شناسایی و اولویت‌بندی عوامل توانمندساز زنان در صنعت گردشگری سلامت استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

چکیده

زنان علاوه‌بر فعالیت‌های خانگی، در فعالیت‌های بیرون از خانواده نیز سهم زیادی از نیروی انسانی را به خود اختصاص داده‌اند. صنعت گردشگری سلامت یکی از صنایعی است که زنان حضور پررنگی در آن دارند؛ درحالی‌که در مطالعات انجام‌شده در حوزۀ گردشگری سلامت، توانمندسازی زنان بررسی نشده است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی توانمندسازی زنان در صنعت گردشگری سلامت است. در این پژوهش، که دارای رویکرد آمیخته است، عوامل توانمندسازی زنان در صنعت گردشگری سلامت و اولویت‌بندی عوامل شناسایی‌شده در سطح استان یزد بررسی شده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات در فاز اول، از روش تحلیل تم و در فاز دوم، از روش مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری استفاده شده است. نتایج پژوهش 31 توانمندساز را شناسایی کرده‌اند که با استفاده از پنل خبرگان اولویت‌بندی شدند. به‌این‌ترتیب که عامل اجتماعی بیشترین اثر‌پذیری و عوامل سیاسی و روان‌شناختی بیشترین اثر‌گذاری را دارند. این تحقیق رویکرد جدیدی درخصوص توانمندسازی زنان در گردشگری سلامت ارائه کرده است؛ به‌این‌ترتیب که بیشترین عوامل شناسایی‌شده مربوط به دستۀ اجتماعی هستند. به همین دلیل، بهبود رفتارهای اجتماعی و محیط جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند ‌به توانمندسازی بیشتر زنان منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


