دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، مهر 1401 (پاییز و زمستان)