بررسی و تحلیل تأثیرات گردشگری روستایی بر معیشت پایدار روستاییان (مطالعۀ موردی: روستاهای وامنان و کاشیدار شهرستان آزادشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی، تهران،‌ ایران،

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران، تهران، ‌ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل تأثیرات گردشگری روستایی بر معیشت پایدار روستاییان (مطالعۀ موردی: روستاهای وامنان و کاشیدار شهرستان آزادشهر) است. روش‌شناسی پژوهش توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. در گردآوری اطلاعات از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و پیمایشی استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را 3800 نفر از خانوارهای ساکن در روستاهای وامنان و کاشیدار شهرستان آزادشهر در سال 1401 تشکیل می‌دهند که حجم نمونۀ پژوهش براساس محاسبۀ فرمول کوکران 348 نفر محاسبه شد. روش نمونه‌گیری از نوع آسان (در دسترس) است و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های استنباطی مرتبط با اهداف پژوهش، آلفای کرونباخ، تی دوجمله‌ای، کروسکال ـ والیس استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای آن است که تأثیرات گردشگری بر بعد اقتصادی با میانگین 791/1، بعد اجتماعی با میانگین 829/1، بعد زیست‌محیطی با میانگین 244/2 و بعد نهادی با میانگین 355/2 مطلوب بوده است.

کلیدواژه‌ها


اربابیان، شیرین، زمانی، زهرا و رحیمی، معصومه (1393). بررسی اثر گردشگری در توسعۀ کارآفرینی. مجلۀ برنامهریزی و توسعۀ گردشگری، ۳(۱۰)، 126-146.
اعظمی، موسی و هاشمی امین، ناهید (1396). اثرات گردشگری بر معیشت پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای ملهم دره و ترخین آباد همدان). فصلنامۀ فضای گردشگری، ۶(۲۳)، 99-114.
احمدی، شکوفه و جمعه‌پور، محمود (1390). تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: روستای برغان، شهرستان ساوجبلاغ. پژوهشهای روستایی، ۲(۱)، ۳۳-63.
احمدی شاپوری، محمدعلی و نوری، سید هدایت‌الله (1392). راهبرد توسعه روستایی در ایران، پژوهش و برنامهریزی روستایی، ۲(۴)، ۹۳-123.
انصاری، رحیمه، تازیکی، رقیه و حاجی‌زاده، مریم (1394). سنجش تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی گردشگری بر معیشت پایدار روستایی در دهستان شهرک شهرستان چرام، سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، https://civilica.com/doc/395906.
بریمانی، فرامرز، راستی، هادی، رئیسی، اسلام و محمدزاده، مسعود (1395). تحلیل عوامل جغرافیایی مؤثر بر معیشت خانوار در سکونتگاه‌های روستایی موردشناسی: شهرستان قصرقند. فصل‌نامۀ جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای،۶(۱۸)، ۸۵-96.
بیات، ناصر و رضوانی، محمدرضا (1393). تحلیل جایگاه گردشگری روستایی در برنامه‌های کلان توسعۀ کشور با تأکید بر برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعۀ ملی. فصل‌نامۀ برنامهریزی و توسعۀ گردشگری، ۳(۹)، ۱۱- ۳۰.
بهرامی، شقایق و شکوری، علی (1393). مطالعۀ تأثیر گردشگری روستایی در کاهش فقر از منظر معیشت پایدار: مورد روستاهای قلعه نو و کلین شهرستان ری، فصل‌نامۀ توسعۀ روستایی، ۶(۱)، ص ۱- ۲۴.
باغبانی، حمیدرضا، جمعه‌پور، محمود، رضوانی، محمدرضا و قدیری معصوم، مجتبی (۱۳۹۴). سطح‌بندی سرمایه‌های معیشتی در روستاهای گردشگری کوهستانی (مورد مطالعه: دهستان بالا طالقان در شهرستان طالقان). اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، ۴(۲)، ۱-۱۸.
جمعه‌پور، محمود و کیومرث، نرجس (۱۳۹۱). بررسی اثرات گردشگری بر دارایی‌ها و فعالیت‌های معیشتی مردم در چارچوب معیشت پایدار گردشگری، مطالعۀ موردی: روستای زیارت، مطالعات مدیریت گردشگری، ۷(۱۷)، 73-92. 
جمشیدی، علیرضا و خاتون‌آبادی، احمد (۱۳۹۱). شناسایی علل و عوامل تلۀ محرومیت در جوامع روستایی استان ایلام، فصل‌نامۀ روستا و توسعه،‌ ۱۵(۲)، ۷۹-۱۰۸.
