شناسایی موانع تحقق سیاست‏های توسعه پایدار گردشگری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، مدیریت جهانگردی و هتلداری، دانشکده مدیریت و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.

10.22133/tlj.2024.427422.1132

چکیده

ملاحظات پایداری عمدتاً تا به امروز مفهومی بوده است و به عملکرد گسترده صنعت تبدیل نشده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی زمینه‏های عدم تحقق توسعه پایدار گردشگری در ایران، علارغم مطرح شده آن در بیش از دو دهه اخیر است. جهت نیل به اهداف تحقیق، با استفاده از پارادایم تفسیری، رویکرد کیفی و استراتژی تحلیل محتوی، داده‏های کیفی گردآوری شده از مصاحبه‏های عمیق با نرم افزار مکس کیودی‏ای تجزیه و تحلیل گردید. داده‏های تحقیق از مصاحبه‏های نیمه‏ساختار یافته با 14 نفر از ذینفعان این صنعت در بخش‏های مختلف دولتی، خصوصی و دانشگاهی آشنا به رویه‏های توسعه پایداری گردشگری به روش هدفمند و گلوله برفی، گردآوری شد.

تجزیه و تحلیل داده‏های کیفی حاکی از شناسایی موانع تحقق توسعه پایدار گردشگری در ایران در قالب سه مقوله اصلی دارد. این سه مقوله شامل موانع دولتی، موانع اجتماعی-فرهنگی و موانع در بخش عرضه می‏باشد که از 22 کد اولیه برآمده از متن مصاحبه‏های انجام شده، شناسایی و دسته‏بندی شدند. نتایج در قالب جدول و نمودار درختی مکس کیو دی ای ارائه گردید.

شناسایی 22 کد اولیه و دسته‏بندی کردن آنها در قالب سه مقوله اصلی موانع دولتی، اجتماعی- فرهنگی و عرضه(کسب و کارهای گردشگری) از مهمترین نتایج این پژوهش است که روایی و پایایی آن با شاخص‏های کرسول و محاسبه کاپای کوهن (759/.) مورد سنجش قرار گرفت.

بررسی این موانع برای نخستین بار در سطح کلان صنعت گردشگری ایران و شناسایی مقوله موانع بخش عرضه و کدهای اولیه X4,X5,X6,X8,X9,X11 به غنای ادبیات موضوع این حوزه و دستاوردهای نوآورانه این پژوهش انجامید.

کلیدواژه‌ها