تأثیر بازی‌های بومی و محلی در کیفیت اوقات فراغت و نیک‌زیستی فردی دانش‌آموزان (مطالعۀ موردی: دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان سلماس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز، تبریز،ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بازی‌های بومی و محلی در کیفیت اوقات فراغت و نیک‌زیستی فردی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی انجام شد. روش تحقیق کمّی و از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمایش است. جامعۀ‌ آماری را دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم مدرسۀ دخترانۀ ابتدایی ستایش شهرستان سلماس (استان آذربایجان غربی) در سال تحصیلی 1400-1401 تشکیل می‌دهند و نمونۀ آماری به روش نمونه‌گیری در دسترس از پایه‌های پنجم و ششم این مدرسه در دو گروه کنترل و دو گروه آزمایش انتخاب شد که هر گروه شامل پانزده نفر بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌های محقق‌ساختۀ کیفیت ‌اوقات فراغت و پرسش‌نامۀ استاندارد نیک‌زیستی جان‌ تراویس بود. روایی پرسش‌نامۀ محقق‌ساختۀ کیفیت اوقات فراغت را پنج نفر از اساتید مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی آن 94/0 و پایایی پرسش‌نامۀ استاندارد نیک‌زیستی 83/0 به‌دست آمد. در روش اجرای تحقیق، گروه‌ها به‌مدت هشت‌ هفته و در هر هفته یک جلسه به‌مدت 45 دقیقه، علاوه‌بر کلاس درسی تربیت‌بدنی، یک بازی بومی و محلی انجام دادند. برای توصیف وضعیت موجود از یافته‌های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و به‌منظور تحلیل فرضیه‌های پژوهش از تحلیل کوواریانس چندمتغیره با رعایت پیش‌فرض‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس وی ۲۶ انجام شد. نتایج تحقیق نشان دادند که بازی‌های بومی و محلی در گروه آزمایش توانسته است مؤلفه‌های کیفیت اوقات فراغت و نیک‌زیستی فردی دانش‌آموزان دختر پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی را افزایش دهد (001/۰>P)؛ بنابراین بازی‌های بومی و محلی در کیفیت اوقات فراغت و نیک‌زیستی فردی دانش‌آموزان دختر ابتدایی تأثیر مثبت و معنی‌دار دارد.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  اندام، رضا، عسگری، مرتضی و سلیمی، میترا (1394). بررسی موانع توسعۀ بازی‌های بومی و محلی از دیدگاه دانشجویان. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(2)، 49-61. https://sid.ir/paper/355971/fa

  ایلچی‌زاده، نازلی، اقدسی، محمدتقی و زمانی، سیدحجت (1400). تأثیر بازی‌های بومی و محلی بر جنبه‌های رشد اجتماعی و سلامت روانی دانش‌آموزان دختر 12-14 سال. مطالعات روانشناسی ورزشی، 10(35)، 297-316.

   https://doi.org/10.22089/spsyj.2020.7455.1796

  آخوندی شیخ احمدلو، مهدی (1399). تحلیل تربیتی معیارهای تفریح سالم از منظر قرآن. مطالعات قرآن و علوم، 4(8)، 142-179. https://ensani.ir/fa/article/473304/

  بجانی، ابوالفضل، خدادادی، محمد رسول و همتی، رقیه (1400). مقدمات نیک‌زیستی، تهران: طنین دانش.

  بهرامی، شهاب، کیانی، محمد سعید، نظری، لیلا و شهبازپور، لیلا (1400). تأثیر مسئولیت اجتماعی دبیران ورزش در بهینه‌سازی اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان. فصل‌نامۀ مدیریت و چشم‌انداز آموزشی، 3(3)، 29-54.

  ‌ https://doi.org/10.22034/jmep.2021.305155.1068

  بیگ‌محمدی، طوبی (1396). ارتباط فعالیت ‌بدنی با کیفیت زندگی کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام، اولین همایش بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم ورزشی و تربیت‌بدنی همدان. https://civilica.com/doc/691641/certificate/print/

  تمیزی‌فر، ریحانه و عزیزی مهر، خیام (1396). بررسی رابطۀ بین اوقات فراغت و نشاط اجتماعی در شهر اصفهان. پژوهش‌نامۀ مددکاری اجتماعی، 2(6), 207-232 https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.7898 .

  توحیدی، اسماعیل (1399). نقش ورزش در کیفیت اوقات فراغت و فیزیولوژی جنسی جوانان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. مؤسسۀ آموزش عالی اترک قوچان.