جاودان، مجتبی، ضیائی، محمود و کاظمی ازغدی، سیمین (۱۳۹۳). سامان‌دهی فضایی مقصدهای گردشگری (شهری و روستایی) در مقیاس ناحیه‌ای، مورد: شهرستان طرقبه شاندیز، فصل‌نامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، ۳(۳)، ۸۳-۱۱۰.
حیدری، زهرا و مطیعی لنگرودی، سید حسن (۱۳۹۱). متنوع‌سازی اقتصاد روستاهای ساحلی با تأکید بر گردشگری صیادی (مورد: روستاهای ساحلی شهرستان تنکابن). فصل‌نامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، ۱(۱)، ۱۹-۳۶.
حیاتی، داریوش و نوروزی، مرضیه (1394). سازه‌های مؤثر بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه کشاورزان استان کرمانشاه، مجلۀ علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، ۱۱(۱)، ۱۲۷-144.
خواجه شاهکویی، علیرضا، شریف‌زاده، محمد، صالحی، خدیجه و عبداله‌زاده، غلامحسین (1394). بررسی تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی در استان گلستان. مجلۀ برنامهریزی و توسعۀ گردشگری، ۴(۱۵)، ۱۴۸-169.
سجاسی قیداری، حمدالله، شکوری فرد، اسماعیل و صادقلو، طاهره (1395). سنجش سطح دارایی‌های معیشت در مناطق روستایی با رویکرد معیشت پایدار (مطالعۀ موردی: روستاهای شهرستان تایباد). مجلۀ پژوهش و برنامهریزی روستایی، ۵(۱)، ۱۹۷-216.
سخایی، بهرنگ و هادی‌زاده زرگر، صادق (1393). تحلیل زمینه‌های توسعۀ گردشگری در سکونت‌گاه‌های روستایی شهرستان ساری. فصل‌نامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، ۳(۲)، ۳۹-53.
شاهینی‌فر، مصطفی، رستمی، شاه‌بختی، مظفری، فاطمه و نظری، عبدالحمید (۱۴۰۱). نقش کسب‌وکارهای خانگی بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی با تأکید بر نقش دولت در استان ایلام. فصل‌نامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی. ۱۱(۳)، ۱۹-۴۰.
رضوانی، محمدرضا، صحنه، بهمن، قدیری معصوم، مجتبی، مطیعی لنگرودی، حسن و نظری، عبدالحمید (1390). تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان مطالعۀ موردی: شهرستان آق قلا. فصل‌نامۀ جغرافیای انسانی، ۴۳(۷۸)، ۶۷-83.
قدیری معصوم، مجتبی، مطیعی لنگرودی، سیدحسن و مهمرپویا، حسن (1392). تبیین اثرات کالبدی گردشگری بر نواحی روستایی (مورد پژوهش: دهستان بیرون بشم - بخش کلاردشت). برنامهریزی و توسعۀ گردشگری، ۲(۵)، ۳۳-49.
Arntzen, J., Setlhogile, T., & Barnes, J. (2007). Rural livelihoods, poverty reduction, and food security in Southern Africa: Is CBNRM the answer. Washington, DC: International Resources Group.‏
Anang, B. T., & Yeboah, R. W. (2019). Determinants Of Off-Farmincome Among Smallholder Rice Farmers In in Northern Ghana:Application Of of A a Double-urdle Model. Advances in Agriculture, (2), 1-7.
Chambers, R., & Conway, G. (1992). Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century. Institute of Development Studies (UK).‏
Birthal, P. S., Hazrana, J., & Negi, D. S. (2020). Diversification in Indian agriculture towards high value crops: Multilevel determinants and policy implications. Land Use Policy91,‏ 1-18.
Bunning, S., Rioux, J. D. & McDonagh, J. (2009). Methodological Approach, Planning and Analysis, Field Manual for Local Level Land Degradation Assessment in Drylands, United Nations University (UNU).
Briedenhann, J., & Wickens, E. (2004). Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas—vibrant hope or impossible dream?. Tourism management25(1), 71-79.‏
Carney, D. (1999). Livelihood approachcompared. Landan: DEID
Clancy, M. J. (1999). Tourism and development: Evidence from Mexico. Annals of Tourism Research, 26(1), 1-20.
Chambers, R., & Conway, G. (1992). Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century. Institute of Development Studies (UK).‏
DasGupta, M., & Roy, N. (2017). National Rural Livelihood Mission (NRLM) and Sustainable Livelihood Development through Poverty Alleviation. International Journal of Multidisciplinary2(9), 107-113.‏
Sheets, D. S. L. G. (1999). Department for International Development: London.‏
De la Torre, G. M. V., Gutiérrez, E. M. A., & Guzman, T. J. L. G. (2005). Tourism as generator of wealth in rural areas. Proceedings of the 18th European Advanced Studies Institute in Regional Science, Lodz-Cracow, Poland, 1-10.‏
Degarege, G. A., & Lovelock, B. (2021). Addressing zero-hunger through tourism? Food security outcomes from two tourism destinations in rural Ethiopia. Tourism Management Perspectives39, 1-12.
