شناسایی گرایش‏های بازار گردشگری از منظر انطباق با محصول مورد مطالعه: بازار گردشگران ورودی به ایران از کشور هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

با توجه به گسترش بازارهای جهانی گردشگری و تنوع مقاصد گردشگری، برای افزایش سهم بیشتر ایران از گردشگران، باید با درنظرگرفتن خواسته و سلیقۀ مشتریان ‏فعالیت‏ های بیشتری در بخش بازاریابی و برنامه‏ ریزی گردشگری صورت پذیرد. هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است که با برنامه ‏ریزی مطلوب به رشد اقتصادی کشور چین بسیار نزدیک شده است. اما ایران با داشتن تمامی ظرفیت ‏های موجود برای جذب گردشگر، به‏ علت نشناختن علایق و خواسته ‏های گردشگران هندی، موفق به جذب شمار قابل‏ قبولی از آنان نبوده است. هدف از این پژوهش شناسایی گرایش‏ ها و ویژگی‏ های بازار گردشگران ورودی به ایران از کشور هندوستان و میزان انطباق آن با محصولات گردشگری ایران است. پژوهش ‏از نظر روش‏شناسی توصیفی تحلیلی بوده و با روش کیفی انجام شده است. بنابر یافته ‏های پژوهش، مهم‏ترین ظرفیت ‏هایی که باعث جذب گردشگران هندی به ایران می‏شود ارتباطات قومی، شباهت‏ های فرهنگی، مذهبی و مبادلات تجاری است. همچنین فرهنگ، نوستالژی، تجارت و مذهب از انگیزه ‏های اصلی گردشگران هندی برای سفر به ایران است. اما، به‏ علت تفاوت در سلایق غذایی و شیوۀ ترجیحی حمل‏و‏نقل گردشگران هندی، محصولات گردشگری ایران با علایق اصلی گردشگران هندی هم‏خوانی چندانی ندارد.

کلیدواژه‌ها


اسکندری، حمید، عزت‏پناه، بختیار و حسین‏زاده دلیر، کریم (1400). ارزیابی توسعۀ بازاریابی گردشگری شهری (مطالعۀ موردی: شهر سنندج). پژوهش و برنامه‏ریزی شهری، 12(47)، 167-186.
ترکستانی، محمدصالح، بخشی زاده برج، کبری و جاهدی، پدرام (1398). بخش‏بندی بازار گردشگری منطقه آزاد کیش: رویکردی نو به روش نقشه مفهومی برند. مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی)، 14 (47)، 29-63. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper. aspx?id=547278
تقی‏زاده یزدی، محمدرضا، باقری، فاطمه، دهقان، علیرضا و عبدی، ناصر (1394). شناسایی و اولویت‏بندی بازارهای هدف صنعت گردشگری ایران با استفاده از رویکرد تصمیم‏گیری چندشاخصۀ ترکیبی در یک محیط فازی. مدیریت بازرگانی، 7(2)، 381-406. https://doi.org/10.22059/JIBM.2015.52080
حبیبی، فاتح و محمودی، حسنی (1396). تجزیه و تحلیل انگیزه‏های سفر گردشگران نوروزی به شهرستان مریوان. گردشگری شهری، 4(2)، 31-46 . https://doi.org/10.22059/JUT.2017.203787.197
زاهدی، محمد، اکبری، نعمت‏اله، عمادزاده، مصطفی، خوش‏اخلاق، رحمانو رنجبریان، بهرام (1397). شناسایی مؤلفه‏های مؤثر در تقاضا برای سفر به مقاصد گردشگریِ فرهنگی‏تاریخی (نمونه‏پژوهی: اصفهان). اقتصاد شهری، 3(1)، 25-42. https://doi.org/10.22108/ue.2018.79476.0
زندی، ابتهال، جانعلی‏زاده چوبستی، حیدر و یعقوب‏زاده، رحیم (1391). تحلیل بازار گردشگری خارجی ورودی به ایران (مطالعه موردی: سه کلان‏شهر تهران، شیراز و اصفهان). راهبرد اجتماعی فرهنگی، 1 (3)، 97-119.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (1398). گزارش تحقیقات بازار گردشگری کشور هندوستان. دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری. ویرایش اول، اردیبهشت 1398.
سقایی، مهدی، سیدرضایی، سید پدرام، مزیدی، هاجر، کمال غریبی مفرد، حوریه (1399). اولویت‏بندی خدمات اقامتی مبتنی بر دیدگاه مصرف‏کنندگان (مطالعه موردی: استان گلستان. فصلنامه پژوهشهای نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی. 3(27)، ٩٥ -٦.
شمس‏آبادی، مرجان (۱۳۹۵). بخش‏بندی بازار صنعت گردشگری ورزشی کشور و شناسایی بازار هدف با رویکرد جغرافیایی. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
صفاری‏نژاد، میثم و رحیمی، صالح (1387). نگرشی بر مدل‏های سنجش رضایت از مشتری. تهران: نشر مهربان.
غفاری، محمد و نعمت‏پور، محمد (1399). گونه‏شناسی گردشگران خارجی بازار قدیمی تهران با تحلیل خوشه‏ای دومرحله‏ای: نگرشی برای برنامه‏ریزی شهری. مطالعات شهری، 9(36)، 13-26.
فرمانی، مهدی، غفاری، محمد، شفیعی، نوید و زندی نسب، مصطفی (1400). شناسایی و اولویت‏بندی ابعاد کیفیت تجربۀ گردشگر از دیدگاه گردشگران خارجی سفرکرده به شهر شیراز. مطالعات اجتماعی گردشگری، 9(17 )، 353-378.
موسوی، ﻣﯿﺮﻣﺴﻌﻮد، شبگو منصف، سیدمحمود، چیرانی، ابراهیم و شاهرودی، کامبیز (1401). طراحی مدل بخش‏بندی بازار هدف برای گردشگران خارجی، مطالعه موردی: استان گیلان. گردشگری شهری، 9(1)، 119-134. https://doi.org/10.22059/JUT.2022.332050.963
نادعلی‏پور، زهرا (1392). ارزیابی کیفیت مقصد گردشگری از دیدگاه مزیت رقابتی؛ مطالعۀ موردی منطقۀ چابهار. گردشگری و اوقات فراغت (گردشگری علم و فرهنگ)، 1.
Bideci, M., & Albayrak, T. (2016). Motivations of the German and Russian tourists visiting pilgrimage site of Saint Nicholas Church. Tourism Management Perspectives, 18 (2016). 10-3.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
Long, H. (2012). An exploratory study of Chinese tourists’ expectations and preferences of New Zealand as a travel destination (Doctoral dissertation, Auckland University of Technology).
Nematpour, M., Khodadadi, M., & Rezaei, N. (2021). Systematic analysis of development in Iran’s tourism market in the form of future study: A new method of strategic planning. Futures, 125, 102650.
Panasiuk, A. (2021). Marketing Orientation of Entities on the Tourism Market. Sustainabilit, 13(21), 12040. ‏
Roberts, L., & Hall, D. (Eds.). (2001). Rural tourism and recreation: Principles to practice. Cabi.
United Nations (2019). World Population Prospects 2019. https://population.un.org/wpp/publications/files/ wpp2019_highlights.pdf