نمایه نویسندگان

ب

 • باقری، فاطمه نقص رسانه های ارتباطی در ایجاد نگرش پایداری در صنعت گردشگری [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 53-77]

ر

 • رضوی، سیدحامد بازاریابی موتورهای جستجو با استفاده از تبلیغات گوگل ادوردز جهت پاسخگویی هدفمند به نیازهای لحظه ای متقاضیان خدمات گردشگری در فضای مجازی [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 43-51]
 • روشنعلی، محمد بررسی تاثیر توسعه گردشگری بر تغییرات فرهنگی روستای غریب محله [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 31-42]
 • ریاحی، وحید بررسی تاثیر توسعه گردشگری بر تغییرات فرهنگی روستای غریب محله [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 31-42]

ش

 • شافعی، رضا تاثیر رسانه های ارتباطی بازاریابی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد (مطالعه موردی منطقه گردشگری بیستون کرمانشاه) [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 92-106]
 • شفیعی رودپشتی، میثم شناسایی راهکارهای مناسب در جهت افزایش آگاهی جامعه نسبت به لزوم توسعه گردشگری پایدار مورد:شهر اصفهان [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 78-91]

ع

 • عمروانی، مینا شناسایی ویژگی های نرم افزارهای کاربردی موبایل به عنوان خدمات ارزش افزوده و اولویت بندی آنها از دیدگاه گردشگران خارجی [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 15-29]

ق

 • قادری، زاهد شناسایی ویژگی های نرم افزارهای کاربردی موبایل به عنوان خدمات ارزش افزوده و اولویت بندی آنها از دیدگاه گردشگران خارجی [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 15-29]

ک

 • کروبی، مهدی نقص رسانه های ارتباطی در ایجاد نگرش پایداری در صنعت گردشگری [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 53-77]

ل

 • لطفی، نرگس تاثیر رسانه های ارتباطی بازاریابی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد (مطالعه موردی منطقه گردشگری بیستون کرمانشاه) [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 92-106]

م

 • محمدی، حیدر تاثیر رسانه های ارتباطی بازاریابی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد (مطالعه موردی منطقه گردشگری بیستون کرمانشاه) [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 92-106]
 • موسوی، سید محمد تاثیر رسانه های ارتباطی بازاریابی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد (مطالعه موردی منطقه گردشگری بیستون کرمانشاه) [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 92-106]

ن

 • نظری دهقی، اعظم شناسایی راهکارهای مناسب در جهت افزایش آگاهی جامعه نسبت به لزوم توسعه گردشگری پایدار مورد:شهر اصفهان [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 78-91]