شناسایی عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگری ورزشی سالمندان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگری ورزشی سالمندان در ایران بود. پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف، توسعه‌ای است و در دستۀ تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی قرار می‌گیرد که به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعۀ آماری شامل اساتید، صاحب‌نظران حوزۀ گردشگری ورزشی بودند که در بخش کیفی شامل 16 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمّی شامل 281 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، از روش تحقیق دلفی و پرسش‌نامه استفاده شد. متخصصان روایی پرسش‌نامه‌ را تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بالای 7/0 به‌دست آمد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند تی تک‌نمونه‌ای در نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس نسخۀ 26 و تحلیل سلسله‌مراتبی در اکسپرت چویس نسخۀ 11 استفاده شد. براساس نتایج پژوهش، مؤلفه‌های عوامل درونی، فردی، نرم‌افزاری، محیطی، توجه به امکانات، بازاریابی و مدیریتی به‌عنوان عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگری ورزشی سالمندان در ایران شناخته شدند. همچنین در بین مؤلفه‌های توسعۀ گردشگری، به‌ترتیب مؤلفه‌های حقوقی ـ مالی، محیطی و مدیریتی مهم‌ترین مؤلفه‌ها در توسعۀ گردشگری ورزشی سالمندان شناخته شدند. نتایج پژوهش حاضر بر لزوم تقویت شاخص‌هایی ازقبیل ارتقای کیفیت زیرساخت‌های موجود، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تشکیل ستاد ویژۀ گردشگری سالمند، تبلیغات، طرح‌ها و خدمات خلاق، بودجه، تسهیلات حمل‌ونقل، نیازسنجی علمی و استفاده از تجارب کشورهای موفق تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


اسعدی، میر محمد، برومندزاد، یاسمین و مالکی نژاد، آسیه (1396). بررسی تحلیلی توسعۀ گردشگری سالمندی با رویکرد نگاشت‌شناختی (مورد مطالعه: استان یزد). برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، 6(22)، ۷۷-۹۶.
امین رستم کلایی، نگار و پورسلطانی زرندی، حسین (1398). عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری ورزشی با تأکید بر جاذبه‏‏‌های طبیعی ورزشی استان البرز. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 8(2)، ۱۰۹–۱۱۶. https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6456
آهنگران، جعفر و شیر افکن، الهام (1400). ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأثیر رفتارهای فراغتی در کیفیت زندگی ذهنی ـ ادراکی سالمندان، مطالعۀ موردی: سالمندان شهر تهران. گردشگری و اوقات فراغت، 6(12)، 37-۵۲. https://doi.org/10.22133/tlj.2022.331377.1029
جورکش، سارا، نظری، رسول و طاهری، محسن (1398). الگوی ورزش سالمندی ایران: رویکرد داده‌بنیاد. مطالعات مدیریت ورزشی، 11(55)، 58-۳۵. https://doi.org/10.22089/smrj.2018.6281.2277
حیدری، عمران، ثمری، داود، موسی خانی، مرتضی و بیشمی، بهار (1399). چالش‌های بین‌‌المللی‌‌سازی کسب‌وکارهای گردشگری کشاورزی در ایران. گردشگری و توسعه، 9(2)، ۱۱۳-۱۳۰. https://doi.org/ 10.22034/JTD.2019.200282.1814
سعیدا اردکانی، سعید، الحسینی المدرسی، سیدمهدی، حسینی، فریده سادات و پزشکی نجف‌آبادی، فرشته (1398الف). چگونگی اثر ویژگی‌ها، پیامدها و ارزش‌‌ها در قالب ساختار شناختی بر نیات رفتاری. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 11(22)، 283-303-. https://doi.org/10.22034/jbar.2020.1583
سعیدا اردکانی، سعید، پزشکی نجف‌‌آبادی، فرشته، الحسینی المدرسی، سیدمهدی و حسینی، فریده سادات (1398ب). استخراج ساختار‌شناختی گردشگران سالمند ایرانی نسبت به مراکز اقامتی با استفاده از رویکرد نظریۀ زنجیرۀ هدف-وسیله. مطالعات مدیریت گردشگری، 14(48)، ۱۷۹-۲۱۰. https://doi.org/10.22054/tms.2020.32161.1922
عزیزی زینالحاجلو، اکبر، امیینی، ابوالقاسم و صادق تبریزی، جعفر (1394). پیامدهای سالمندی جمعیت در ایران، تأکید بر چالش روزافزون نظام سلامت، مجلۀ تصویر سلامت، 6(1)، 54. https://doh.tbzmed.ac.ir/fa/Article/doh-117
مدنی قهفرخی، سعید (1400). گزارش وضعیت سالمندی در ایران 1398-1388. مؤسسۀ راهبردهای بازنشستگی صبا، 100.
