شناسایی و بررسی متغیرهای مؤثر در عملکرد مالی بنگاه‌های گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استاد، دانشکدۀ حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت رفتار مالی مدیران در عملکرد مالی بنگاه‌های صنعت گردشگری، این مطالعه با هدف تجزیه‌وتحلیل تأثیر نگرش و سواد مالی در رفتار مالی و عملکرد مالی آن‌ها انجام شده است. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، متغیرها و معیارهای اثرگذار شناسایی و سپس با استفاده از نظر نُه تن از خبرگان، متغیرها برای طراحی مدل اولیه مشخص شدند. در ادامه، با رویکرد الگوسازی ساختاری ـ تفسیری، متغیرهای سطح‌بندی‌ شده و به‌منظور تأیید آماری الگوی ساختاری تفسیری شکل گرفته و اعتبارسنجی آن، از روش کمینۀ مربعات جزئی ازطریق نرم‌افزار اسمارت پی‌ ال‌ اس۳ بهره گرفته شده است. روش نمونه‌گیری در این مقاله، روش‌های اشباع نظری و گلوله برفی بوده و از پرسش‌نامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نگرش مالی و سواد مالی به بهبود و ارتقای رفتار مالی مدیران و عملکرد مالی بنگاه‌های گردشگری کمک می‌کند و رفتار مالی نیز عملکرد مالی را بهبود می‌بخشد و قادر است تأثیر نگرش‌ و سواد مالی در عملکرد مالی بنگاه‌‌‌ها را واسطه کند؛ بنابراین مدیران گردشگری باید نگرش و سواد مالی خود را توسعه دهند تا در برنامه‌ریزی‌های مالی و عملکرد مالی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


اخباری آزاد، میرعلی اکبر، شاه‌آبادی، ابوالفضل و حق‌خواه، داود (1401). تأثیر انواع سرمایه بر توسعۀ صنعت گردشگری در کشورهای منتخب جهان. فصل‌نامۀ پژوهش‌نامۀ بازرگانی، 103‌(26)، ص 77-105.  https://doi.org/10.22034/IJTS.2021.246914
تیموری، محمود و حسنی، معصومه (1397). تحلیل جامعه‌شناسانۀ عوامل مؤثر در عملکرد مالی سازمان‌ها و شرکت‌ها در ایران با رویکرد فراتحلیل. دوفصل‌نامۀ جامعهشناسی اقتصاد و توسعه، ۷(۱)، 1-23. https://doi.org/ 20.1001.1.23224371.1397.7.1.1.0
دادرس، کیوان، طلوعی، عباس و رادفر، رضا (1397). نقش مالی رفتاری در درک رفتار سرمایه‌گذاران فردی (مرور شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران) . فصل‌نامـۀ علمی پژوهشی دانش سرمایهگـذاری. ۷(۲۷)، 83-101.
داوری، علی و رضازاده، آرش (1395). مدلسازی معادلات ساختاری با نرمافزار .PLS تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
دستگیر، ﻣﺤﺴﻦ، ﻋﺮب ﺻﺎلحی، ﻣﻬﺪی، امین ﺟﻌﻔﺮی، راضیه و اﺧﻼقی، حسنعلی (1393). تأثیر ﺳﺮﻣﺎیۀ ﻓﻜﺮی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد مالی ﺷﺮﻛﺖ. ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری مالی و ﺣﺴﺎﺑﺮسی. ۶(۲۱)، 1-36. https://doi.org/20.1001.1.23830379.1393.6.21.1.1
رجبی فرجاد، حاجیه، رمضان‌زاده، محمدمهدی و عبدی شاهسوار، مینا (1399). تأثیر نگرش مالی و دانش مالی بر ظرفیت مالی افراد با درنظرگرفتن نقش خودکارآمدی مالی مشتریان بانک ملت. فصل‌نامۀ علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی، ۹(۳۳)، 33-58.from: http://mieaoi.ir/article-1-951-fa.html
رحمانی نوروزآباد، سامان، حبیبی، فاتح و صداقت، پرستو (1393). تأثیر عوامل راهبردی داخلی بر عملکرد مالی صنایع تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مدیریت راهبردی، ۵(۱۷)، 51-72. https://doi.org/20.1001.1.22286853.1393.5.17.3.2
نوروزی، اشرف، منصوری، احسان و سمیعی، سروش (1401). تحلیل تاثیر نگرش مالی بر عملکرد سرمایه‌گذاری با میانجیگری رفتار مالی-رویکرد تحلیل معادلات ساختاری. فصل‌نامۀ علمی دانشگاه فنی و حرفهای، 19(2)، 567-591. https://doi.org/10.48301:KSSA.2022.312336.1806
یگانه، زهرا و زارعی، سمیرا (1398). بررسی رابطۀ نگرش مالی، سواد مالی و مشارکت مالی با میانجیگری خودکارآمدی مالی در حرفۀ حسابداری، حسابرسی. نشریۀ چابک. ۵(۳)، 81-90.
