تأثیر هوش تجاری در مدیریت ارتباط با مشتری با هدف افزایش مزیت رقابتی در دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت جهانگردی و هتلداری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: صنعت گردشگری ایران برای تحقق اهداف و برنامه‌های تدوین‌شده، نیازمند به‌کارگیری شیوه‌های علمی و کارآمد مدیریتی است تا با حداقل هزینه، حداکثر کارایی را داشته باشد و همچنین در میدان رقابت، نیازمند راهبردی برای منحصربه‌فردبودن است. در این راستا، کسب مزیت رقابتی، استفاده از هوش ‌تجاری و همچنین بهبود مدیریت ارتباط با مشتریان (گردشگران) راهگشای تداوم بقا و رشد و شکوفایی هرچه بیشتر در بازار سخت رقابتی این صنعت است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر هوش تجاری در مدیریت ارتباط با مشتری با هدف افزایش مزیت رقابتی است که در سطح دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران انجام شده ‌است.
روش: پرسش‌نامۀ استاندارد این تحقیق، براساس اهداف و فرضیه‏های پژوهش، مشتمل بر 3 متغیر و 94 سؤال است که ازطریق نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای در بین 327 نمونۀ آماری توزیع شد. همچنین روش تحقیق از نوع توصیفی _ کاربردی بوده و از نظر نحوۀ گردآوری داده‌ها، در زمرۀ تحقیقات هم‌بستگی قرار می‏گیرد.
یافته‏ها: نتایج تحلیل داده‌ها در نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس و اسمارت پی.‏ال‏.اس نشان دادند که هوش تجاری با مدیریت ارتباط با مشتری روابط مثبت و معناداری دارد. تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مزیت رقابتی هم تأیید شد. همچنین تأثیر هوش تجاری در مزیت رقابتی و رابطۀ مثبت و معنی‏دار میان آن‌ها نیز تأیید شد.
نتیجه‏گیری: براساس نتایج سایر آزمون‏های پژوهش، به‌منظور بهبود عملکرد و سیاست‏های بخش دولتی و صاحبان این کسب‌وکارها در راستای بهبود شاخص‏های اقتصادی آن در سطح داخلی و برون‌سازمانی راهکارها و توصیه‎هایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


اخگری، نسرین، کشتکار، مهران و احمدی شریف، محمود (1391). بررسی تأثیر هوش تجاری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از متغیر میانجی مدیریت دانش (مطالعۀ موردی: صنعت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران). فصل‌نامۀ توسعۀ فناوری صنعتی، ۲۰(۴۸)، ۳۵-۵۲.
اژدری، علیرضا (۱۳۸۹). مدیریت دانش در سازمان های دولتی. پایگاه مقالات علمی مدیریت. www.system.parsiblog.com
بازرگان هرندی، عباس (۱۳۹۷). کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران:‌انتشارات دیدار.
حاجی‌پور شوشتری، عبدالحمید و صفاری آشتیانی، مسعود (2014). در نظر گرفتن بین هوش تجاری و توانمندسازی روانی. مجلۀ مطالعات مدیریت در توسعه و ارزیابی. ۲۳(۷۳)، 175-199.
حجازی، الهه، بازرگان هرندی، عباس و سرمد، زهره (۱۴۰۲). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
خاکی، غلامرضا (۱۳۹۱). روش تحقیق (با رویکرد پایاننامهنویسی). تهران: انتشارات فوژان.
دلاور، علی (۱۴۰۱). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
دلپسند، افسون و محقق، نادر (1397). بررسی تأثیر هوش تجاری بر چابکی سازمانی در بیمارستان‌های مقصد گردشگری سلامت (مطالعۀ موردی: تهران). فصل‌نامۀ علمی تخصصی رویکردهای نوین پژوهشی مدیریت و حسابداری. ۲(۸)، 27-38.
دهقانی کهنه شهری، کاملیا (۱۳۹۷). ارائۀ مدلی برای پیاده‌سازی هوش تجاری و چابکی در سازمان با تکیه بر کارکنان. دومین کنفرانس بینالمللی ترکیبها، رمزنگاری و محاسبات. تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
سعیدا اردکانی، سعید، موسوی، سیدمحمد و شفیع رودپشتی، میثم (2015). تحلیل هوش تجاری دفاتر خدمات گردشگری با رویکرد فازی. مجلۀ مطالعات مدیریت گردشگری. ۹(۲۷)، 117-142.
شهرکی، علیرضا، شهرکی، محمدرضا و دژکام، راحیل (۱۳۹۱). ارزیابی تأثیر پیاده‌سازی هوش تجاری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری. مجلۀ بین‌المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی، 1(9)، 1346-1358.
علویشاد، عباس و سنایی، علی (۱۳۸۴). نقش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در به‌دست آوردن مزیت رقابتی در بازارهای خدمات (مطالعۀ موردی: آژانس‌های مسافرتی). چهارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت، تهران.
نظری سالاری، لیلا، خدیور، آمنه و عبدالوند، ندا (۱۳۹۵). مدلی برای تحلیل موانع استفاده از هوش تجاری (Bi) در صنعت گردشگری ایران با رویکرد ترکیبی. پژوهشهای نوین در تصمیمگیری، ۱(۱)، 79-102.