منافی‌فر، فاطمه زهرا، غفاری، فاطمه، فرامرزی، محبوبه، یوسف رمکی، مرضیه و شمسعلی‌نیا، عباس (1399). سالمندی سالم چیست؟ تعاریف و عوامل مؤثر. سلامت و سالمندی خزر، 5(1)، 27-34. https://doi.org/10.22054/tms.2018.9642
مهدوی، شیرین، عمادزاده، مصطفی و انصاری، آذرنوش (1397). شناسایی و پیش‌‌بینی بازار گردشگران سالمند بر مبنای ارزش‌های مورد انتظار. مطالعات مدیریت گردشگری، 13(44)، 70-39. https://doi.org/10.22054/tms.2018.9642
یاوری، یوسف، عسکریان، فریبا و خیری شجاعی، محمد (1395). چالش‌های توسعۀ گردشگری ورزشی منطقۀ آزاد ارس با تأکید بر نظرات مدیران و کارشناسان. مدیریت و توسعۀ ورزش، 5(1)، ۲۴۴-۲۳۳. https://jsmd.guilan.ac.ir/article_1941.html
Ahangaran, J., & Shir Afken, E. (1400). The effect of leisure behaviors on the mental-perceptual quality of life of the elderly, a case study of the elderly in Tehran. Tourism and Leisure, 6(12), 37-52. [in peasian] https://doi.org/10.22133/tlj.2022.331377.1029
Amin Rostam Kalaei, N., & Poursoltani Zarandi, H. (2018). Factors affecting the development of sports tourism with an emphasis on the natural sports attractions of Alborz province. Scientific-Research Quarterly of Applied Researches in Sports Management, 8(2), 109-116. [in peasian] https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6456
Asadi, M., Broumandzad, Y., & Malkinejad, A. (2016). Analytical review of the development of tourism for the elderly with a cartographic approach (case study: Yazd province). Tourism Planning and Development, 6(22), 96-77. [in peasian] https://doi.org/10.22080/jtpd.2017.1708
Azizi Zainalhajlo, A., Amini, A. & Sadeq Tabrizi, J. (2014). Consequences of population aging in Iran, emphasis on the increasing challenge of the health system. Health Image Magazine, 6(1), 54. [in peasian] https://doh.tbzmed.ac.ir/fa/Article/doh-117
Boonpat, O., Yolthasart, S., & Utchaya, N. (2022). Wllness tourism activity model development to promote tourism market for the elderly tourist in Chiang Rai province. Journal of Management Information & Decision Sciences, 25(2), 1-12. https://www.abacademies.org/articles/wellness-tourism-activity-model-development-to-promote-tourism-market-for-thai-elderly-tourists-in-chiang-rai-province-14236.html
Camilleri, M. A. (2018). Travel marketing, tourism economics and the airline product: An introduction to theory and practice. Springer International Publishing. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-49849-2The tourism industry: An overview. Travel marketing, tourism economics and the airline product, 3-27.
Chang, M. X., Choong, Y. O., & Ng, L. P. (2020). Local residents’ support for sport tourism development: The moderating effect of tourism dependency. Journal of Sport & Tourism, 24(3), 215-234. https://doi.org/10.1080/14775085.2020.1833747
Gaitanakis, L., & Leivadi, S. (2020). Focusing on Resort Sport Tourism Development: The Case of Costa Navarino. In Cultural and Tourism Innovation in the Digital Era: Sixth International IACuDiT Conference, Athens 2019 (pp. 507-517). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36342-0_39
Gou, J. (2018). Development status and global competition trends analysis of maglev transportation technology based on patent data. Urban Rail Transit, 4(3), 117-129. https://doi.org/10.1007/s40864-018-0087-3
Gu, D., Zgu, H., Brown, T., Hoenig, H. and Zeng, Y. (2015). Tourism Experiences and self-Rated Health Among older Adults in china., Journal of Aging and Health, 28(4): ), 675-703. https://doi.org/10.1177/0898264315609906
Heydari, I., Samari, D., Musa Khani, M. & Bishmi, B. (2019). Challenges of internationalization of agricultural tourism businesses in Iran, Tourism and Development, 9(2), 113-130. [in peasian] https://doi.org/ 10.22034/JTD.2019.200282.1814
Jurkesh, S., Nazari, R., & Taheri, M. (2018). Iran's elderly sports model: a data-based approach. Sports Management Studies, 11(55), 35-58. [in peasian] https://doi.org/10.22089/smrj.2018.6281.2277
Lagarense, B. E. S., Hidayah, T., & Abdillah, F. (2019). Examining the impacts of sport tourism event in strengthening local economy: The case of Manado Fiesta 2018 in Manado, Indonesia. Tourism proceeding, 297-303. http://182.23.90.6/index.php/Proceeding/article/view/1292
