بررسی پیشایندها و پیامدهای رضایت گردشگران از مقاصد گردشگری روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

3 استادیار،گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر کشف روابط میان متغیرهای کیفیت و ارزش ادرا‌ک‌شده، رضایتمندی و اهداف وفاداری با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) است. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ پیمایشی و از نوع هم‌بستگی است. جامعۀ آماری پژوهش را گردشگران روستایی در ده روستای پربازدید اطراف مشهد مقدس تشکیل می‌دهند که عبارت‌اند از روستاهای زشک، خادر، شاندیز، عنبران، کنگ، دهسرخ، جاغرق، اندرخ، نغندر و اخلمد است. براساس فرمول کوکران، تعداد 384 نفر به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی سهمیه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامۀ استاندارد ژائوتینگ و همکاران (2020) بوده است. روایی مدل و ارتباط میان متغیرهای پژوهش از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری تأیید شد. برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده‌های آزمون فرضیه‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل تجزیه‌وتحلیل شدند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، کیفیت درک‌شدۀ گردشگر روستایی تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ادراک‌شده می‌گذارد و رضایت وی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. همچنین ارزش ادراک‌شدۀ گردشگر روستایی تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت گردشگر روستایی دارد. علاوه‌براین، رضایت گردشگر روستایی تأثیر مثبت و معناداری بر قصد بازدید مجدد، تمایل به پرداخت برای محصولات ویژۀ روستایی و تبلیغ دهان‌به‌دهان دارد.

کلیدواژه‌ها


اصانلو، بهار و خدامی، سهیلا (1394). بررسی تأثیر برند بر سودآوری مشتری برای سازمان مبتنی بر کیفیت خدمات و ارزش ادراک‌شدۀ مشتری. پژوهش‌نامۀ مدیریت اجرایی، 7(14)، ۱۳-32.
جعفری، سکینه، نجارزاده، محمد، جعفری، نرگس و رجبی، نگار (1396). رابطۀ ساختاری ارزش درک‌شده و رضایت گردشگر روستایی با رفتار مسئولانۀ زیست‌محیطی: نقش میانجی مشارکت گردشگر، دانشگاه سمنان. مطالعات مدیریت گردشگری، 12(37). ۱۱۵-۱۵۱.
جلیلوند، محمدرضا و ابراهیمی، ابوالقاسم (1390). تأثیر ارتباطات دهان‌به‌دهان بر خرید خودروهای داخلی (مطالعۀ موردی: خودروی سمند شرکت ایران خودرو). مدیریت بازرگانی، 3(9). 57-70.
خیری، بهرام، سمیعی نصر، محمود و عظیم‌پور، محمد (1392). وابستگی عاطفی مصرف‌کنندگان به برند: پیش‌نیازها و نتایج. مدیریت بازاریابی، 8(20). ۴۹-65.
ذهبی مشهدی، احمد (1396). بررسی تأثیر نگرانی‌های زیست‌محیطی و نگرش زیست‌محیطی بر رفتار خرید سبز با تعدیل‌گری جنسیت مصرف‌کننده (مطالعۀ موردی: محصولات پوستی سبز شهر مشهد). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور.
رامین‌مهر، حمید و چارستاد، پروانه (1395). روش تحقیق کمّی با کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری (نرم‌افزار لیزرل). تهران: انتشارات ترمه.
رضایی، محمدرضا، مرادی، رضا، لشگری، احسان و اکبریان، سعیدرضا (1399). بررسی و تحلیل وضعیت وفاداری گردشگران به مقصدهای گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر شیراز). برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، 9(3)، ۱۲۱-143.
سید عباس‌زاده، میرمحمد، امانی، جواد، و خضری‌آذر، هیمن (1393). مقدمه‌ای بر مدل‌یابی معادلات ساختاری به روش PLS و کاربرد آن در علوم رفتاری با معرفی نرم‌افزارهای SmartPLS، VisualPLS، PLS-Graph. ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.
شیرمحمدی، یزدان، دارابی، غزاله و باغی، زینب (1396). اثر درگیری ذهنی بر قصد بازدید مجدد گردشگران داخلی در مقایسه با گردشگران بین‌المللی (مطالعۀ موردی: شهر تهران). مطالعات مدیریت گردشگری. 12(39). ۱۲۱-195.
