شناسایی عوامل مؤثر در توسعهٔ گردشگری ورزشی در جزیرۀ کیش با تأکید بر ورزش‌های تفریحی بانوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش راهبردی در سازمان های ورزشی، دانشگاه آزاد واحد بین‌الملل کیش، کیش، ایران

2 استادیار علوم ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

جزیرهٔ کیش با ویژگی‌های جغرافیای خاص، در میان همهٔ جزایر ایرانی، تنها منطقهٔ گردشگری است که در همهٔ دوران‌ها توجه ویژه به آن شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در توسعهٔ گردشگری ورزشی در جزیرهٔ کیش با تأکید بر ورزش‌های تفریحی بانوان است. این پژوهش از نوع مطالعات ترکیبی و به‌صورت کیفی و کمّی انجام شده است. برای شناسایی عوامل مؤثر در توسعهٔ گردشگری ورزشی، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان، متخصصان حوزهٔ ورزش و گردشگری کیش و استادان دانشگاه انجام شد. نتیجهٔ این مرحله شناسایی عوامل مؤثر بود که به پرسش‌نامه‌ای ساختاریافته تبدیل شد. قبل از توزیع پرسش‌نامه، ابتدا روایی و پایایی آن تعیین شد. سپس، پرسش‌نامه‌ها توسط 80 نفر از کارشناسان شاغل در حوزهٔ گردشگری و ورزش و بانوان شرکت‌کننده در بازی‌های ورزشی - تفریحی در جزیرهٔ کیش تکمیل شدند. درمجموع، 5 عامل (فردی، زمینه‌ای، سازمانی، مدیریت مشارکت و خدمات)، 13 بُعد (جمعیتی، روان‌شناختی و رفتاری، ساختاری، زیرساختی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و تشکیلات، توزیع و عرضهٔ خدمات، نیازسنجی، رویدادهای ورزشی و پوشش‌دهی، جاذبه‌های ورزشی، منابع انسانی، منبع مالی، فنّاوری و دانش) و 46 مؤلفه شناسایی شد. بررسی مدل ساختاری نشان داد کلیهٔ عوامل شناسایی‌شده در توسعهٔ گردشگری ورزشی در جزیرهٔ کیش تأثیرگذار هستند. عوامل مدیریتی مهم‌ترین عامل و عوامل فردی کم‌اهمیت‌ترین عامل بودند.

کلیدواژه‌ها


اسدپور کردی، مریم، امیرنژاد، حمید، ناصری اوجاکی، سیدهادی و شیرزادی لسکوکلایه، سمیه (1401). بررسی توسعهٔ صنعت گردشگری ایران با تأکید بر کارایی این صنعت. فصلنامهٔ علمی – پژوهشی گردشگری و توسعه، ۱۳(۱)، ۲۲۴-۲۱۱.
بنار، نوشین، دستوم، صلاح، گوهررستمی، حمیدرضا و محدث، فاطمه (1397). طراحی مدل توسعهٔ مشارکت ورزشی (مطالعهٔ موردی: استان گیلان). نشریهٔ مدیریت منابع انسانی در ورزش، ۵(۲)، 217-234.
بیات، حسین، سیدعامری، میرحسن، حسین‌پور، اسکندر و فتحی کجل، فاروق (1392). بررسی عوامل مؤثر در توسعهٔ گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی ملی از دیدگاه دست‌اندکاران ورزشی. نشریهٔ مطالعات توسعهٔ اجتماعی ایران، ۵(۲)، 71-73.
جلالیان، مسعود، ملک‌زاده، محمد شریف و میرابی، وحیدرضا (۱۳۹۹). تدوین مدل توسعهٔ گردشگری حلال با رویکرد توسعهٔ پایدار (مورد مطالعه: جزیرهٔ کیش). فصلنامهٔ جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 11(1)، 187-201.