Adam, A. M., Frimpong, S., & Boadu, M. O. (2017). Financial literacy and financial planning: Implication for financial wellbeing of retirees. Business and Economic Horizons, 13(2), 224-236.
https://doi.org/10.15208/beh.2017.17
Agatha, M. K., Aulia, R. L., & Pandin, M. Y. R. (2023). The Effect of Financial Literacy and Financial Behavior on Financial Resilience in MSMEs (Study of MSME Actors in Ngagel Village, Surabaya). Finance: International Journal of Management Finance1(2), 66-75. https://doi.org/10.62017/finance.v1i2.25
Agyapong, D., & Attram, A. B. (2019). Effect of owner-manager’s financial literacy on the performance of SMEs in the Cape Coast Metropolis in Ghana. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(1), 1-13.
Ahmad, N. N., & Jamil, N. N. (2020). Measuring the financial and nonfinancial performance of micro-enterprise in Pahang, Malaysia. Sciences, 10(10), 706-717. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i10/8004
Ali, A., Abd Rahman, M. S., & Bakar, A. (2013). Financial literacy and satisfaction in Malaysia: A pilot study. International Journal of Trade, Economics and Finance, 4(5), 319-324.
Asmin, E. A., Ali, M., Nohong, M., & Mardiana, R. (2021). Financial behavior, financial self-efficacy and entrepreneurial skills on the financial performance of fashion and culinary SMEs. Journal of Management Science, 2(1), 188-196.
Azad Akhbari, M. A. A., Shahabadi, A., & Haghkhah, D. (2022). The Effect of Types of Capital on the Development of Tourism Industry in the Selected Countriesry. Iranian Journal of Trade Studies26(103), 77-106. https://doi.org/10.22034/ijts.2021.246914 [In persian]
Bogren, M., & Sörensson, A. (2021). Tourism companies’ sustainability communication–creating legitimacy and value. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism21(5), 475-493.
 https://doi.org/10.1080/15022250.2021.1974542
Cordero, M. J., & Tzeremes, G. N. (2018). Financial crisis and hotels’ labor productivity growth: evidence from Spanish islands. Applied Economics Letters, 25(19), 1376-1382.
Dai, R. M., Kostini, N., & Tresna, P. W. (2021). The influence of financial attitude and financial literacy on behavioral finance: A study on leading small and medium enterprises in Cimahi City, Indonesia. Review of Integrative Business and Economics Research, 10(1), 322-329.
Dastgir, M., Arabsalehi, M., Aminjafari, R., & Akhlaghi, H. (2014). The effect of intellectual capital on the financial performance of the company. Financial Accounting and Auditing Research6(21), 1-36. [In persian]
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2016). Structural equation modeling with software. PLS third edition. Tehran: Academic Jihad Publications. [In persian]
Eke, E. C. E., & Raath, C. (2013). SMME owners’ financial literacy and business growth. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(13), 397-406. https://doi.org/10.5901/mjss.2013.v4n13p397
Fahim, S., & Balan, V. R. (2020). Financial literacy: The impact on the profitability of the SMEs in Kuching. International Journal of Business and Society, 21(3), 1172-1191. https://doi.org/10.33736/ijbs.3333.2020
Fazli Sabri, M., Cook, C. C., & Gudmunson, C. G. (2012). Financial well‐being of Malaysian college students. Asian Education and Development Studies, 1(2), 153-170. https://doi.org/10.1108/20463161211240124
Fitria, I., Soejono, F., & Tyra, M. J. (2021). Financial literacy, financial attitudes and financial behavior and MSME performance. Journal of Business and Banking, 11(1), 1–15. https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.249
Hair, J., Hult, T., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling(PLS-SEM). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
Hermawan, A., & Sudarsono, N. (2023). The Impact Of Financial Literacy, Financial Attitudes And Financial Behaviour On MSMEs Growth. International Journal of Science, Technology & Management4(6), 1560-1566.‏ https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i6.979
https://doi.org/10.1080/13504851.2017.1420884
Humaira, I., & Sagoro, E. M. (2018). The influence of financial knowledge, financial attitudes, and personality on financial management behavior in UMKM actors in Batik craft centers, Bantul regency. Nominal, Barometer of Accounting and Management Research, 7(1), 96–110. https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19363
Huttmanova, E., & Valentiny, (2019). Assessment of the Economic Pillar and Environmental Pillar of Sustainable Development in the European Union. European Journal of Sustainable Development8(2), 289. https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n2p289
Irani, F., Katircioglu, S., & Gokmenoglu, K. (2021). Effects of Business and Finance Conditions on Tourism Firms’ Financial Performances: Evidence From Major Tourist Destinations. Journals of Sage. 1-13. https://doi.org/10.1177/21582440211040120.