صابریان، حمید، و میرمیران، سیدجلیل (1400). تأثیر تصویر برند، انتظارات مشتریان و کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان با نقش میانجی ارزش درک‌شده (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو). رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. 6(79). ۲۹-44.
قلی‌پور فریدونی، شهربانو، و صفری جوشقان، سالیان (1397). بررسی ابعاد ارزش درک‌شدۀ مشتری و تأثیر آن بر رضایت، وفاداری و حفظ مشتریان در گردشگری اسلامی. چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران. تهران.
صالحی صدقیانی، جمشید، قاسم‌زاده گوری، فاطمه، و بختیاری، شایان (1398). بررسی تأثیر ارزش ادراک‌شدۀ برند، درگیری مصرف‌کننده و رضایت مشتری بر وفاداری مشتری در صنعت بیمه (مطالعۀ موردی: مشتریان بیمۀ سامان). مدیریت کسب‌وکار. 11(42). ۱۴۳-168.
عسگرنژاد، باقر، نعمتی، ولی و قلی‌زاده، ناطق (1398). تأثیر ارزش درک شده بر تصویر ذهنی از مقصد، رضایت و وفاداری گردشگران پزشکی (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل). سلامت و بهداشت اردبیل، 10(1). ۳۴-۴۹.
غفاری، محمد (1396). تدوین چارچوبی برای سنجش کیفیت ادراک‌شده از مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر اصفهان). گردشگری و توسعه، 6(4)، ۱۰۶-۱۲۰.
غفاری، محمد، نعمت‌پور، محمد و عشریه، امید (1397). بررسی نقش شخصیت برند مقصد گردشگری در همخوانی خودپنداره گردشگر و ایجاد تمایل به بازدید مجدد (مورد مطالعه: گردشگران خارجی بازدید کننده از پل طبیعت شهر تهران). 9 (1). 506-491.
غفاری، محمد، کنجکاو منفرد، امیررضا و تسلیمی بابلی، امین (1399). بررسی تأثیر درگیری ذهنی گردشگران بر قصد بازدید مجدد از مقصد گردشگری با تأکید بر نقش ارزش ویژۀ برند (مطالعه موردی: شهر یزد). مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی. 15(3). ۷۹۳-810.
کیانی فیض‌آبادی، زهره (1397). عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری با نقش میانجی رضایت گردشگران (مورد مطالعه: شهر کاشان). فصل‌نامۀ گردشگری شهری، ۵(۴)، 105-120.
کردی، مراد، شاهواری، المیرا، و برخورداری، سعید (1395). بررسی تأثیر تصویر ذهنی، آگاهی و ارزش درک‌شده از برند بر افزایش رضایت‌مندی مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی شعب بانک پاسارگاد استان گیلان. مطالعات مدیریت و حسابداری، 2(3)، ۲۴۵-258.
کروبی، مهدی، ابراهیمی، مهدی و قاسم‌پور، فائزه (1393). بررسی رابطه میان رضایت مشتری و وفاداری در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل‌های چهار و پنج ستارۀ شهر شیراز). نشریۀ گردشگری شهری، ۱(1)، ۹۷-112.
لطفی‌زاده، سیمین و شاهدی، بهرام (1393). بررسی شاخص‌های شهر خلاق با رویکـرد توسـعه گردشـگری. نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبهها و دافعههای گردشگری آذربایجان شرقی. خانـۀ مطبوعـات آذربایجـان. تبریز گردشگری ساربانان شرکت شرقی.
محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمدرحیم (1396). مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار لیزرل (آموزشی و کاربردی). تهران: مؤسسۀ کتاب مهربان نشر.
