آسیب‌شناسی گردشگری موسیقی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه هنر، دانشکدۀ هنر و رسانه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد گروه هنر، دانشکدۀ هنر و رسانه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22133/tlj.2023.377149.1068

چکیده

امروزه گردشگری موسیقی در برنامه‌ریزی‌های توسعۀ گردشگری کشورهای مختلف جهان بسیار مورد توجه است. ایران با داشتن گنجینه‌های بی‌شماری از انواع موسیقی‌های منحصربه‌فرد، ظرفیت‌ها و زمینه‌های معتنابهی برای توسعۀ گردشگری موسیقی دارد، اما در این راستا موانع و مشکلات عدیده‌ای رشد و پیشرفت در این زمینه را متوقف یا کند ساخته است. در این پژوهش کاربردی ـ توسعه‌ای، به روش توصیفی ـ تحلیلی و کیفی براساس مطالعۀ کتابخانه‌ای و میدانی، احصاءنظر صاحبن‌ظران و با اتکا بر تجارب تخصصی و شغلی نگارندگان، موانع آسیب‌رسان و بازدارندۀ توسعۀ گردشگری موسیقی در ایران شناسایی، معرفی، تبیین و تحلیل شده است. یافته‌های حاصل از این پژوهش، که صرفاً از منظر صنعت گردشگری وجوهات موسیقی ایران را مورد مداقه و آسیب‌شناسی قرار داده است، نشان می‌دهند سیزده محدودیت که نشئت‌گرفته از چهار آسیب اصلی شناختی، مدیریتی، زیرساختی و ماهیتی هستند، سبب‌ساز توسعه‌نیافتن و رکود گردشگری موسیقی در ایران شده است. با شناخت دقیق ابعاد و آثار این محدودیت‌ها و مرتفع‌ساختن آن‌ها می‌توان شاهد رشد، توسعه و شکوفایی گردشگری موسیقی ایران بود.

کلیدواژه‌ها


اسلامی، روح الله و تاجی، سکینه (1398). آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری موسیقی در جمهوری اسلامی. فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی سیاستگذاری عمومی، ۵(۴)، ۲۶۱-279.
خالقی، روح‌الله (1387). نظری به موسیقی. تهران: انتشارات محور.
راهگانی، روح‌انگیز (1377). تاریخ موسیقی ایران. تهران: انتشارات پیشرو.
رسول‌زاده اقدم، صمد، نیرمحمدتبار، سیداحمد، عدلی‌پور، صمد و زینی‌وند، یوسف (1395). فرصت‌ها و محدودیت‌های صنعت گردشگری در ایران. نشریۀ جامعه‌شناسی، ۸(۳)، ۶۳-۸۰.
زرین‌کوب، عبدالحسین و آریان، قمر (1377). از نینامه. تهران: سخن.
سعیدی، علی‌اصغر، بهشتی، سیدمحمد و رضوانی، رضا (1391). موانع اساسی سیاست‌گذاری گردشگری از نظر نخبگان. مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، ۱(۲)، 33-56.
فخرالدینی، فرهاد (1392). تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران. تهران: انتشارات معین – موزۀ موسیقی.
فخرالدینی، فرهاد (1394). هارمونی موسیقی ایرانی. تهران، انتشارات معین.

محرابی، جواد، خلیلی شورینی، سیاوش و خلفی، احمد (1391). بررسی موانع توسعۀ صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران. نشریۀ مدیریت توسعه و تحول، ۴(۹)، 1-10.

نصری اشرفی، جهانگیر؛ شیرزادی آهودشتی، عباس(1388). تاریخ هنر ایران، جلد دوم ، انتشارات آرون.
ویسی، هادی و مهماندوست، خدیجه (1394). بررسی موانع توسعۀ صنعت گردشگری بین‌الملل در ایران با تأکید بر گردشگری ورودی، فصل‌نامۀ ژئوپلیتیک، ۱۱(۱)، 156-135.
Akhshabi, M., & Farrokhi, M. (2022). Identifying and Introducing Capabilities of Iranian Music with Regard to Concerning the Music Tourism. International journal of Tourism, Culture & Spirituality5(2), 145-165.‏
Garrison, S., & Wallace, C. (2021). Media Tourism and its role in sustaining Scotland’s tourism industry. Sustainability13(11), 6305.‏
Jhaiyanuntana, A., & Nomnian, S. (2020). Intercultural communication challenges and strategies for the Thai undergraduate hotel interns. PASAA: Journal of Language Teaching and Learning in Thailand59, 204-235.‏
Liang, F., Pan, Y., Gu, M., Guan, W., & Tsai, F. (2021). Cultural tourism resource perceptions: analyses based on tourists’ online travel notes. Sustainability13(2), 519.‏
Lückmann, P., & Färber, K. (2016). The impact of cultural differences on project stakeholder engagement: a review of case study research in international project management. Procedia Computer Science100, 85-94.‏
Mora, D. (2019). Los sonidos del turismo. Hosteltur, Septiembre (1), 51.
Offenbacker, B. S. (2004). Overcoming barriers to effective public participation. WIT Transactions on Ecology and the Environment70.‏
Oringo, B., & Ipeh-Unim, N. E. (2022). Copyright Infringement: An Overview of Music Plagiarism in Nigeria. Available at SSRN 4061768.‏
Orús, A. (2020). La Industria de la Música en Vivo- Datos Estadísticos. Retrieved December
ProColombia & Sound Diplomacy. (2018). Music is the New Gastronomy: White Paper on
Music and Tourism. Colombia: ProColombia.
Richards, G. (2018). Cultural tourism: A review of recent research and trends. Journal of Hospitality and Tourism Management36, 12-21.‏
Sitora, B., & Rajabov, O. (2022). THE ROLE OF ADVERTISING IN THE MOVEMENT OF BUKHARA TOURISM DESTINATION. " Экономика и туризм" международный научно-инновационной журнал1.‏
UNWTO. (2018). Tourism Highlights 2017, 2018 Edition. WTO. Madrid, Spain.www.unwto.org.
UNWTO(2020). Tourism and Culture. Available online: https://www.unwto.org/tourism-and-culture (accessed on 24 July 2020).
Zhang, S. Q., Gu, J., & Wang, Y. J. (2020). Knowledge Mapping Analysis on the Research of Cultural Tourism Integration and Development: Based on the Data of CSSCI (1998–2019). Nanjing J. Soc. Sci4, 142-149.‏