رضایی سرخایی، فیروزه، سایبانی، حمیدرضا و سوادی، مهدی (۱۴۰۱). تدوین مدل مدیریت مقصد گردشگری با تأکید بر ورزش‌های ساحلی (مطالعهٔ موردی: شهرهای ساحلی هرمزگان). نشریهٔ گردشگری شهری، 9(1)، 17-31.
رمضان‌نژاد، یاسر و رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا (۱۳۹۸). ارزیابی ظرفیت مدیریتی سازمان‌های متولی مقاصد گردشگری ساحلی روستایی استان گیلان. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 51(1)، ۱۱۰-۹۷.
سنایی، محمد (1396). تأثیر آموزش‌های ورزش‌های آبی - ساحلی بر صنعت گردشگری شهرستان نوشهر. فصلنامهٔ علمی آموزش علوم دریایی، 4(3)، 78-87.
ططری، احسان، احسانی، محمد، نوروزی سیدحسینی، رسول و کوزه چیان، هاشم (۱۳۹۸). طراحی مدل مشارکت در ورزش‌های تفریحی با رویکرد بازاریابی اجتماعی. فصلنامهٔ علمی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، ۷(28)، 87-98.
علوی، سیدحسین، سنایی، محمد و فخری، فرناز (1399). طراحی مدل توسعهٔ ورزش‌های دریایی در جذب گردشگران استان مازندران. آموزش علوم دریایی، ۷(۲۲)، 176-188.
غفوری، فرزاد (۱۳۹۳). الگوی توسعهٔ گردشگری بر مبنای بازی‌های بومی و محلی در کشور. مطالعات مدیریت ورزشی، ۶(24)، 153-174.
غفوری، فرزاد (1400). مبانی گردشگری ورزشی. تهران: انتشارات بوتا.
قادری، اسماعیل، باقری، فاطمه، فرزین، محمدرضا و کاظمیان، غلامرضا (۱۳۹۷). مدیریت گردشگری ساحلی؛ تحلیل رویکرد یکپارچه. گردشگری و توسعه، 7(4)، 175-204.
قزلسفلو، حمیدرضا، رضوی، سیدمحمدحسین و کلاته سیفری، معصومه (۱۳۹۹). الگوی کیفی پیوند فرهنگ و گردشگری جشنواره‌های ورزشی - سنتی بر مبنای راهبرد گراند تئوری. مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی)، ۱۵(۴۹)، 125-150.
کریمی، جواد، سلطانیان، لیلا و بجانی، ابوالفضل (1399). طراحی مدل توسعهٔ گردشگری ماجراجویانهٔ ورزشی براساس نظریهٔ داده‌بنیاد. مطالعات مدیریت ورزشی، 12(60)، 61-82.
مرتضایی، لیلا و کلاته سیفری، معصومه (۱۳۹۹). توسعهٔ گردشگری ورزشی با تأکید بر مناطق پنهان. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، ۸(۳۲)، 75-86.
موسوی، رضا، امیدی نجف‌آبادی، مریم، میردامادی، مهدی و فرج‌اللّه حسینی، سیدجمال (1400). الگوی توسعهٔ گردشگری ورزشی پایدار با رویکرد ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی. مطالعات مدیریت گردشگری، ۱۶(۵۵)، 257-291.
موگوئی، رکسانا، حسینی، سپیده و آل‌مظفر، رضا (1396). ارائهٔ برنامهٔ راهبردی گردشگری ساحلی (مطالعهٔ موردی: شهرستان نوشهر). نشریهٔ علمی - پژوهشی اقیانوس‌شناسی، ۸(۲۹)، ۳۳-۲۵.
همتی‌نژاد، مهرعلی، براخاص، حسین، صفاتیان، علی و شهبازپور، لیلا (۱۴۰۱). طراحی مدل جذب و مشارکت مردم به گردشگری ورزشی (عوامل، چالش‌ها و راهبردها). مطالعات بازاریابی ورزشی، 3(1)، 80-113.