Andrews, L., & Boyle, M. V. (2008). Consumers' accounts of perceived risk online and the influence of communication sources. Qualitative Market Research: An International Journal, 11(1), 59-75.‏
Artal-Tur, A., Salman, D., Tawfik, Y. (2019). The Recent Boom in Spain: Economic Sustainability of Destinations. In: Kozak, N., Kozak, M. (eds) Tourist Destination Management. Tourism, Hospitality & Event Management. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16981-7_4
Aytuğ, H. K., & Mikaeili, M. (2017). Evaluation of Hopa's rural tourism potential in the context of European Union tourism policy. Procedia Environmental Sciences, 37, 234-245.‏
Baum, Sabine and Weingarten, Peter, Developments of Rural Economies in Central and Eastern Europe: An Overview (2004). Rural Areas and Development, 2(2004) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3708147
Buil, I., Martínez, E., & De Chernatony, L. (2013). The influence of brand equity on consumer responses. Journal of consumer marketing30(1), 62-74.‏
Campón-Cerro, A. M., Hernández-Mogollón, J. M., & Alves, H. (2017). Sustainable improvement of competitiveness in rural tourism destinations: The quest for tourist loyalty in Spain. Journal of Destination Marketing & Management6(3), 252-266.‏
Chen, C. F., & Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?. Tourism management28(4), 1115-1122.‏
Chi, X., Lee, S. K., Ahn, Y. J., & Kiatkawsin, K. (2020). Tourist-perceived quality and loyalty intentions towards rural tourism in China. Sustainability12(9), 3614.‏
Dong, E., Wang, Y., Morais, D., & Brooks, D. (2013). Segmenting the rural tourism market: The case of Potter County, Pennsylvania, USA. Journal of vacation marketing19(2), 181-193.‏
Gao, J., & Wu, B. (2017). Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia Village, Shaanxi Province, China. Tourism management63, 223-233.‏
Gupta, P., & Harris, J. (2010). How e-WOM recommendations influence product consideration and quality of choice: A motivation to process information perspective. Journal of business research63(9-10), 1041-1049.‏
Jeong, E., & Jang, S. S. (2011). Restaurant experiences triggering positive electronic word-of-mouth (eWOM) motivations. International Journal of Hospitality Management30(2), 356-366.‏
Patterson, A. (2011). Brand Ireland: Tourism and national identity. In Tourism and National Identities (pp. 26-37). Routledge.‏, Available at htto:// www. Research gate.net/publication/25B19582.
Prybutok, V.R., & Wen, C. (2012). The impact of quality on customer behavioral intentions based on the consumer decision making process as applied in e-commerce. Available at: https://www.semanticscholar.org/paper/The-impact-of-quality-on-customer-behavioral-based-Prybutok-Wen/7638109e537c60e055bac6c49ceedbec9f41a516#citing-papersSabbir, M., Zaman, M. H., Hassan, H., & Chin Wei, Ch. (2018). Tourist’s preferences in selection of local food: perception and behavior embedded model. Tourism Review, 73(2), 1-23.
Reza Jalilvand, M., & Samiei, N. (2012). The effect of electronic word of mouth on brand image and purchase intention: An empirical study in the automobile industry in Iran. Marketing Intelligence & Planning30(4), 460-476.‏
Rezvani, M., Hoseini, H. K., & Samadzadeh, M. (2012). Investigating the role of word of mouth on consumer based brand equity creation in Iran’s cell-phone market. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology2(1), 1-15.‏
Rosalina, P. D., Dupre, K., & Wang, Y. (2021). Rural tourism: A systematic literature review on definitions and challenges. Journal of Hospitality and Tourism Management47, 134-149.‏
Shoemaker, S., & Lewis, R. C. (1999). Customer loyalty: the future of hospitality marketing. International journal of hospitality management18(4), 345-370.‏
Silva, O., Medeiros, T., Moniz, A. I., Tomás, L., Furtado, S., & Ferreira, J. (2020). Tourists’ characteristics, travel motivation and satisfaction. In Advances in Tourism, Technology and Smart Systems: Proceedings of ICOTTS 2019 (pp. 427-436). Springer Singapore.‏
Suhartanto, D., Brien, A., Primiana, I., Wibisono, N., & Triyuni, N. N. (2020). Tourist loyalty in creative tourism: the role of experience quality, value, satisfaction, and motivation. Current Issues in Tourism23(7), 867-879.‏
Takahashi, L. M. (2020). Activism. International Encyclopedia of Human Geography, 2, 17-21.
Tam, K. P. (2020). Understanding the psychology X politics interaction behind environmental activism: The roles of governmental trust, density of environmental NGOs, and democracy. Journal of Environmental Psychology71, 101330.‏
Wu, C. W. (2016). Destination loyalty modeling of the global tourism. Journal of Business Research69(6), 2213-2219.‏
Zervas, E. (2022). Public’s perceptions of urban identity of Thessaloniki, Greece. Urban Design International, 27(1), 18-42.
Zhang, T., Chen, J., & Hu, B. (2019). Authenticity, quality, and loyalty: Local food and sustainable tourism experience. Sustainability11(12), 34-37.‏