی نشان می‌دهند که به‌کارگیری صحیح گردشگری هوشمند با عاملیت رسانه‌های اجتماعی می‌‌تواند موجب توسعۀ کشور در سایۀ راه‌افتادن موتور توسعه (گردشگری)، ایجاد اشتغال پایدار، رونق کسب‌وکارهای خرد و محلی، توسعۀ گردشگری بین‌المللی، درآمدزایی بهتر مؤسسه‌های گردشگری شود.

کلیدواژه‌ها


اکبریان رونیزی، سعیدرضا و رضوانی، محمدرضا (1394). توسعۀ پایدار گردشگری از مفهوم تا عمل. انتشارات دانشگاه شیراز.
تقوی، سیدعباس و صادقی، سهیل (1395). بررسی رابطۀ مصرف رسانه‌های جمعی با میزان دینداری در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. پژوهش‌نامۀ فرهنگی هرمزگان، ۸(۱۳)، 21- 42.  http://rdch.ir/article-1-159-fa.html
حقیقت قهفرخی، فرزانه، حسینی، سیدعلی، قادری، اسماعیل و محمودزاده، سید مجتبی (1402). واکاوی معنایی برساخت هویت زنان در گردشگری (مورد مطالعه: زنان شاغل در اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان کرمان). مجلۀ زن در توسعه و سیاست، 21(79)، 55-82. https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.347099.1008246
خانی، فضیله (1399). به‌کارگیری مدل ریاضی در سنجش میزان موفقیت گردشگری در مناطق در مناطق جغرافیایی (مطالعۀ موردی: شهر بوشهر.  فصل‌نامۀ جغرافیا و مطالعات محیطی، ۲(۴)، ۴۶۳.
خطیب سمنانی، محمدعلی و فتحی، منصوره (1399) بررسی راهکارهای توسعۀ گردشگری در استان آذربایجان غربی. فصل‌نامۀ اقتصاد مالی (علوم اقتصادی سابق)، ۶(۱۸)، ۱۱۲-۹۵.  https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383833.1391.6.18.5.1
خواجه نبی، فهیمه، زندمقدم، محمدرضا و کرکه آبادی، زینب (1399). تحلیل ساختارها‌ی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیطی و نهاد‌ی در رشد و توسعۀ گردشگر‌ی شهری، مطالعۀ موردی: شهر گلوگاه. دوفصل‌نامۀ علمی پژوهشی‌ بومشناسی شهری، ۱۱(۱)، 13-28. https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383930.1399.11.21.1.5
ده‌زاده سیلابی، پروین و احمدی‌فرد، نرگس (1398). تعیین پیشران‌های کلیدی مؤثّر بر توسعه گردشگری با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های استان مازندران). جغرافیا و پایداری محیط، ۹(۳۰)، 73- 89. https://doi.org/10.22126/ges.2019.1064
رمضان‌نژاد، یاسر و رکن‌الدین افتخاری، علیرضا (1398). راهبردها‌ی توسعۀ گردشگر‌ی ساحلی روستایی استان گیلان. مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، ۱۴(۱)، 19-34. http://jshsp.iaurasht.ac.ir/article_665120.html
سلیمانی، علیرضا، مجنونی توتاخانه، علی و آفتاب، احمد (1398). تحلیل نقش گردشگری بر ارتقای دانش و آگاهی‌های زیست‌محیطی روستاییان (مطالعۀ موردی: محور توریستی صور توتاخانه). مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، ۱۴(۱)، 219- 237. http://jshsp.iaurasht.ac.ir/article_665130.html
شفیعی ثابت، ناصر، قربانی، جواد و بهمنی، رحیمه (1398). ظرفیت‌های گردشگری تاریخی و تأثیر آن در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعات موردی: سکونتگاه‌های روستایی ناحیۀ سلطانیۀ استان زنجان). پژوهش‌های دانش زمین، ۱۰(۱)، 94- 108. https://doi.org/10.52547/esrj.10.1.94
صابری‌فر، رستم و کریمی، احسان (1397) اولویت‌بندی نیازها و انتظارات گردشگران مناطق شهری (نمونۀ موردی: شهر مشهد). برنامه‌ریزی و آمایش فضا، ۲۲‌(۲)، ۷۵-۹۳. http://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-13749-fa.html
طاووسی، محمود، محمدی، سمیرا، صدیقی، ژیلا، رستمی، راحله و حائری‌مهریزی، علی اصغر (1398). میزان استفادۀ شهروندان تهرانی از اطلاعات سلامت رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی مجازی: یک مطالعه جمعیتی. آموزش و سلامت جامعه، ۶(۲)، 103- 109. https://doi.org/10.29252/jech.6.2.103
صباغ کرمانی، مجید و امیریان، سعید (1399). بررسی اثرات اقتصادی توریسم در جمهوری اسلامی ایران (با استفاده از تحلیل داده ـ ستانده). پژوهش‌نامۀ بازرگانی، ۴(۱۶)، ۵۷-۸۳.