  جاوید، ‌مرضیه، کاظمی، ‌محمدعلی و فاطمی، ‌روح‌الله (1398). توسعۀ سلامتی با تأکید بر انگیزۀ مشارکت در فعالیت‌ بدنی و بازی‌های دیجیتالی اوقات فراغت نوجوانان. تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز، 11(4)، 2-19.

  حسینی امین، سیده نرگس، سیدمیرزایی، سید محمد و ادریسی، افسانه (1391). مطالعۀ کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی). برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، 8(27)، 33-47.

  ‎ https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/1132827/

  حسینی ثابت، سیده فاطمه، زینعلی، زهرا، شریف دینی، زهرا و مقیمیان، زهرا (1398). رابطۀ بازی با یادگیری و رشد اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی. نخبگان علوم و مهندسی، 4(6)، ۴۰-۴۶. https://www.sid.ir/paper/518113/fa

  حسینی، ‌سید‌عماد، صفا‌نیا، علی محمد و یمینی، ‌فیروز (1397). ارتباط بین شرکت در فعالیت‌های بدنی اوقات فراغت و کیفیت زندگی دانشجویان استان مازندران. پژوهش در ورزش تربیتی، 1(1)، 27-42.

   https://www. noormags.ir/view/fa/articlepage/1598888

  حسینی، معصومه، پورسلطانی زرندی، حسین و نیک‌نژاد، مریم (1395). اثربخشی اوقات فراغت با تأکید بر اجرای فعالیت‌های بدنی در پیشگیری از افسردگی بانوان خانه‌دار. کنفرانس علوم ورزشی. https://www.sid.ir/paper/834216/fa

  ربای اصفهانی، حوری (1393). سبک گذران اوقات فراغت از دیدگاه اندیشمندان علوم اجتماعی و آموزه‌های اسلامی. پژوهش‌های اجتماعی اسلامی،20(100)، 103-122.

  رضایی، حبیب (1398). بررسی شاخص روابط از شاخص‌های نیک‌زیستی در نوشتار دانش‌آموزان دبیرستانی. تحلیلی پیکره‌بنیاد، سومین کنگرۀ بین‌المللی علوم و مهندسیhttps://civilica.com/doc/1043223 .

  روحی دهکردی، میترا (1392). بنیاد پداگوژی بازی‌های بومی و محلی ایرانی و اهمیت آن‌ها در گسترش ابعاد جسمانی و روانی دانش‌آموزان دورۀ ابتدایی. مشاورۀ شغلی و سازمانی، 5(14)، 66-83.

  زال‌بیگی، بنت‌الهدی، پاک‌دامن، مجید، کردی، حسن و قطبی، محسن (1395). اثر بازی‌های منتخب بومی و محلی بر کاهش نشانه‌های کمبود توجه/ بیش‌فعالی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 17(4)، ۸۵-94. https://journals.iau.ir/

  article_534042.html

  سوری، ابوذر، شعبانی مقدم، کیوان وسوری، ربیع اله (1395). رابطۀ بین فعالیت بدنی و کیفیت زندگی زنان سالمند استان کرمانشاه. فصل‌نامۀ علمی پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(4)، 75-84. https://journals.pnu.ac.ir/article_2628_0.html

  شفیعی علویجه، ندا (1396). ارتباط سطح فعالیت بدنی با افسردگی و کیفیت زندگی سالمندان شهر علویجه، اصفهان. فصل‌نامۀ پرستاری سالمندان، 3(4)، 34-45.‎ https://jgn.medilam.ac.ir/article-1-221-fa.html

  ططری، منوچهر و غلامیان، مژگان (1400). ارائۀ مدل ارتباطی حمایت اجتماعی درک‌شده و مهارت‌های ارتباطی با نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های تهران. فصل‌نامۀ علمی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 8(4)، ۲۰-۳۰.

   https://doi.org/10.30473/jsm.2020.53307.1423

  عبدالملکی، صابر و آرمند، محمد (1395). مفهوم بازی و انواع آن در کلاس: دیدگاه مربیان مهدکودک و پیش‌دبستان‌های شهر تهران. مطالعات پیش‌دبستان و دبستان 2(6)، 59-85 https://doi.org/10.22054/soece.2016.8949 .

  عسکریان، فریبا و خدادادی، محمدرسول (1389). بازی‌های بومی و محلی شمال غرب ایران. تهران: حتمی.