Ismail, S., Faique, F. A., Bakri, M. H., Zain, Z. M., Idris, N. H., Yazid, Z. A., &Taib, N. M. (2017). The role of financial self-efficacy scale in predicting financial behavior. Advanced Science Letters, 23(5), 4635-4639. https://doi.org/10.1166/asl.2017.8992
Iswari, H. R. (2022). The Role of Financial Literacy on the Financial Performance with Financial Behavior as a Mediation (Case Study on Creative Industry Startups in Malang). Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation2(5), 688-700.‏ https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1134
Judge, K, Toloui, A., & Radfar, R. (2017). The role of behavioral finance in understanding the behavior of individual investors (a review of empirical evidence from the Tehran Stock Exchange). Investing knowledge scientific research quarterly. 7(27), 83-101. [In persian]
Kumar, A., & Rana, G. (2019). A Review of Economic Impacts of Tourism Industry on Growth of Indian Economy. Journal of Modern Management & Entrepreneurship9(03), 104-112
Masadeh, R., Alananzeh, O., Tarhini, A., & Algudah, O. (2018). The effect of promotional mix on hotel performance during the political crisis in the Middle East. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 9(1), 33-49. https://doi.org/10.1108/JHTT-02-2017-0010
Mirfakhraddini, F. S. (2022). The ranking framework of performance management criteria in the hotel industry during the outbreak of the COVID-19 Pandemic. Tourism Management Studies17(59), 195-244. https://doi.org/10.22054/tms.2022.70416.2762 [In persian]
Norouzi, A., mansouri, E., & Samiei Esfahani, S. (2022). Analyzing the Impact of Financial Attitude on Investment Performance with the Mediation of Financial Behavior - Structural Equation Analysis Approach. Karafan Quarterly Scientific Journal19(2), 495-519. https://doi.org/10.48301/kssa.2022.312336.1806 [In persian]
Pazarskis, M., Kourtesi, S., Konstantinidis, C., & Mavridis, M. (2023). Tourism Industry as a Competitive Advantage of Greece During and After the Economic Crisis: Financial Analysis of Selected Hotel and Shipping Companies. International Journal of Management, Economics & Social Sciences12(1),‏ 29-51, https://doi.org/10.32327/IJMESS/12.1.2023.2
Rahmani Noroozabad, S., Sedaghat, P., & Habibi, F. (2014). The Effect of Internal Strategic Factors on the Financial Performance of Manufacturing Industries Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Strategic Management Studies5(17), 51-72. [In persian]
Rahmi, M., Al-Shaghdari, F., Sulistiyani, T., & Amwa, F. (2023). Financial Knowledge, Financial Attitude, and Personality as Antecedents of Financial Management Behavior. Journal of Management and Business Insight1(2), 11-19.‏
Rajabi Farjad H., Ramezanzadeh, M., Abdi, Sh. M. (2021). The effect of financial attitude and financial knowledge on financial capacity of individuals considering the role of financial self-efficacy of Bank Mellat customers. Scientific Quarterly of Islamic Economics and Banking, 9(33), 33-58 [In persian]
Renaldo, N., Sudarno, S., & Marice, H. B. (2020). The improvement of generation z financial well-being in Pekanbaru. Journal of Management and Entrepreneurship, 22(2), 142-151.
Ristati, R., Zulham, Z., & Sutriani, S. (2022). THE EFFECT OF FINANCIAL KNOWLEDGE, FINANCIAL ATTITUDE AND PERSONALITY ON FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR IN COFFEE MSMES IN ACEH PROVINCE. International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS)2(5), 733-740.‏.
Rokhman, M. T. N., Rochayatun, S., & Rahayu, Y. N. (2023). Financial attitude and financial performance of export MSMEs: Financial well-being as a mediating. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting16(1), 77-85.‏ https://doi.org/10.33094/ijaefa.v16i1.901
Sugiyanto, T., Radianto, W. E., Efrata, T. C., & Dewi, L. (2019, October). Financial literacy, financial attitude, and financial behavior of young pioneering business entrepreneurs. In 2019 International Conference on Organizational Innovation (ICOI 2019) (pp. 353-358). Atlantis Press.‏
Sumani, S., & Roziq, A. (2020). Financial literation: Determinants of financial well-being in the batik small and medium industries in east java. Management Application Journal, 18(2), 289-299. https://doi.org/10.21776/ub.jam.2020.018.02.09
Susan, M. (2018). Financial behavior and problems among college student in Indonesia: The role of financial knowledge. International Journal of Engineering and Technology (UAE), 7(3), 133–137.
Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004, June). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. In Proceedings of the XLII SIS scientific meeting (Vol. 1, No. 2, pp. 739-742).‏
Teymouri, M., & Hasanidastgerd, M. (2018). The look of Sociologica l Factors influencing financial performance of organizations and companies with a meta - analysis approach. Journal of Economic & Developmental Sociology7(1), 1-23. [In persian]
Tuffour, J. K., Amoako, A. A., & Amartey, E. O. (2022). Assessing the effect of financial literacy among managers on the performance of small-scale enterprises. Global Business Review, 23(5), 1200-1217. https://doi.org/10.1177/0972150919899753
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.‏
Yeganeh, Z., & Zarei, S. (2018). Investigating the relationship between financial attitude, financial literacy and financial participation with the mediation of financial self-efficacy in the accounting profession. audit Agile magazine. 5(3).81-90. [In persian]
Zen, F., Murdiono, A., & Istanti, L. N.(2024). The Influence of Financial Knowledge and Religiosity Towards Financial Management Behavior with Financial Attitude as a Moderation Variable. CASHFLOW. 3(2), 178-187.