Madani Qahfarkhi, S. (1400). Report on the situation of the elderly in Iran 1388-1398. Saba Retirement Strategies Institute, 100. [in peasian]
 Mahdavi, S., Emadzadeh, M., & Ansari, A. (2017). Identifying and predicting the market of elderly tourists based on expected values. Tourism Management Studies, 13(44), 39-70. [in peasian] https://doi.org/10.22054/tms.2018.9642
 Manafifar, F. Z., Ghaffari, F., Faramarzi, M., Yusuf Ramki, M., & Shamsalinia, A. (2019). What is healthy aging? Definitions and effective factors. Caspian Health and Aging, 5(1), 27-34. [in peasian] http://dx.doi.org/10.22088/cjhaa.5.1.5
Pereira, J., Santinha, G., & Breda, Z. (2018). Health tourism for elderly people: a case study. Revista Turismo & Desenvolvimento, (29), 125-136. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20183207438
Qiu, T. (2020). Restrictive Factors and Realizing Ways of Our Minority Sport Tourism Development. Solid State Technology, 63(1), 380-386. https://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/350
Ross, G. F. (2005). Senior tourist's sociability and travel preparation. Tourism Review, 60(2), 6-15. https://doi.org/10.1108/eb058451
Saeida Ardakani, S., Al-Hosseini Al-Madrsi, S. M., Hosseini, F., S,, & Najaf Abadi Medicine, F.(2018a). How the characteristics, consequences and values in a structural form affect behavioral intentions. Business Management Studies, 11(22), 283-303. [in peasian] https://doi.org/10.22034/jbar.2020.1583
Saeida Ardakani, S., Najafabadi Medicine, F., Al-Hosseini Al-Madrsi, S. M., & Hosseini, F. S. (2018b). Structural cognitive extraction of Iranian elderly tourists in relation to accommodation centers using the goal-means chain theory approach. Tourism Management Studies, 14(48), 210-179. [in peasian] https://doi.org/10.22054/tms.2020.32161.1922
Sajjad, N. (2019). Cycling and kayak tourism center connected to an elderly care home. (Doctoral dissertation, Katedra Projektowania Architektonicznego). Warsaw University of Technology. https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0cf511b991304da69b4581d2856decae/
Sellami, M., Gasmi, M., Denham, J., Hayes, L. D., Stratton, D., Padulo, J., & Bragazzi, N. (2018). Effects of acute and chronic exercise on immunological parameters in the elderly aged: can physical activity counteract the effects of aging?. Frontiers in immunology, 9, 2187.‏ https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.02187
Signoretti, A., Martins, A. I., Almedia, N., Vieira, D., Rosa, A.F., Costa, C.M. and Teixeira, A. (2015). Trip 4 All: A Ramified App to provide a new way to elderly people to travel, Procedural Computer Science, Vol. 67: 301-331.
Signoretti, A., Martins, A. I., Almeida, N., Vieira, D., Rosa, A. F., Costa, C. M., & Texeira, A. (2015). Trip 4 all: A gamified app to provide a new way to elderly people to travel. Procedia Computer Science, 67, 301-311.‏ https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.09.274
Tichaawa, T.M., Bob, U. & Swart, K. (2018). Africa and sports tourism. In Sport in the African world. Edited by Nauright, J. & Amara, M. London: Routledge, 185-204. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781351212755-11/africa-sports-tourism-tembi-tichaawa-urmilla-bob-kamilla-swart
Vinzenz, F., Priskin, J., Wirth, W., Ponnapureddy, S., & Ohnmacht, T. (2019). Marketing sustainable tourism: The role of value orientation, well-being and credibility. Journal of Sustainable Tourism, 27(11), 1663-1685. https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1650750
Yan, N., & Halpenny, E. A. (2022). Tourists’ savoring of positive emotions and place attachment formation: a conceptual paper. Tourism Geographies, 24(2-3), 369-389. https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1647454
Yavari, Y., Askarian, F., & Khairi Shojaei, M. (2015). The challenges of sports tourism development in Azad Aras region with emphasis on the opinions of managers and experts. Sports Management and Development, 5(1), 244-233. [in peasian] https://jsmd.guilan.ac.ir/article_1941.html
Zhao, Y. (2022). Study on the relationship of leisure sports tourism with the health of theelderly. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 28, 432-435. https://doi.org/10.1590/1517-8692202228052021_0520