پناهی، حسین و عزیزی، مهری (1397). ارزیابی توانمندی بیمارستان‌های تبریز در توسعۀ گردشگری سلامت. مجلۀ سلامت و بهداشت، ۹(۱)، ۱۰۰-۱۱۴. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468538
 عربخانی، اسداله، سید میرزایی، سید محمد و کلدی، علیرضا (1398). تحلیل توانمندسازی زنان روستایی در تولید مصنوعات صنایع دستی (مورد مطالعه: دهستان عشق‌آباد شهرستان نیشابور). نشریۀ علمی پژوهشی مطالعات هنر اسلامی، ۱۶(۳۵)، ۳۳۸-۳۵۶.https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=506219
کیمیایی، سیدعلی (1390). شیوه‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار. فصل‌نامۀ علمی‌پژوهشی رفاه اجتماعی، ۱۱(۴۰)، ۶۳-۹۲. http://ensani.ir/fa/article/240764/
نادری مهدی، کریم و وحدت مودب، هاجر (1397). بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی بر توانمندسازی زنان دارای مشاغل خانگی (مطالعۀ موردی: شهرستان رزن). زن در توسعه و سیاست، ۱۶(۲)، ۱۷۵-196.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467224
Afshar, H. (2016). Women and empowerment: Illustrations from the third world. New York. St. Martin’s Press.
Aghazamani, Y., Kerstetter, D., & Allison, P. (2020, March). Women's perceptions of empowerment in Ramsar, a tourism destination in northern Iran. In Women's Studies International Forum (Vol. 79, p. 102340). Pergamon.‏ ‏Ajani, E. N., Onwubuya, E. A., & Mgbenka, R. N. (2013). Approaches to economic empowerment of rural women for climate change mitigation and adaptation: Implications for policy. Journal of Agricultural Extension17(1), 23-34. https://www.ajol.info/index.php/jae/article/view/90252
Annan, J., Donald, A., Goldstein, M., Martinez, P. G., & Koolwal, G. (2021). Taking power: women’s empowerment and household well-being in Sub-Saharan Africa. World Development140, 105292.‏
Arroyo, C. G., Barbieri, C., Sotomayor, S., & Knollenberg, W. (2019). en’s empowerment through agritourism: Evidence from Andean communities. Sustainability, 11(11), 1–14. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/11/3058
Badita, A. (2013). Assessment of tourism supply, demand and market trends in Craiova city. Romania. Journal Of Tourism, (14), 34-40. http://revistadeturism.ro/rdt/article/view/37
Badulescu, D., & Badulescu, A. (2014). Medical tourism: between entrepreneurship opportunities and bioethics boundaries: narrative review article. Iranian journal of public health43(4), 406.‏
Clarke, V. & Braun, V. (2013) Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning. The Psychologist, 26(2), 120-123.
Davoudi, M., & Hasanabadi, D. (2020). Health Tourism Qualification in Urban income stabilization, Case Study: Tehran. Journal of Tourism Hospitality Research7(4), 23-41.‏
Godovykh, M., & Ridderstaat, J. (2020). Health outcomes of tourism development: A longitudinal study of the impact of tourism arrivals on residents’ health. Journal of Destination Marketing & Management17, 100462.‏
Higgins-Desbiolles, F., Carnicelli, S., Krolikowski, Ch., Wijesinghe, G., & Boluk, K. (2019). Degrowing tourism: rethinking tourism. Journal of Sustainable Tourism, 27(12), 1926-1944. doi/10.1080/09669582.2019.1601732
Jamal, M. A., Raihana, A. K. A., & Sultana, H. Y. (2016). Empowerment of Muslim women through microfinance and self help groups: A case study of Chennai City. Asian Business Review, 6(2), 117–124. https://abc.us.org/ojs/index.php/abr/article/view/36
Jones, P., & Wynn, M. (2019). The Circular Economy, Natural Capital and Resilience in Tourism and Hospitality. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(6). 2544-2563. doi/10.1108/IJCHM-05-2018-0370/full/html
Lashkarizadeh, M., Keshmir, Z., Gashti, H. P., & Rafat, B. S. (2012). Evaluation of the relationship between tourism industry and economic growth in Iran. Asian Journal of Business and Management Sciences1(9), 88-97.‏ https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20123376438
Lee, H. K., & Fernando, Y. (2015). The antecedents and outcomes of the medical tourism supply chain. Tourism Management46, 148-157.‏ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517714001162
Morais, E. P., Cunha, C. R., & Gomes, J. P. (2019). Comparison of Portugal and Spain tourism websites. In Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (pp. 1107-1120). IBIMA Publishing.‏ https://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/19727
Martinez‐Garcia, E., Raya, J.M., & Majo, J. (2017). Differences in residents' attitudes towards tourism among mass tourism destinations. International Journal of Tourism Research, 19(5), 535–545. doi/abs/10.1002/jtr.2126
Morais, E. P., Cunha, C. R., & Gomes, J. P. (2019). Comparison of Portugal and Spain tourism websites. In Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (pp. 1107-1120). IBIMA Publishing.‏
Nassani, A. A., Aldakhil, A. M., Abro, M. M. Q., Islam, T., & Zaman, K. (2019). The impact of tourism and finance on women empowerment. Journal of Policy Modeling, 41(2), 234–254. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0161893818301510
Nikraftar, T., Hosseini, G., & Moghadam, A. (2016). Identifying the effective factors in the recruitment of iranian medical tourists. Journal of Entrepreneurship Development9, 731-748.‏ https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Identifying+the+effective+factors+in+the+recruitment+of+iranian+medical+tourists&btnG
Nyman, E., Westin, K., & Carson, D. (2018). Tourism destination choice sets for families with wheelchair-bound children. Tourism Recreation Research43(1), 26-38.‏ doi/abs/10.1080/02508281.2017.1362172
Osmani, L. N. K. (1998). The Grameen Bank experiment: Empowerment of women through credit. In Women and empowerment: Illustrations from the Third World (pp. 67-85). London: Palgrave Macmillan UK.‏ https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-26265-6_5
Rathgeber, M. (2011). Rural Women’s Access to Science and Technology in the context of Natural Resource Management, Ghana, ottawa, No.1. http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/egm/Rathgeber-EP-6-EGM-RW-Oct-2011.pdf
Saki, K., Varzi, A. M., Momeni, K., Khodakaramifard, Z., Zouzani, M. A., Jalilian, H., & Vasokolaei, G. R. (2017). Tourists’ satisfaction of hospital services in Iran: A case study of Lorestan province. Shiraz E-Medical Journal18(6).‏ http://dspace.tbzmed.ac.ir/xmlui/handle/123456789/58572
Salehianbehrouz, M. (2013). The path analysis of social capital components in economic empowering of rural women in IranA. OIDA International Journal of Sustainable Development, 10, 109-113. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2208525
Strzelecka, M., Boley, B. B., & Strzelecka, C. (2017). Empowerment and resident support for tourism in rural central and Eastern Europe (CEE): The case of Pomerania, Poland. Journal of Sustainable Tourism, 25(4), 554–572. doi/abs/10.1080/09669582.2016.1224891
Szpilko, D. (2017). Tourism Supply Chain–overview of selected literature. Procedia Engineering182, 687-693.‏https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817313164
Vosoughi, L., & Ghasemi, M. G. (2015). Ecotourism and empowerment of rural women. Woman in Development and Politics, 12(4), 593–610.
World Bank. (2012). World Development Report 2012: Gender Equality and Development.
Washington DC. doi/abs/10.1596/978-0-8213-8810-5
Zhen, F. E. N. G., SHEN, T. L., & Jing, Q. I. A. N. (2019, January). Service Reliability Diagnosis of Tourism Supply Chain. In 4th Annual International Conference on Social Science and Contemporary Humanity Development (SSCHD 2018) (pp. 66-71). Atlantis Press.‏