نمایه نویسندگان

ا

 • اهنگران، جعفر نقش امکانات تفریحی شهری در افزایش مدت توقف زائران)مطالعه موردی: شهر قم( [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 51-63]

پ

 • پورجم علویجه، افسانه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه بین فاصله و عملکرد اقامتگاههای عمومی ایران [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 15-21]

ح

 • حسنی، علی مروری بر تصویر برند در مقصدهای گردشگری و بررسی روشهای اندازه گیری آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 31-41]

د

 • درخشیده، حامد بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 57-62]

ر

 • رستم زاده، هاشم به منظور پهنه بندی اکوتوریسم در محیط FUZZY,WLC,BOOLEAN مقایسه مدل هایGISمطالعه موردی )استان آذربایجان شرقی( [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 43-50]

ز

 • زندکریمی، ارش به منظور پهنه بندی اکوتوریسم در محیط FUZZY,WLC,BOOLEAN مقایسه مدل هایGISمطالعه موردی )استان آذربایجان شرقی( [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 43-50]
 • زندکریمی، شیدا به منظور پهنه بندی اکوتوریسم در محیط FUZZY,WLC,BOOLEAN مقایسه مدل هایGISمطالعه موردی )استان آذربایجان شرقی( [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 43-50]

س

 • سرداری، ایوب به منظور پهنه بندی اکوتوریسم در محیط FUZZY,WLC,BOOLEAN مقایسه مدل هایGISمطالعه موردی )استان آذربایجان شرقی( [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 43-50]

ع

 • علی پور، احمد تمایل به پرداخت برای بازدید از منطقه تاریخی اشکفت سلمان (مقایسه ی رو شهای پارامتری و غیرپارامتری ارزش گذاری مشروط) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 7-14]

غ

 • غریبی، ابوطالب بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 57-62]

ک

 • کدپوری، علی نقش امکانات تفریحی شهری در افزایش مدت توقف زائران)مطالعه موردی: شهر قم( [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 51-63]
 • کیانی قلعه سرد، سروش تمایل به پرداخت برای بازدید از منطقه تاریخی اشکفت سلمان (مقایسه ی رو شهای پارامتری و غیرپارامتری ارزش گذاری مشروط) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 7-14]

م

 • محمودی میر هاشم، وحید ارائه مدل انتخاب تامین کنندگان صنایع دستی برای جذب گردشگر با بکارگیری مورد CFPR و ANP رویکرد تلفیقی مطالعه : قالی و گلیم استان یزد [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 23-29]
 • موسوی بازرگان، سید جلال تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه بین فاصله و عملکرد اقامتگاههای عمومی ایران [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 15-21]
 • موسوی بازرگان، سید جلال مروری بر تصویر برند در مقصدهای گردشگری و بررسی روشهای اندازه گیری آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 31-41]
 • مولایی، مرتضی تمایل به پرداخت برای بازدید از منطقه تاریخی اشکفت سلمان (مقایسه ی رو شهای پارامتری و غیرپارامتری ارزش گذاری مشروط) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 7-14]

ن

 • ناد علی پور، زهرا تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه بین فاصله و عملکرد اقامتگاههای عمومی ایران [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 15-21]
 • نیرومند، احسان مروری بر تصویر برند در مقصدهای گردشگری و بررسی روشهای اندازه گیری آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 31-41]