  قرابیگی، محمد (1391). آسیب‌شناسی ضوابط حاکم بر استفاده از فضاهای گذران اوقات فراغت شهری با رویکرد سازه‌انگاری. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، رشتۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا. https://civilica.com/doc/1752021

  کیاء، سیما، شعبانی، حسن، احقر، قدسی و مدانلو، معصومه (1395). تأثیر آموزش مهارت ابراز وجود بر عزت‌نفس دانش‌آموزان. روان پرستاری، 4(1)، 38-46. https://doi.org/10.30473/jsm.2020.53307.1423

  الماسی، سمانه، زمانی دادانه، کیوان و عظیمی، عادله (1393). ارتباط بین فعالیت‌های بدنی در اوقات فراغت و کیفیت زندگی ساکنین منطقۀ 7 تهران. همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی. https://www.researchgate.net/publication/329504805

  محمدی آرام، سعید، مفاخری، احمد و کشگر، سارا (1394). ارتباط بین شرکت در فعالیت‌های ورزشی اوقات فراغت و کیفیت زندگی در افراد میانسال شهرستان بهارستان. دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، تهران. https://civilica.com/doc/1027736

  محمودی، آمنه و محمودی، میثم (۱۳۹۵). بررسی نقش بازی‌های بومی و محلی در آموزش تربیت‌بدنی مدارس. دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت‌بدنی و ورزش. چابهار https://doi.org/10.22054/PHYSICAL.2016.4832 .

  مظفری، سیدامیراحمد و صفانیا، علی‌محمد (۱۳۸۱). نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور، با تأکید بر فعالیت‌های ورزشی. المپیک، ۲۱(۱۰)، ۱۱۷-۱۲۶. https://www.sid.ir/paper/430214/fa

  معصومی، حسن، معصومی، خشایار و معصومی، غزل (۱۳۹۵). ورزش‌ها و بازی‌های بومی و محلی در استان مازندران. مؤسسۀ فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان. https://doi.org/10.22054/TMS.2021.60102.2533

  منصوری، محمدهانی، پاکار، الهه، کریمی‌زاده اردکانی، محمد و محمدخانی، کمال (۱۴۰۰). تأثیر فعالیت بدنی منظم بر پرخاشگری و کیفیت زندگی دانش‌آموزان در دوران قرنطینۀ کرونا (کووید-19). فصل‌نامۀ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران، ۹(۴)، ۳۹۵-۴۰۵. https://doi.org/10.52547/ijhehp.9.4.398

  منظری توکلی، محمد‌حسین، شجاعی، معصومه و ملانوروزی، کیوان (۱۴۰۰). مقایسۀ اثر بازی‌های بومی و محلی و حیاط پویا بر کارکرد شناختی، سواد بدنی و پیشرفت تحصیلی کودکان ۸ تا ۱۲ساله. رشد و یادگیری حرکتی ـ ورزشی (حرکت)، ۱۳(۳)، ۳۵۴-۳۳۳.

  ندایی، طاهره و عینعلی هرموشی، زهرا (۱۳۹۹). مدل‌یابی انواع فعالیت‌های بدنی بر کیفیت زندگی، امید به زندگی و رضایت از زندگی دبیران زن؛ مطالعۀ موردی شهر قم. مجلۀ آموزش و سلامت جامعه، ۷(۳)، ۲۲۰-۲۱۳. https://doi.org/10.29252/jech.7.3.213

  هداییان، مریم و دادخواه، رقیه (۱۳۹۶). نقش و اهمیت ورزش در اوقات فراغت دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی. سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت‌بدنی ایران. تهران. https://civilica.com/doc/654147

  هنرور، افشار، غفوری، فرزاد، ططری حسن گاویار، احسان و لطیفی، حجت‌اله (1393). شیوه‌‌های احیا، ترویج و ارتقای ورزش‌ها و بازی‌های بومی و محلی در کشور. نشریۀ مدیریت ورزشی، 6(3)، 493-509.‎ https://doi.org/10.22059/jsm.2014.51510

  هیوود، لس و همکاران (۱۳۸۴). اوقات فراغت. ترجمۀ محمد احسانی. تهران: بامداد کتاب.