Ahmad, A., Ahmad, R., & Hashim, K. F. (2016). Innovation traits for business intelligence successful deployment. Journal of Theoretical and Applied Information Technology89(1), 96.‏
Ahmad, H., & Rasheed, M. (2015). Surveying the influence of customer relationship management on gaining competitive advantage. J Bus Technov3, 87-94.‏
Akhgari, N., Keshtkar, M., & Ahmadi Sharif, M. (2022). Investigating the effect of business intelligence on the success of customer relationship management using knowledge management mediating variable (Case study: Shipping industry of the Islamic Republic of Iran). Quarterly journal of Industrial Technology Development20(48), 35-52.‏
Alem Mohammad, A., bin Rashid, B., & bin Tahir, S. (2013). Assessing the Influence of Customer Relationship Management (CRM) Dimensions on Organization Performance: an Emperical Study in The Hotel Industry. Journal of Hospitality And Tourism Technology, 4(3), 228-247.
Audzeyeva, A., & Hudson, R. (2016). How to get the most from a business intelligence application during the post implementation phase? Deep structure transformation at a UK retail bank. European Journal of Information Systems25, 29-46.‏
Audzeyeva, A., & Hudson, R. (2015). How to Get The Most From a Business Intelligence Application During The Post Implementation Phase & Quest: Deep Structure Transformation at a UK Retail Bank. European Journal of Information Systems, 1(18).
Božič, K., & Dimovski, V. (2019). Business intelligence and analytics for value creation: The role of absorptive capacity. International journal of information management46, 93-103.‏
Brem, A., Maier, M., & Wimschneider, C. (2016). Competitive advantage through innovation: the case of Nespresso. European Journal of Innovation Management19(1), 133-148.‏
Buhler, P. M. (2013). Business Intelligence: Opportunity For a Competitive Advantage. Supervision. 64(8), 20_22.
Chen, X., & Siau, K. (2011). Impact of Business Intelligence and IT Infrastructure flexibility on Competitive Performance: An Organizational Agility Perspective. Paper Presented at the International Conference on Information Systems (ICIS), Shanghai, China.
Chen, Y., Hsu, J., Huang, M., & Yang, P. (2013). Quality, Size, And Performance of Audit Firms. The International Journal of Business and Finance Research, 7(5): ), 89-105.
Cochran, William G. (1977). Sampling Techniques. John Wiley & Sons; 3rd Edition.
Davenport, T. H., Barth, P., & Bean, R. (2012). How Big Data Is Different. MIT Sloan Management Review, 54(1), 43–46.
Diab, S. M. (2014). Using The Competitive Dimensions to Achieve Competitive Advantage: A Study on Jordanian Private Hospitals. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(9), 138-150.
Eidizadeh, R., Salehzadeh, R., & Chitsaz Esfahani, A. (2017). Analysing the role of business intelligence, knowledge sharing and organisational innovation on gaining competitive advantage. Journal of Workplace Learning29(4), 250-267.‏
 
Garnish, U., Mare, C.E., & Prescott, J.E. (2018). Competitive Intelligence Field Research: Moving The Field Forwarded by Setting a Research Agenda. Journal of competitive intelligence and management, 1(1), 1-12.
Jennex, M. E. (2018). Re-examining the Jennex Olfman Knowledge Management Success Model. Proceeding of the 50th Hawaii International Conference on System Science.
Kiron, D., Prentice, P. K., & Ferguson, R. B. (2012). Innovating With Analytics. MIT Sloan Management Review, 54(1), 47–51.
Kotter, J. P. (1995). Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business Review. 73(2), 59-67.
Lindgreen, A., Palmer, R., Vanhamme, J., & Wouters, J. (2006). A relationship-management assessment tool: Questioning, identifying, and prioritizing critical aspects of customer relationships. Industrial marketing management35(1), 57-71.‏
Mao, Y., & Quan, J. (2015). It Enabled Organizational Agility: Evidence From Chinese Firms. Journal of Organizational and End User Computing. 27(4). 1–24. doi:10.4018/JOEUC.2015100101.
Munyoroku, R. W. (2016). Business intelligence systems and customer relationship management in mobile telecommunications firms in Kenya (Doctoral dissertation, University Of Nairobi).‏ .
Nithya, N., & Kiruthika, R. (2021). Impact of Business Intelligence Adoption on performance of banks: a conceptual framework. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing12, 3139-3150.‏
Popovič, A., Coelho, P. S., & Jaklič, J. (2009). The impact of business intelligence system maturity on information quality. Information research14(4).‏
Persson, J. (2018). Business Intelligence – Its Impact on the Decision Making Process at Higher Education Institutions.: a Case Study at Karlstad University. Faculty of Health, Science and Technology, Industrial Engineering and Management, KARLSTAD University.
Rajab, N. F., Shiamwama, S. M., & Otiso, K. N. (2014). Impact of Customer Relationship Management as A Strategy For Competitive Advantage in Kenyan Public Universities: A Case Study of Moi University. International Journal of Business, Humanities and Technology. 4(4), 136-145.
Secaran. Uma. (2003). Research Methods for Business. John Wiley & Sons, Inc. Fourth Edition.
Shahraki, A. R., Shahraki, M. R., & Dejkam, R. (2013). Evaluation the Effect of Implementing Business Intelligence on Customer Relationship Management Success. International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, 1(9), 1346-1358.
Sharma, R., Mithas, S., & Kankanhalli, A. (2016). Transforming Decision-Making Processes: A Research Agenda for Understanding The Impact of Business Analytics on Organizations. European Journal of Information Systems, 23(4), 433–411. doi:10.1057/ejis.2014.17.
Sin, L. Y., Tse, A. C., & Yim, F. H. (2015). CRM: Conceptualization And Scale Development. European Journal of Marketing, 39(11-12), 1264-1290.
Weinstein, A. (2012). Superior customer value: Strategies for winning and retaining customers. CRC press.‏