شناسایی موانع گذران اوقات ‏فراغت زنان سرپرست خانوار (مطالعۀ موردی: زنان سرپرست خانوار شهرستان اسلامشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت اوقات فراغت، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

زن در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻮر ﻛﻠﻴﺪی اﺳﺖ. زنان ﻧﻘﺶ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮی در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ روان جامعه دارند؛ این قشر نیز همانند سایر اقشار جامعه، ﺧﺎرج از ﻣشغله‌ﻫﺎی روزاﻧﻪ و ﻛﺎر ﺑﻴﺮون از ﺧﺎﻧﻪ، نیازمند داشتن اوقات فراغت و فعالیت‌های مرتبط با آن هستند؛ به ویژه زنان سرپرست خانوار، که دارای مسئولیت‌های مضاعف و زمان آزاد کمتری هستند. لذا هدف این تحقیق، شناسایی سبک گذران اوقات فراغت زنان سرپرست خانوار است که شهرستان اسلامشهر را به عنوان نمونه موردی، هدف قرار داده است. پژوهش حاضر پژوهشی کیفی است که از روش تحلیل مضمون بهره گرفته است. داده‌های موردنیاز به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی (با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختارمند) جمع‌آوری گردید. جامعة آماری این پژوهش شامل زنان سرپرست خانوار در شهر اسلامشهر است. ملاک تعیین حجم نمونه، رسیدن به اشباع نظری و همگرایی پاسخ‌ها بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بیشتر کدهای بدست آمده از مصاحبه های پژوهش حاضر، از 4 معیار کلی پیروی می‌کند. معیار اول مربوط به موانع است. دیگر معیارها عبارتند از پیامدها، نگرش و روش‌های اوقات فراغتی که زنان سرپرست خانوار می‌توانند به آن‌ها بپردازند.

کلیدواژه‌ها