ارزیابی کاربست گردشگری جامعه‌محور در توانمندسازی زنان روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پسا دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

گردشگری به‌منزلۀ بخشی خدماتی و شاخه‌ا‌ی از توسعۀ پایدار، پتانسیل توانمندسازی جوامع را دارد. توانمندسازی مختص گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است که دچار طرد اجتماعی هستند. نظریه‌پردازان توسعۀ توانمندسازی را راهبردی مؤثر در کاهش نابرابری‌های جنسیتی در ظرفیت‌ها، دسترسی به منابع و فرصت‌ها و راه رسیدن به توسعۀ پایدار می‌دانند. توسعۀ گردشگری با افزایش قدرت زنان و کنترل آن‌ها بر منابع، نقش مهمی در توانمندسازی زنان دارد. هدف این پژوهش ارزیابی نقش گردشگری اجتماع‌محور در توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان روستاهای استان اصفهان است. در این راستا نیز در پژوهش کاربردی حاضر، که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، وضعیت توانمندسازی زنان روستایی با جمع‌آوری داده‌ها آزمون شده است. جامعۀ آماری را زنان روستایی استان اصفهان N) =317163( تشکیل می‌دهند. تعداد نمونه براساس فرمول کوکران، 384 نفر انتخاب شدند و سپس تجزیه‌وتحلیل آن‌ها با آزمون‌های استنباطی (خی‌دو، تی‌تک‌نمونه‌ای، تحلیل مسیر) انجام شد. نتایج نشان دادند که با توجه به میانگین به‌دست‌آمده برابر 42/3، وضعیت توانمندسازی در سطح مطلوبی قرار دارد. در این میان، بعد اقتصادی با میانگین 38/3، بعد اجتماعی با میانگین 45/3، عوامل فرهنگی با میانگین 43/3 محاسبه شدند. دیدگاه نظری تحقیق و نتایج تحلیل‌های آماری به‌کاررفته در این پژوهش، نشان دادند که توسعۀ گردشگری در توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان روستاهای استان اصفهان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


اقدسی، سحر، امیدی نجف‌آبادی، مریم و فرج‌الله حسینی، سیدجمال (1401). مطالعهٔ رفتار کارآفرینی بوم‌گردی زنان روستایی در استان فارس با استفاده از نظریهٔ داده‌بنیاد. گردشگری و توسعه، 11(4)، 51-64. https://doi.org/10.22034/jtd.2021.304775.2450
امامی، سیده فاطمه، دربان آستانه، علیرضا، رضوانی، محمدرضا و قدیری، مجتبی (1400). تبیین نقش مؤلفه‌های مؤثر بر توسعۀ گردشگری اجتماع‌محور (مطالعۀ موردی: روستاهای استان گیلان). برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، ۱۰(۳۶)، ۱-۲۷.
https://doi.org/10.22080/jtpd.2021.20175.3406
امینی، امیرمظفر و احمدی شاپورآبادی، محمدعلی (1388). خوداتکایی اقتصادی زنان روستایی و تبیین عوامل اقتصادی مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی در دو منطقۀ جلگه‌ای و کویری مرکز استان اصفهان). زن در توسعه و سیاست، 7(4)، 24-43.
https://jwdp.ut.ac.ir/article_19741.html?lang=en
حسن‌پور بغده کندی، حسن (1391). وضعیت و جایگاه مشارکت و عوامل مؤثر بر آن در برنامه‌ریزی روستایی، مطالعۀ موردی: جمعیت روستایی شهرستان بوکان. فصل‌نامۀ علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی سپهر، 21(81)، 80-85.
https://doi.org/20.1001.1.25883860.1391.21.81.14.6
خواجه شاهکویی، علیرضا، خوش‌فر، غلامرضا و کریمی، لیلا (1391). نقش گردشگری در توانمندسازی زنان روستایی (مطالعۀ موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان). برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، 1(3)، 106-125. https://tourismpd.journals.umz.ac.ir
/article_463.html?lang=fa
رضایی، روح‌اله و زارعی، شیما (1393). بررسی دیدگاه زنان روستایی درمورد تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی بر توانمندسازی آنان (مورد مطالعه: روستای حسن‌خان، شهرستان قروه). زن در توسعه و سیاست، 12(2)، 287-304.
https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.52360
تولایی، سیمین، سلیمانی، محمد، جهانی دولت آباد، رحمان، جهانی دولت‌آباد، اسماعیل (1396). نقش مشارکت جوامع محلی در صنعت گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: سرعین). پژوهشهای جغرافیای انسانی، 49(1)، 95-113.
https://doi.org/10.22059/jhgr.2017.53814
شفیعی ثابت، ناصر و هراتی فرد، سعیده (1398). توانمندسازی ذی‌نفعان محلی برای مشارکت در توسعۀ پایدار گردشگری با نقش میانجی اثرات ادراک‌شده از گردشگری. برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، 8(29)، 71-90.