علیزاده اقدم، محمدباقر، سلطانی‌بهرام، سعید، علی‌زاده اقدم، فیروزه و بابایی‌آذر، سهیلا (1397). بررسی رابطۀ رسانه‌ها‌ی جمعی با بیگانگی اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز). مطالعات رسانه‌ای، ۴(۱۶)، ۵۷-۸۳.
غنی‌پور تفرشی، مرضیه و یاسوری، مجید (1391). بررسی تأثیر گردشگری شهری بر اقتصاد شهر. مطالعۀ موردی: شهر لاهیجان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری. دانشگاه گیلان.
قادری، اسماعیل، کاظمیان، غلامرضا و باقری، فاطمه (1398). ارزیابی اهمیت ـ عملکرد ابعاد و شاخص‌های مدیریت یکپارچۀ گردشگری در سواحل استان مازندران. جغرافیا و پایداری محیط. ۹(۲)، 45- 65. https://doi.org/10.22126/ges.1970.1157
قربانی، رسول، سلامتی گبلو، شهرام، مهاجری نعیمی، لیلا و ارژنگی مستعلی بیگلو، حجت (1400). ارزیابی اثرات گردشگری بر توسعه اقتصاد شهری (نمونۀ مورد مطالعاتی: شهر اردبیل). نشریۀ جغرافیا و روابط انسانی، ۳(۴)، 542-556. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26453851.1400.3.4.34.9
کوهی حبیبی، نازنین و برک‌پور، ناصر (1395). بررسی عوامل مؤثر در حمایت جامعۀ میزبان از توسعه گردشگری شهری. مطالعۀ موردی: شهر اصفهان محلۀ جلفا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری. دانشگاه اصفهان.
مرادپور، نبی، تقوی زیروانی، اسماعیل و قربانی، حمید (1396). بررسی تأثیر شاخص‌های پیاده‌مداری بر توسعۀ گردشگری پیاده شهری، مطالعۀ موردی: شهر خرم آباد. مجلۀ گردشگری شهری، ۴(۲)، ۱۱۲-۹۹. https://doi.org/10.22059/jut.2017.203099.192
موسوی، میرنجف، آفتا، احمد، مجنونی، علی و نیرومند شیشوان، صغری (1398). توسعۀ گردشگر‌ی مناطق روستایی با تأکید بر اولویت‌ها‌ی سرمایه‌گذار‌ی در زیرساخت‌ها. مطالعۀ موردی: استان آذربایجان شرقی. آمایش جغرافیایی فضا، ۹(۳۱)، 39- 54. https://doi.org/10.30488/gps.2019.90105
محمدی، یزدان و سلطانی تربتی، فاطمه (1401). اثر تجربۀ برخط برند شهر گردشگری در قصد بازدید از مقصد گردشگری. مورد مطالعه: شهر تهران. مجلۀ گردشگری و اوغات فراغت، ۱۴(۷)، 33-47. 10.22133/TLJ.2022.311037.1020
مهراب قوچانی، امید، غنیان، منصور، خسروی‌پور، بهمن و کراتز، جان (1398). تبیین چارچوبی جهت بسط حمایت از توسعۀ گردشگری روستایی براساس تلفیق نظریه‏‌های تبادل اجتماعی و تصویر مکان (موردمطالعه: نواحی تالابی استان خوزستان). مجله پژوهش‌های روستایی، 10(3)، ۲۴-۴۲. https://doi.org/10.22059/jrur.2019.276214.1332
میرزایی، حسن و جلیلی، ساناز (1399). تأثیر توسعۀ گردشگری بر رشد اقتصادی، مقایسۀ ایران و کشورهای منتخب. فصل‌نامۀ اقتصاد مالی (علوم اقتصادی سابق)، ۵(۱۵)، 137-149. https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383833.1390.5.15.4.7
نادعلی، سوسن و سفیدچیان، سلمان (1397). توان‌سنجی گردشگر‌ی هوشمند با تأکید بر ضرورت‌ها و الزامات زیرساختی (مطالعۀ مورد‌ی: کلان‌شهر مشهد). فضا‌ی گردشگری، 7(28)، 125-139. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518827.1397.7.28.8.1
Akbarian Rounizi, S. R., Rezvani, M. R. (2014). Sustainable development_ of tourism from concept to practice, Shiraz University Publications. [in Persian]  http://rdch.ir/article-1-159-fa.html
Alizadeh Aghdam, M. B., Soltani-Bahram, S., Alizadeh Aghdam, F., & Babayi-Azer, S. (2017). Investigating the relationship between mass media and social alienation (case study: Tabriz University students). Media Studies, 4(16), 57-83. [in Persian]
Alrawadieh, Z., Cetin, G., Dincer, M. Z., & Istanbullu Dincer, F. (2020). The impact of emotional dissonance on quality of work life and life satisfaction of tour guides. The Service Industries Journal, 40(1-2), 50-64.‏  https://doi.org/10.1080/02642069.2019.1590554     
Arcese, _G., _Valeri, M., _Poponi, _S., _& Elmo, _G. _C. (2021). _Innovative drivers_for_family_business_models_in_tourism. Journal_of_Family Business_Management, 11(4),402-422.. https://doi.org/10.1108/S1529-213420220000026006