  Abdolmaleki, S., & Armand, M. (2016). The concept of the play and its types in class: The viewpoints of kindergarten and pre-schools teachers in Tehran. Preschool and Elementary School Studies, 2(6), 59-85. https://doi.org/10.22054/soece.2016.8949 [In Persian]

  Aguilar, B., Tebar, W. R., Silva, S., Gomes, L. Q., Damato, T., Mota, J., Werneck, A. O., & Christofaro, D. (2022). Leisure-time exercise is associated with lower depressive symptoms in community dwelling adults. European Journal of Sport Science, 22(6), 916–925.  https://doi.org/10.1080/17461391.2021.1895892

  Akhoundi Sheikh Ahmadlu, M. (2020). Educational analysis of criteria for healthy recreation from the perspective of the Quran. Quranic Studies and Sciences, 4(8), 142-179. https://ensani.ir/fa/article/473304/ [In Persian]

  Almasi, S., Zamani dadane, K., & Amirnjad, S. (2013). The relationship between physical activities in leisure time and quality of life of residents of the 7th district of Tehran. Paper presented at the National Sports Science Student Conference. https://www.researchgate.net/publication/329504805 [In Persian]

  Andam, R., Asgari, M., & Salimi, M. (2015). Investigating barriers to promote traditional games from the perspective of the students. Applied Research in Sport Management, 4(2), 49-61.

  https://www.sid.ir/paper/355971/fa. [In Persian]

  Arslan, G., & Coşkun, M. (2020). Student subjective wellbeing, school functioning, and psychological adjustment in high school adolescents: A latent variable analysis. Journal of Positive School Psychology, 4(2), 153-164. https://doi.org/10.47602/jpsp.v4i2.231

  Askarian, F., & Khodadadi, M. R. (2010). Indigenous and local games of Northwestern Iran. Hatmi: Tehran [In Persian]

  Astini, B. N., Nurhasanah, N., Rachmayani, I., & Ummahaati, R. (2021). The Development of Traditional Games of Cat and Rat to Improve Social and Emotional Abilities of Children aged 5 to 6 Years Old. In 2nd Annual on Education and Social Science (pp. 584-587). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210525.154

  Bahrami, S., Kiani, M. S., Nazari, L., & Shahbazpour, L. (2021). The effect of sports teachers' social responsibility on optimizing leisure time and preventing students' social harms. Management and Educational Perspective, 3(3), 29-54. https://doi.org/10.22034/jmep.2021.305155.1068 [In Persian]

  Bejani, A., Khodadadi, M. R., & Hemati, R. (1400). Preliminaries of Well-Being. Tanin Danesh Publications. [In Persian]

  Beyg Mohammadi, T. (2016). The relationship between physical activity and the quality of work life of employees of sports and youth departments in Ilam province. Paper presented at the First International Conference on Modern Researches in Sports Sciences and Physical Education, Hamadan.

  https://civilica.com/doc/691641/certificate/print/ [In Persian]

  Buecker, S., Simacek, T., Ingwersen, B., Terwiel, S., & Simonsmeier, B. A. (2021). Physical activity and subjective well-being in healthy individuals: A meta-analytic review. Health Psychology Review, 15(4), 574-592. https://doi.org/10.1080/17437199.2020.1760728

  Gharabeyghi, M. (2012). Pathology of the rules governing the use of urban leisure spaces with a constructivist approach. Master's Thesis, University of Tehran, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography. https://civilica.com/doc/1752021 [In Persian]

  Haywood, Les et al. (2005). free time. Translator: Mohammad Ehsani, Tehran: Bammad Kitab. [In Persian]

  Hodaeiyan, M., & Dadkhah, R. (2016). The role and importance of sports in students' free time and prevention of social harm. Paper presented at the Third National Conference of Sports Sciences and Physical Education of Iran, Tehran. https://civilica.com/doc/654147 [In Persian]

  Honarvar, A., Ghafouri, F., Tatri Hassan Gavari, E., & Latifi, H. (2014). Methods of reviving, promoting, and enhancing indigenous and local sports and games in the country. Journal of Sports Management, 6(3), 493-509. https://doi.org/10.22059/jsm.2014.51510 [In Persian]

  Hosseini, M., Poursoltani Zarandi, H., & Niknejad, M. (2015). The effectiveness of leisure time with an emphasis on the implementation of physical activities in the prevention of depression among housewives. Paper presented at the Sports Science Conference. https://www.sid.ir/paper/834216/fa [In Persian]

  Hosseini, S. E., Safania, A. M., & Yamini, F. (2012). The relationship between participation in leisure time physical activities and the quality of life of students in Mazandaran province. Research in Educational Sports, 1(1), 27-42. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1598888 [In Persian]

  Hosseini-Amin, S. N., Seyed-Mirzaei, S. M. & Idrisi, A.. (2016). A Study on the Quality of Life and Factors Affecting It (Case Study: Citizens of Tehran). Welfare Planning and Social Development, 27(7), 33-47. https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/1132827/ [In Persian]