Ahmad, A. H., Ibrahim, A., Ahmad, Z. H., & Masri, R. (2019). The predictors of sports tourism involvement in Malaysia: An extreme sport overview. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(2), 449-453.
Bartoluci, M. (1981). Evaluation of the economic effects of sports recreation in tourism with special reference to the Adriatic tourism of Yugoslavia. Zagreb: Faculty of Economics & Business, University of Zagreb.
Downward, P., Rasciute, S., & Muniz, C. (2020). Exploring the contribution of activity sports tourism to same-day visit expenditure and duration. Journal of Sport & Tourism, 24(2), 111-126.
Gil-Alana, L. A., Figueiredo, O. H. D. S., & Wanke, P. (2019). Structural breaks in Brazilian tourism revenues: Unveiling the impact of exchange rates and sports mega-events. Tourism Management, 74, 207-211.
Glyptis, S. (1982). Sport and Tourism in Western Europe. London: British Trav- el Education Trust.
González-García, R. J., Mártínez-Rico, G., Bañuls-Lapuerta, F., & Calabuig, F. (2022). Residents’ perception of the impact of sports tourism on sustainable social development. Sustainability, 14(3), 1232.
Jaksic-Stojanovic, A., Jankovic, M., & Seric, N. (2019). Montenegro as high-quality sports tourism destination-trends and perspectives. Sport Mont, 17(1), 93-95.
Liu, Q., Yin, Y., & Zhang, L. (2022). The Prospect of Combining Sports and Tourism Development in Dali Area. Open Access Library Journal, 9(7), 1-9.
Liu, J., An, K., & Jang, S. S. (2020). A model of tourists’ civilized behaviors: Toward sustainable coastal tourism in China. Journal of Destination Marketing & Management, 16, 100473.
Marshall, J., & Hardman, K. (2016). The State and Status of Physical Education in Schools in International Context. European Physical Education Review, 6(3), 203–229.
Perić, M. (2018). Estimating the perceived socio-economic impacts of hosting large-scale sport tourism events. Social Sciences, 7(10), 176.
Pongprasert, S., & Karnjanakit, S. (2019). Residents’ perceptions of sports tourism impacts: Host provinces perspective of sporting events in Thailand. PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research, 8(1).
Pouder, R. W., Clark, J. D., & Fenich, G. G. (2018). An exploratory study of how destination marketing organizations pursue the sports tourism market. Journal of Destination Marketing & Management, 9, 184–193.
TURAN, S. (2020). The Effect of Participation in Sports Competitions on Decision Making Style. International Journal of Sport Culture and Science, 8(2), 82-90
Ugi Nugraha, U., Ilham, I., Muhammad Ali, M., David Iqroni, D., Hidayat Humaid, H., & Hidayat Humaid, F. (2020). The Development of Sports Tourism in the Lake Sipin Region of Jambi City. Journal of Critical Reviews, 7(12), 608-612.
UNWTO (2019). International tourism highlights. 2019 Edition, Madrid, Spain. Retrieved from https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/ 9789284421152.
Vafayimoqadam, A., Farzan, F., & Afshari, M. (2013). Study and prioritization causes of reluctance Mazandaran province’s teachers to sport activities. Journal of sport management and motor behavior of mazandaran university, 77-96.
Valek Slak, N., Jurak, G., & Bednarik, J. (2014). Statistical differences between Slovene sports tourists and Slovene. Acta turistica, 23(1), 73-95.
Xie, J. (2019). Research on the Problems and Countermeasures in the Development of Industrialization of Chinese National Folk Sports Tourism. In The 4th International Conference on Economy, Judicature, Administration and Humanitarian Projects (JAHP 2019) (pp. 722-726). Atlantis Press.
Yang, J. J., Chuang, Y. C., Lo, H. W., & Lee, T. I. (2020). A two-stage MCDM model for exploring the influential relationships of sustainable sports tourism criteria in Taichung City. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), 2319.