Azis, _N., _Amin, _M., _Chan, S., _& _Aprilia, C. __ (2020). _How smart tourism technologies affect tourist destination loyalty. Journal of Hospitality and Tourism Technology11(4), 603-625.. https://doi.org/10.1108/JHTT-01-2020-0005
Belur, _J., _Tompson, _L., Thornton, _A., _& Simon, M. _ (2021). _Interrater reliability_in systematic review methodology: exploring variation in coder decision-making. _Sociological methods & research50(2), 837-865. https://doi.org/10.1177/0049124118799372
Buhalis, D. (2020). Technology in tourism-from information communication technologies to eTourism and smart tourism towards ambient intelligence tourism: a perspective article. Tourism Review75(1), 267-272.‏ https://doi.org/10.1108/TR-06-2019-0258
Cai, _W., Richter, _S., & McKenna, B. (2019). _Progress on technology use in tourism. Journal_of Hospitality_and Tourism Technology10(4), 651-672. https://doi.org/10.1108/JHTT-07-2018-0068
Clavé, S. A., Nogués, J. B., Orama, J. A., & Soto, M. T. R. (2021). flanging role of tourism-oriented theme parks as everyday entertainment venues during COVID-19. Tourism dynamics in everyday places: Before and after tourism, 88.‏ https://doi.org/10.3390/su15087022
Cohen, _S. A., &_Cohen, _E. (2019). New_directions_in the_sociology of tourism. _Current Issues in Tourism22(2), 153-172. https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1347151  
Dehzadeh Silabi, P., & Ahmadifard, N. (2018). Determining the key drivers affecting the development of tourism with a future research approach (case study: the cities of Mazandaran province). Geography and Environmental Sustainability, 9(30), 73-89. [in Persian]. https://doi.org/10.22126/ges.2019.1064
Destek, M. A., & Aydın, S. (2022). An empirical note on tourism and sustainable development nexus. Environmental Science and Pollution Research29(23), 34515-34527. https://doi.org/10.1007/s11356-021-18371-9  
Ghorbani, R., Solaiy Gabloo, S., Mohajeri Naimi, L., & Arzhengi Mustali Biglo, H. (2022). Evaluating the effects of tourism on the development of urban economy (case study: Ardabil city). E-Geography and Human Relations Journal, 3(4), 542-556. [in Persian] https://dorl.net/dor/20.1001.1.26453851.1400.3.4.34.9
Ghanipour Tafarshi, M., & Yasuri, M. (2011). Investigating the impact of urban tourism on the economy of the city: Case study: Lahijan city, master's thesis on urban planning. Gilan University. [in Persian]
Haghighat Qahfarkhi, F., Hosseini, S. A., Qadri, I., & Mahmoudzadeh, S. M. (2023). A semantic analysis of women's identity construction in tourism (case study: women working in ecotourism resorts in Kerman province). Women in Development and Politics Magazine, 21(79), 55-82. [in Persian]. https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.347099.1008246
Hall, _C. _M., Scott, D., &_Gössling, _S. (2020). Pandemics, transformations and tourism: Be careful what you wish for. Tourism geographies22(3), 577-598. https://doi.org/10.4324/9781003223252  
Ivanov, S., & Webster, _C. (2020). _Robots in tourism: A research agenda for tourism economics. Tourism Economics26(7), 1065-1085. https://doi.org/10.1177/1354816619879583
Jia, Q., Cui, Y., Liu, E. N. X. U. A. N., Young, J., Polly, Y., Sun, W., & Shen, H. (2022). Construction and design of a smart tourism model based on big data technologies. Mobile Information Systems2022, 1-7.‏ https://doi.org/10.1155/2022/1120541
Khani, F. (2019). Application of mathematical model in measuring the success rate of tourism in geographical regions (case study: Bushehr city). Quarterly of Geography and Environmental Studies, 2(4), 463. [in Persian].