  Hosseini-Thabet, S. F., Zain Ali, Sharifdini, & Moghimian. (2020). The relationship of play with learning and social development of primary school students. Science and Engineering Elites, 21(4), 40-46.

  https://www.sid.ir/paper/518113/fa [In Persian]

  Huizinga, J. (1955). Homo ludens: A study of the play-element in culture. Beacon Press.

  https://search.worldcat.org/title/1035613086

  Ilchizadeh, N., Aghdasi, M., & Zamani, S. H. (2021). Effectiveness of native-local games on social development and mental health subscales in 12-14-year-old female students. Sport Psychology Studies (Mutaleat Ravanshenasi Varzeshi), 10(35), 297-316. https://doi.org/10.22089/spsyj.2020.7455.1796 [In Persian]

  Javid, M., Kazemi, M. A., & Fatemi, R. (2019). Health development with emphasis on tendency for participant in leisure time physical activity and playing digital games in adolescents. Sports Science Applied Research, Education Without Borders, 11(4), 2-19. [In Persian]

  Kamaruddin, I., Tannady, H., & Aina, M. (2023). The efforts to improve children’s motoric ability by utilizing the role of traditional games. Journal on Education, 5(3), 9736-9740. https://jonedu.org/index.php/joe/article/

  view/1790/1466 [In Persian]

  Kia, S., Shabani, H., Ahghar, Q., & Madanlo, M (2016). the effect of self-expression skills training on the self-esteem of psychiatric nursing students, Psychiatric Nursing, 4(1) 38 46. https://doi.org/10.30473/jsm.2020.

  53307.1423 [In Persian]

  Kiran, A., & Knights, J. (2010). Traditional Indigenous games promoting physical activity and cultural connectedness in primary schools? Cluster Randomised Control Trial. Health Promotion Journal of Australia, 21(2), 149-151. https://doi.org/10.1071/HE10149

  Kleinkorres, R., Stang-Rabrig, J., & McElvany, N. (2023). Comparing parental and school pressure in terms of their relations with students' well-being. Learning and Individual Differences, 104, 102288. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102288

  Lacatusu, V. E. (2015). The Game in Psychopedagogical Literature. Annals Constantin Brancusi U. Targu Jiu, Letters & Soc. Sci. Series. https://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/2015-04.Supliment/09_Lacatusu.pdf

  Latorre Román, P. Á., Moreno Del Castillo, R., Lucena Zurita, M., Salas Sánchez, J., García-Pinillos, F., & Mora López, D. (2017). Physical fitness in preschool children: Association with sex, age and weight status. Child: Care, Health and Development, 43(2), 267–273. https://doi.org/10.1111/cch.12404

  Madondo, F., & Tsikira, J. (2022). Traditional children’s games: Their relevance on skills development among rural Zimbabwean children age 3–8 years. Journal of Research in Childhood Education, 36(3), 406-420. https://doi.org/10.1080/02568543.2021.1982084

  Mansori, M., Pakar, E., Karimizadeh Ardakani, M., & Mohammadkhani, K. (2021). The effect of regular physical activity on aggression and quality of life of students during corona quarantine (Covid-19). Iran J Health Educ Health Promot, 9(4), 398-408. https://doi.org/10.52547/ijhehp.9.4.398. [In Persian]

  Manzouri Tavakoli, M. H., Shojaei, M., & Malanorouzi, K. (2021). Comparison of the effect of indigenous and local games and dynamic schoolyards on cognitive function, physical literacy, and academic progress of children aged 8 to 12. Motor Learning and Sports Performance (Movement), 13(3), 333-354.  [In Persian]

  Mohammadi Aram, S., Mokhtari, A., & Kashgar, S. (2015). The relationship between participation in leisure sports activities and quality of life in middle-aged people of Baharestan. Paper presented at the Second National Conference of the Scientific Association of Sports Management of Iran, Tehran. https://civilica.com/doc/

  1. [In Persian]

  Mozaffari, S. A., & Safania, A. M. (2002). How Students of Islamic Azad Universities in the Country Spend Their Leisure Time, with an Emphasis on Sports Activities. [In Persian]

  Masoumi, H., Masoumi, K., & Masoumi, G. (2015). Native and local sports and games in Mazandaran province. Tebian Cultural and Information Institute. https://doi.org/10.22054/TMS.2021.60102.2533 [In Persian]