https://doi.org/10.22080/jtpd.2019.15957.3016
شعبانی نشتایی، میترا، اسماعیل‌پور، فریبا (1399). شناسایی ابعاد محتوایی برند مقصد گردشگری و اثرگذاری آن در توانمندسازی گردشگران؛ یک پژوهش ترکیبی. گردشگری و توسعه، 9(2)، 167-182. https://doi.org/10.22034/jtd.2019.178309.1695
کروبی، مهدی (1382). فرهنگ و گردشگری. مطالعات مدیریت گردشگری، 1(2)، 21-47.
https://doi.org/20.1001.1.23223294.1382.1.2.2.0
غنیان، منصور، قدیری معصوم، مجتبی، مطیعی‌لنگرودی، سیدحسن و زرافشانی، کیومرث (1389). تحلیل ابعاد گردشگری روستایی با رویکرد جنسیتی از دیدگاه جامعۀ میزبان (مطالعۀ موردی: منطقۀ اورامان). زن در توسعه و سیاست، 8(3)، 32-45.
https://jwdp.ut.ac.ir/article_21270.html
فلاحی، آزاده، مدرسی، میثم و زارعی، عظیم (1401). شناسایی و اولویت‌بندی مهم‌ترین موانع فرهنگی گردشگری اجتماع‌محور در ایران. جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 33(2)، 85-102. https://doi.org/10.22108/gep.2022.131406.1467
قربانی، مهدی، عوض‌پور، لیلا و راسخی، ساره (1395). تحلیل سرمایۀ اجتماعی شبکۀ زنان روستایی در راستای توانمندسازی جوامع محلی (منطقۀ مورد مطالعه: روستای بزیجان، شهرستان محلات، استان مرکزی). مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 5(2)، 273-294. https://doi.org/10.22059/jisr.2016.59243
ضرغام بروجنی، حمید و بذرافشان، سیما (1396). موفقیت توسعۀ گردشگری مبتنی بر جامعۀ روستایی از دیدگاه جامعۀ محلی (مطالعۀ موردی: روستای آسیاب سر، شهرستان بهشهر). مجلۀ پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 5(4)، 119-136.
محمدزاده، پرویز، پناهی، حسین و صمدزاد، سعیده (1396). تبیین عوامل مؤثر بر سطح حمایت ساکنین شهر تبریز از توسعۀ گردشگری (با تأکید بر ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی ). گردشگری و توسعه، 6(1)، 63-77. https://doi.org/10.22034/jtd.2020.110409
مهدوی، داوود، رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا و سجاسی قیداری، حمدالله (1395). طراحی راهبردهای توسعۀ پایدار گردشگری روستاهای تاریخی ـ فرهنگی ایران. جغرافیا و برنامهریزی، 20(56)، 275-300.
https://geoplanning.tabrizu.ac.ir/article_4993.html?lang=fa
ورمزیاری، حجت، فتحی، مرضیه، کلانتری، خلیل و شایق، محمد آصف (1402). تحلیل مؤلفه‌های توسعۀ گردشگری اجتماع‌محور در مناطق روستایی؛ مطالعۀ موردی: شهرستان‌های مریوان و سروآباد. مطالعات مدیریت گردشگری، 18(62)، 241-268.
.https://doi.org/10.22054/tms.2023.73671.2838
Aghdasi, S., Omidi Najafabad, M., & Farajollah Hosseini, S. J. (2022). Studying the ecotourism entrepreneurial behavior of rural women in Fars province using basic theory. Journal of Tourism and Development, 11(4), 51-64. https://doi.org/10.22034/jtd.2021.304775.2450. [In Persian]
Amini, A. M., & Shapurabadi, M. A. (2009). An Evaluation of economic self-reliance of rural women and delineation of related economic factors. Woman in Development & Politics, 7(4), 24-43.
Dunn, S. (2007). Toward empowerment: Women and community-based tourism in Thailand. University of Oregon.
Emami, S. F., Darban Astaneh, A., Rezvani, M. R., & Ghadiri, M. (2021). Explain the role of effective components on the development of community-based tourism (Case study: villages of Gilan province. Journal of Tourism Planning and Development, 10(36), 1-27. https://doi.org/10.22080/jtpd.2021.20175.3406. [In Persian]
Ghanian, M., Ghadiri Masoum, M., Motiee Langroodi, S. H., & Zarafshani, K. (2010). An analysis of rural tourism as perceived by the host community: A Gender Approach (case study: Oraman). Woman in Development & Politics, 8(3), 32-45. https://jwdp.ut.ac.ir/article_21270.html?lang=en. [In Persian]
Giampiccoli, A., & Saayman, M. (2017). Community-based tourism, responsible tourism, and infrastructure development and poverty. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 6(2), 1-28.