Khatib Semnani, M. A., & Fathi, M. (2019) Review of tourism development strategies in West Azarbaijan province. Journal of Financial Economics (former Economic Sciences), 6(18), 95-112. [in Persian]. https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383833.1391.6.18.5.1
Khwaja Nabi, F., Zandamghadam, M. R. & Karke Abadi, Z. (2019). Analysis of social, cultural, economic, environmental and institutional structures in the growth and development of urban tourism, case study: Golugah city. biannual scientific journal of urban ecology research, 11(1), 13-28. [in Persian]. https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383930.1399.11.21.1.5
Kohi Habibi, N., & Barakpour, N. (2015). Investigating the effective factors on the support of the host community for the development of urban tourism. Case study: Isfahan city, Jolfa district, Master's thesis on urban planning. Isfahan University. [in Persian]
Kontogianni, A., & Alepis, E. (2020). Smart tourism: State of the art and literature review for the last six years. Array6, 100020.‏ https://doi.org/10.1016/j.array.2020.100020
Lee, _P., Hunter, _W. C., _&_Chung, _N. (2020). Smart tourism city: Developments and transformations. Sustainability12(10), 3958. https://doi.org/10.3390/su12103958
Li, X., Law, R., Xie, G., & Wang, S. (2021). Review of tourism forecasting research with internet data. Tourism Management83, 104245.‏ https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104245
Mehrab Qochani, O., Ghanian, M., Khosravipour, B., & Kratz, J. (2018). Explanation of a framework to support the development of rural tourism based on the integration of social exchange theories and place image (case study: wetland areas of Khuzestan province). Rural Research Journal, 10(3), 24-42. [in Persian] https://doi.org/10.22059/jrur.2019.276214.1332
McKercher, B. (2020). Cultural tourism market: a perspective paper. Tourism Review, 75(1), 126-129.‏ https://doi.org/10.1108/TR-03-2019-0096
Mirzaei, H. & Jalili, S. (2019). The impact of tourism development on economic growth, comparing Iran and selected countries. Financial Economics Quarterly (formerly Economic Sciences), 5(15), 137-149. [in Persian] https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383833.1390.5.15.4.7
Mohammadi, Yazdan, & Soltani Torbati, F. (1401). The effect of experience on the brand of tourism city in the intention to visit the tourist destination. Subject of study: Tehran. Tourism and leisure magazine, 14(7), 33-47. [in Persian] 10.22133/TLJ.2022.311037.1020
Moradpour, N., Taqvi Zirvani, I., & Ghorbani, H. (2016). Investigating the effect of pedestrian indicators on the development of urban pedestrian tourism, case study: Khorramabad city. Journal of urban tourism, 4(2), 112-99. [in Persian] https://doi.org/10.22059/jut.2017.203099.192
Mousavi, M., Afta, A., Majnouni, A., & Niromand Shishvan, S. (2018). Development of tourism in rural areas by emphasizing the priorities of investors in infrastructure. Case study: East Azarbaijan province. Geographical Survey of Space, 9(31), 39-54. [in Persian] https://doi.org/10.30488/gps.2019.90105
Nadali, S., & Sefidchian, S. (2017). Capability measurement of smart tourism with emphasis on infrastructural needs and requirements (case study: Mashhad metropolis). Tourism Tourism Space, 7(28), 125-139. [in Persian] https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518827.1397.7.28.8.1
Park, _Ji Hoon, _Lee, Cheolhan, Yoo, _Changsok, & Nam, _Yoonjae. (2020). An_analysis_of the_utilization_of Facebook by_local Korean_governments for_tourism_development and_the network_of smart_tourism_ecosystem. International_Journal_of Information Management, 36(6), 1320-1327. https://doi.org/10.24198/tornare.v2i2.25787
Pencarelli, _T. (2020). _The digital revolution_in_the_travel_and_tourism industry. Information Technology & Tourism, 22(3), 455-476. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.08.010
Qadri, I., Kazemian, G, & Bagheri, F. (2018). Evaluation of the importance-performance of dimensions and indicators of integrated tourism management on the coasts of Mazandaran province. Geography and environmental sustainability. 9(2), 45-65. [in Persian] https://doi.org/10.22126/ges.1970.1157
