اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدسعید هاشمی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشیار، دانشگاه علم و فرهنگ

hashemiusc.ac.ir

سردبیر

منصور غنیان

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

m_ghanianasnrukh.ac.ir
0000-0002-8428-1107

اعضای هیات تحریریه

محمدحسین ایمانی خوشخو

اقتصاد گردشگری استاد، دانشگاه علم و فرهنگ

imanikhoshkhoousc.ac.ir

علی حسنی

اقتصاد گردشگری دانشیار دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

hassaniusc.ac.ir

مهدی کروبی

علوم ارتباطات اجتماعی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

drkaroubiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

کن دنیز کوکسال (Can Deniz Koksal)

روش تحقیق کمی در گردشگری استاد دانشگاه آکدنیز ترکیه

candenizakdeniz.edu.tr

صدیقه مقومی

بازاریابی گردشگری دانشیار، دانشگاه مالایا، مالزی

sedighehum.edu.my

اعضای هیات تحریریه

سیدسعید هاشمی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشیار دانشکدۀ علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

hashemiusc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

بیکان سیزل(BEKAN CIZEL)

علوم اجتماعی و گردشگری استاد دانشگاه آکدنیز، ترکیه

avesis.akdeniz.edu.tr/beykan/
beykanakdeniz.edu.tr

ندیم یوزباش اوغلو(NEDIM YUZBASIOGLU)

علوم اجتماعی- گردشگری استاد دانشگاه آکدنیز ترکیه

avesis.akdeniz.edu.tr/nedimy
nedim.yuzbasiogluyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سید رضا نقیب السادات

جامعه شناسی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

naghibulsadatyahoo.com

مهدی باصولی

مدیریت گردشگری دانشیار، دانشگاه علم و فرهنک

basouliacecr.ac.ir

مجید فولادیان

جامعه شناس دانشیار، گروه آموزشی علوم اجتماعی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

fouladiyanum.ac.ir

h-index: 2  

مهدی قرخلو

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه تهران

gharakhloout.ac.ir

عبدالحمید احمدی

علوم ورزشی دانشیار، دانشگاه علم و فرهنگ

sa_ahmadiyahoo.com

مدیر علمی و اجرایی

زهرا نادعلی‌پور

مدیریت گردشگری استادیار، دانشگاه علم و فرهنگ

z.nadalipourusc.ac.ir
0000-0002-4984-0313

کارشناس نشریه

زهره زارع

دانشگاه علم و فرهنگ

usc.journals.zaregmail.com