بررسی عوامل مرتبط با توسعۀ کارآفرینی در نوآوری گردشگری سلامت روستایی مورد مطالعه: روستای قلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با شناسایی ظرفیت‏‌های گردشگری سلامت در مناطق روستایی می‌‏توان زمینۀ ایجاد فضای کارآفرینی در این‏‌گونه مناطق را فراهم آورد. به همین منظور، هدف از این پژوهش، شناسایی و رتبه‌‏بندی عوامل مرتبط با توسعۀ کارآفرینی در نوآوری گردشگری سلامت روستایی در روستای قلات بوده است. پژوهش توصیفی ـ پیمایشی است و با 36 نفر از گردشگران سلامت که به‏‌صورت غیرتصادفی انتخاب شدند مصاحبه صورت گرفته است. داده‏‌ها و سناریوها با روش نگاشت ‏شناختی فازی تحلیل و مدل پژوهش با استفاده از تحلیل شبکه‌‏های اجتماعی طراحی شده‏ است. یافته‌‏های پژوهش نشان می‌‏دهد که عوامل متعددی در توسعۀ کارآفرینی در نوآوری گردشگری سلامت روستایی در روستای قلات دخیل‏‌اند که عوامل برنامه‌‏ریزی راهبردی و حمایت ارگان‌‏ها و سازمان‌‏های دولتی به ترتیب از مرکزیت بیشتری برخوردارند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با برنامه‌‏ریزی درست و منطقی و حمایت بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای قابلیت روستا در زمینۀ گردشگری سلامت می‌‏توان تعداد گردشگران را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها