دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، مهر 1400 
مرور کتاب سنجی بر پژوهش های گردشگری هوشمند

صفحه 21-35

10.22133/tlj.2022.332168.1031

مصطفی اسماعیلی مهیاری؛ حمیدرضا ایرانی؛ وحید نورمندی پور


شناسایی چالش های مدیریت اوقات فراغت ورزشی در بحران کووید- 19

صفحه 123-141

10.22133/tlj.2022.145637

محمد کشتی دار؛ عادل رحمان پور؛ سید مجید حسینی؛ مرتضی قناعت