Ghorban, M., Avazpour, L., & Rasekhi, S. (2016). Social Capital Analysis of Rural Women Network in Line with Empowerment of Local. Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 5(2), 273-294.
Hassanpour Boghdekandi, H. (2012). Status and Position of Participation and its Influencing Factors in Rural Planning Case study; Village population of Boukan. Scientific- Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR), 21(81),80-85. https://doi.org/20.1001.1.25883860.1391.21.81.14.6 .[In Persian]
Khajehshahkoyee, A., khoshfar, G., & karimi, L. (2013). The role of Tourism on Empowerment of the rural women(Case Study: Ziyarat rural of Gorgan). Journal of Tourism Planning and Development, 1(3), 106-125. https://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_463.html. [In Persian]
karubi, M. (2003). Culture and Tourism. Tourism Management Studies, 1(2), 21-47.
Mahdavi, D., Roknoddin Eftekhari, A., & Sojasi Gheidari, H. (2016). Design Strategies for the Sustainable Development of Tourism Iranian Historic- Cultural Villages. Journal of Geography and Planning, 20(56), 275-300.
https://geoplanning.tabrizu.ac.ir/article_4993.html?lang=en. [In Persian]
Mohamadzadeh, P., panahi, H., & samadzad, S. (2017). Specifying the Effective Factors on the Level of Residents Support in Tabriz City from Tourism Development (With an Emphasis on the Social - Cultural Aspects). Journal of Tourism and Development, 6(1), 63-77. https://doi.org/10.22034/jtd.2020.110409 .[In Persian]
Megarry, K. (2008). Tourism and Kudumbashree: a southern solution empowering women through tourism. In Tourism development: Growth, myths and inequalities (pp. 217-238). Wallingford UK: CABI.‏
Scheyvens, R. (2003). Local involvement in managing tourism. In Tourism in destination communities (pp. 229-252). Wallingford UK: CABI Publishing. https://doi.org/10.1079/9780851996110.0229
Shabani Nashtaee, M., & esmaeilpour, F. (2020). Identifying content dimensions of tourism destination brand and its effect on tourists’ empowerment; a mixed method. Journal of Tourism and Development, 9(2), 167-182. https://doi.org/10.22034/jtd.2019.1783091695. [In Persian].
Shfieesabet, N., & Haratifard, S. (2019). Empowerment of Local Stakeholders for Participation in Sustainable Tourism Development with Mediating Role of Perceived Tourism Effects. Journal of Tourism Planning and Development, 8(29), 71-90. https://doi.org/10.22080/jtpd.2019.15957.3016. [In Persian]
Tavalaee, S., Soleimany, M., Jahani Dowlatabad, R., & Jahani Dowlatabad, E. (2017). The role of participation in sustainable tourism industry (Case study: Sarein). Human Geography Research, 49(1), 95-113.
https://doi.org/10.22059/jhgr.2017.53814 [In Persian]
Telfer, D. J. (2003). Development issues in destination communities. Tourism in destination communities, 155-180. https://doi.org/10.1079/9780851996110.0155
Timothy, D. J. (2006). Empowerment and stakeholder participation in tourism destination communities. In Tourism, power and space (pp. 213-230). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203392096
Tolkach, D., & King, B. (2015). Strengthening Community-Based Tourism in a new resource-based island nation: Why and how?. Tourism Management, 48, 386-398. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.12.013
Rezaei, R., & Zareei, S. (2014). Viewpoints of Rural Women on Effect of Social Capital Components on their Empowerment (Case study: Hassan- Khan Village, Ghorveh Township). Woman in Development & Politics, 12(2), 287-304.
Usher, L., & Morais, D. B. (2010). Women’s human agency and self-determination in Guatemalan tourism development. PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 8(4), 507-518. http://www.pasosonline.org/Publicados/8410/PASOS22.pdf#page=85
Varmazyari. H., Fathi, M., kalantari., K., & Shaiq, M. A. (2023). Analyzing components of community-based tourism development in rural areas; case of Marivan and Sarvabad counties. Tourism Management Studies, 18(62), 241-268.
https://doi.org/10.22054/tms.2023.73671.2838. [In Persian]
Zasada, I., Häfner, K., Schaller, L., van Zanten, B. T., Lefebvre, M., Malak-Rawlikowska, A., ... & Viaggi, D. (2017). A conceptual model to integrate the regional context in landscape policy, management and contribution to rural development: Literature review and European case study evidence. Geoforum82, 1-12.
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.03.012
Zargham Boroujeni, H., & Bazrafshan, S. (2017). The Success of Rural Community-Based Tourism Development from the Perspective of the Local Community (Case Study: Asiab-Sar Village, Behshahr County). Journal of Research and Rural Planning, 5(4), 119-136. https://doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.53821 [In Persian].
Zielinski, S., Jeong, Y., & Milanés, C. B. (2021). Factors that influence community-based tourism (CBT) in developing and developed countries. Tourism Geographies, 23(5-6), 1040-1072. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1786156