  Nedaei, T., & Ain Ali Harmoshi, Z. (2019). Modeling different types of physical activities on the quality of life, life expectancy and life satisfaction of female teachers; A case study of the city of Gom. Journal of Education and Community Health, 7(3), 213-220. https://doi.org/10.29252/jech.7.3.213. [In Persian]

  Peleias, M., Tempski, P., Paro, H. B., Perotta, B., Mayer, F. B., Enns, S. C., ... & Martins, M. A. (2017). Leisure time physical activity and quality of life in medical students: Results from a multicentre study. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 3(1), e000213. https://doi.org/10.1136/bmjsem-2016-000213

  Pigaiani, Y., Zoccante, L., Zocca, A., Arzenton, A., Menegolli, M., Fadel, S., ... & Colizzi, M. (2020, November). Adolescent lifestyle behaviors, coping strategies and subjective wellbeing during the COVID-19 pandemic: An online student survey. In Healthcare (Vol. 8, No. 4, p. 472). MDPI. https://doi.org/10.3390/healthcare8040472

  Rabai Isfahani, H. (2014). The style of spending leisure time from the perspective of thinkers of social sciences and Islamic teachings. Islamic Social Research, 20(100), 103-122. https://iss.razavi.ac.ir/article_785.html.

  Rezaei, H. (2018). Examining the relationship index from the indicators of good life in the writings of high school students: An analysis of the corpus of the Foundation. Paper presented at the Third International Science and Engineering Congress. https://civilica.com/doc/1043223. [In Persian]

  Rodriguez-Ayllon, M., Cadenas-Sánchez, C., Estévez-López, F., Muñoz, N. E., Mora-Gonzalez, J., Migueles, J. H., ... & Esteban-Cornejo, I. (2019). Role of physical activity and sedentary behavior in the mental health of preschoolers, children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Sports Medicine, 49(9), 1383-1410. https://doi.org/10.1007/s40279-019-01099-5

  Ruhi Dehkordi, M. (2012). The foundation of pedagogy of native and local Iranian games and their importance in expanding the physical and mental dimensions of elementary school students. Career and Organizational Counseling. 5(14), 66-83. [In Persian]

  Seligman, M. E. (2012). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. Simon and Schuster. https://scottbarrykaufman.com/wp-content/uploads/2015/01/Seligman-2011-Chapter-1.pdf

  Shafiei Alavijeh, N. (2016). The relationship between physical activity level with depression and quality of life the elderly people in Alavijeh, Esfahan. JGN, 3(4), 34-45. https://jgn.medilam.ac.ir/article-1-221-fa.html. [In Persian]

  So, B., & Kwon, K. H. (2022). The impact of physical activity on well-being, lifestyle and health promotion in an era of COVID-19 and SARS-CoV-2 variant. Postgraduate Medicine, 134(4), 349-358.

  https://doi.org/10.1080/00325481.2022.2052467

  Sori, A., Shabani Moghadam, K., & Soury, R. (2016). The effect of physical activity on quality of life in elder women in Kermanshah Province. Applied Research in Sport Management, 4(4), 75-84.

   https://journals.pnu.ac.ir/article_2628_0.html. [In Persian]

  Tamizifar, R., & Azizimehr, K. (2016). The relationship between leisure and social happiness in the City of Isfahan. social work research paper, 2(6) 207 232. https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.7898. [In Persian]

  Tatari, M., & Gholamian, M. (2021). Presenting a communication model of perceived social support and communication skills with how to spend leisure time of female high school students in Tehran. Scientific Journal of Communication Management in Sports Media, 8(4), 20-30. https://doi.org/10.30473/jsm.2020.

  53307.1423. [In Persian]

  Theodori, G. L. (2001). Examining the effects of community satisfaction and attachment on individual well‐being. Rural Sociology, 66(4), 618-628. https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2001.tb00087.x

  Tohidi, I. (2019). The role of exercise in the quality of leisure time and sexual physiology of young people. Master's thesis. Etrak Qochan Institute of Higher Education. [In Persian]

  Torkildsen, G. (1999). Leisure and Recreation Management, Fourth edition. https://doi.org/10.4324/

  9780203477571

  Zalbeki, B., Pakdaman, M., Kordi, H., & Ghotbi, M. (2016). The effect of selected indigenous and local games on reducing symptoms of attention deficit/hyperactivity disorder in elementary school students. Knowledge and Research in Applied Psychology, 17(4), 85-94. https://journals.iau.ir/article_534042.html?lang=en [In Persian]