 Ellis, F. (2000). Rural livelihoods and diversity in developing countries. Oxford university press.‏
Eshliki, S. A., & Kaboudi, M. (2017). Perception of community in tourism impacts and their participation in tourism planning: Ramsar, Iran. Journal of ASIAN Behavioural Studies2(4), 59-69.‏
Fossati, A., & Panella, G. (Eds.). (2000). Tourism and sustainable economic development. Kluwer Academic.‏
Garau, C. (2015). Perspectives on cultural and sustainable rural tourism in a smart region: The case study of Marmilla in Sardinia (Italy). Sustainability7(6), 6412-6434.‏
He, A. L., Yang, X. J., Chen, J., & Wang, Z. Q. (2014). Impact of rural tourism development on farmer’s livelihoods—A case study of rural tourism destinations in northern slop of Qinling Mountains. Econ. Geogr34, 174-181.‏
 Li, H., Nijkamp, P., Xie, X., & Liu, J. (2020). A new livelihood sustainability index for rural revitalization assessment—a modelling study on smart tourism specialization in China. Sustainability12(8), ‏1-18.
 Muresan, I. C., Oroian, C. F., Harun, R., Arion, F. H., Porutiu, A., Chiciudean, G. O., ... & Lile, R. (2016). Local residents’ attitude toward sustainable rural tourism development. Sustainability8(1), 100.‏.
 Ma, J., Zhang, J., Li, L., Zeng, Z., Sun, J., Zhou, Q., & Zhang, Y. (2018). Study on livelihood assets-based spatial differentiation of the income of natural tourism communities. Sustainability10(2), ‏1-20.
 Pasanchay, K., & Schott, C. (2021). Community-based tourism homestays' capacity to advance the Sustainable Development Goals: A holistic sustainable livelihood perspective. Tourism Management Perspectives37, ‏1-11.
Wu, M. Y., & Pearce, P. L. (2014). Host tourism aspirations as a point of departure for the sustainable livelihoods approach. Journal of Sustainable Tourism22(3), 440-460.‏
 Nyaupane, G. P., & Poudel, S. (2011). Linkages among biodiversity, livelihood, and tourism. Annals of tourism research38(4), 1344-1366.‏.
Ramaano, A. I. (2021). Prospects of Using Tourism Industry Toadvance Community Livelihoods in Musina Municipality. Limpopo. South Africa. Transactions of the Royal Society of South Africa. 76(2), 201-215.
Rashid, T. (2020). Local Community and Policy Maker Perspectiveson Sustainable Livelihoods, Tourism, Environmentand Waste Management in Siem REAP/ ANGKOR, ambodia. International Journal of Asia-Pacific Studies. 16(1), 1-37
Sati, V. P., Vangchhia, L., Sati, V. P., & Vangchhia, L. (2017). Sustainable livelihood approach to poverty reduction. A sustainable livelihood approach to poverty reduction: an empirical analysis of Mizoram, the eastern extension of the Himalaya, 93-100.‏
Su, M. M., Wall, G., & Xu, K. (2016). Tourism-induced livelihood changes at mount Sanqingshan world heritage site, China. Environmental Management, 57(5), 1024-1040.
Su, M. M., Wall, G., Wang, Y., & Jin, M. (2019a). Livelihood Sustainabilityin a Rural Tourism Destination-Hetu Town. AnhuiProvince. China. Tourism Management, 71, 272-281.
Su, Z., Aaron, J. R., Guan, Y., & Wang, H. (2019b). Sustainablelivelihood Capital and Strategy in Ruraltourism Households:A Seasonality Perspective. Sustainability,11(18), 1-14.
Mbaiwa, J. E., & Stronza, A. L. (2010). The effects of tourism development on rural livelihoods in the Okavango Delta, Botswana. Journal of sustainable tourism18(5), 635-656.‏
Shen, F., Hughey, K., & Simmons, D. (2008). Connecting Livelihoods Approachand Tourism:A Review of the Literature Toward Integrative Thinking. Lincoln university.
UNWTO (United Nations World Tourism Organisation). (2015). Annual Report 2014, Madrid, Spain
Velazquez, E. M., Martínez, T. C., & González-Guerrero, G. (2020). Tourism Routes for the Diversification of Rural Livelihoods: A Methodological Approach.‏
Yanes, A., Zielinski, S., Diaz Cano, M., & Kim, S. I. (2019). Community-based tourism in developing countries: A framework for policy evaluation. Sustainability11(9),‏ 1-23.
World Bank. (2007). World Development Report 2008: Agriculture for Development. Washington. DC: World Bank.