Ramadannejad, Y., & Ruknuddin Eftekhari, A. (2018). Development strategies of rural coastal tourism in Gilan province. Human settlements planning studies, number, 14(1), 19-34. [in Persian] http://jshsp.iaurasht.ac.ir/article_665120.html
Ritchie, B. W., & Jiang, Y. (2019). A review of research on tourism risk, crisis and disaster management: Launching the annals of tourism research curated collection on tourism risk, crisis and disaster management. Annals of Tourism Research79, 102812. https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.102812
Saberifar, R., & Karimi, E. (2017) Prioritizing the needs and expectations of tourists in urban areas (case example: Mashhad city). Space planning and preparation, 22(2), 75-93. [in Persian] http://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-13749-fa.html
‏ Seddighi, _H. R., _Nuttall, _M. _W., &_Theocharous, _A. _L. _ (2021). _Does cultural_background_of_tourists influence_thedestination_choice? _An empirical_study with_special reference_to political_instability. Tourism management22(2), 181-191. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00046-7
Sabbagh Kermani, M., & Amirian, S. (2019). Investigating the economic effects of tourism in the Islamic Republic of Iran (using data-output analysis). Journal of Commerce, 4(16), 57-83. [in Persian]
Shafii Thabit, N., Ghorbani, J., & Bahmani, R. (2018). Historical tourism capacities and its impact on sustainable rural development (case studies: rural settlements of Soltanieh district of Zanjan province). Earth Science Research, 10(1), 108-94. Ramadannejad, Y., & Ruknuddin Eftekhari, A. (2018). Development strategies of rural coastal tourism in Gilan province. Human settlements planning studies, number, 14(1), 19-34. [in Persian] http://jshsp.iaurasht.ac.ir/article_665120.html https://doi.org/10.52547/esrj.10.1.94
Sharif, A., Afshan, S., Chrea, S., Amel, A., & Khan, S. A. R. (2020). The role of tourism, transportation and globalization in testing environmental Kuznets curve in Malaysia: new insights from quantile ARDL approach. Environmental Science and Pollution Research27, 25494-25509.‏ https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2007.04.010
Soleimani, A., Majnouni Totakhana, A., & Aftab, A. (2018). Analysis of the role of tourism on the improvement of environmental knowledge and awareness of villagers (case study: Sur Totakhana tourist axis). Human settlement planning studies, 14(1), 219-237. Ramadannejad, Y., & Ruknuddin Eftekhari, A. (2018). Development strategies of rural coastal tourism in Gilan province. Human settlements planning studies, number, 14(1), 19-34. [in Persian] http://jshsp.iaurasht.ac.ir/article_665120.html http://jshsp.iaurasht.ac.ir/article_665130.html
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Procedures and techniques for developing grounded theory, Sage. https://group.sagepub.com.
Streimikiene, D., Svagzdiene, B., Jasinskas, E., & Simanavicius, A. (2021). Sustainable tourism development and competitiveness: The systematic literature review. Sustainable development, 29(1), 259-271.  https://doi.org/10.1002/sd.2133
Sugathan, _P., _&_Ranjan, _K. _R. _ (2019). _Co-creating_the_tourism experience. _Journal_of Business Research100, 207-217. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.03.032
Tagwi, Seyyed Abbas and Sadeghi, Sohail (2015). Investigating the relationship between mass media consumption and the level of religiosity among students of Hormozgan University of Medical Sciences. Hormozgan Cultural Research Journal, 8(13), 21-42. [in Persian]  http://rdch.ir/article-1-159-fa.html
Tavousi, M., Mohammadi, S., Seddighi, J., Rostami, R., & Haeri-Mehrizi, A. A. (2018). Tehrani citizens' use of health information on social media and virtual social networks: a demographic study. Education and Community Health, 6(2), 109-103. [in Persian] https://doi.org/10.29252/jech.6.2.103
Wang, W., _Kumar, N., Chen, J., _Gong, Z., Kong, X., _Wei, W., _& Gao, _H. (2020). Realizing the potential of the internet of things for smart tourism with 5G and_AI. IEEE_network34(6), 295-301. https://doi.org/ 10.1109/MNET.011.2000250
Ye, _B. _H., Ye, H., _& Law, _R. (2020). _Systematic review_of smart_tourism research. Sustainability12(8), 3401. https://doi.org/10.3390/su12083401