اثر تجربهٔ برخط برند شهر گردشگری در قصد بازدید از مقصد گردشگری مورد مطالعه: شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تجربهٔ برخط برند شهر گردشگری در اهداف رفتاری بازدید از مقصد گردشگری در شهر تهران است. شهر تهران، که در زمرهٔ بزرگ‌ترین شهرها در سطح جهان، منطقه و کشور به شمار می‌رود، واجد ظرفیت و پتانسیل‌های متعدد گردشگری ملی و بین‌المللی است که، علی‌رغم حجم زیاد سفر در این شهر، مغفول مانده و استفاده نشده است. طبیعت متنوع تهران، زمینه‌های غنی تاریخی، جاذبه‌های تجاری و موزه‌های متعدد در این شهر هریک به‌تنهایی می‌تواند به جذب گردشگر کمک کند، اما به نظر می‌رسد از قابلیت‌های گردشگری این شهر استفاده نمی‌شود. روش تحقیق استفاده‌شده در این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعهٔ آماری پژوهش شامل گردشگران خارجی بازدیدکننده از جاذبه‌های گردشگری شهر تهران (موزه‌های شهر تهران) است. برای تحلیل داده‌های پژوهش، از آمار توصیفی و آمار استنباطی به‌کمک نرم‌افزارهای آموس و اس‌پی‌اس‌اس استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تجربهٔ برخط برند مقصد گردشگری بر اصالت نام تجاری مقصد گردشگری اثر مثبت و معناداری دارد، همچنین تجربهٔ برخط برند مقصد گردشگری بر قصد سفر گردشگران به مقصد دارای اثر مثبت و معناداری است. نتایج این پژوهش می‌تواند، به‌منظور افزایش گردشگران بین‌المللی از جاذبه‌های گردشگری شهر تهران استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


برائمی، ملیحه، نایب‌زاده، شهناز و طباطبایی، سیدمحمد (1398). بررسی تأثیر مفهوم برند و مهارت بر ارزش ویژه (مورد مطالعه: برند گوشی سامسونگ)، مجلهٔ کار و جامعه، (235)، ۴۲-۵۵.
بیات، روح‌اللّه، فضلی، صفر و مرندی، مهسا (1392). بررسی عوامل مؤثر بر تصویر برند مقصد گردشگری و تأثیر آن بر رفتار گردشگران داخلی (مورد مطالعه: شهر قزوین). مجلهٔ مطالعات اجتماعی گردشگری، 2(3)، ۱۲۲-۱۳۸.
تقی‌پوریان، محمدجواد، یزدانی، رضا و آقایی‌فر، محمد زمان (1397). نقش تصویر ذهنی برند مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران (مطالعهٔ موردی: گردشگران غرب استان مازندران). نشریهٔ گردشگری شهری، ۵(4)، 37-۵۰.
جعفری، وحیده، نجارزاده، محمد و کیانی فیض‌آبادی، زهره (1396). بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژهٔ برند مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان سوادکوه). برنامه‌ریزی و توسعهٔ گردشگری، 6(20)، 75-93.
جلالیان، سیداسحاق (1397). بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژهٔ برند در مقصد گردشگری (مطالعهٔ موردی: شهر مریوان). نشریهٔ گردشگری شهری، ۵(4)، 73-86.
درزیان عزیزی، عبدالهادی و زارع‌پور، زینب (1394). عوامل مؤثر بر نگرش تعمیم برند و تأثیر تبلیغات بر رفتار مصرف‌کننده. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 14(22)، 159-174.
شیرمحمدی، یزدان، دارابی، غزاله و هاشمی باغی، زینب (1396). اثر درگیری ذهنی بر قصد بازدید مجدد گردشگران داخلی در مقایسه با گردشگران بین‌المللی (مطالعهٔ موردی: شهر تهران). مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی)، 12(39)، 95-121.
شیرمحمدی، یزدان، هاشمی باغی، زینب و شاهسون، نسترن (1397). تحلیل اثر ارتباطات یکپارچه بازاریابی و فنّاوری اطلاعات پیشرفته بر ارزش ویژهٔ برند گردشگری سلامت. گردشگری و توسعه، ۷(1)، ۱-۱۹.
شیرمحمدی، یزدان و عابدی، فرزانه (1398). بررسی تأثیر تبلیغات بر تمایلات رفتاری گردشگران در شبکه‌های اجتماعی. مطالعات توسعهٔ اجتماعی ایران، ۱۱(2)، ۹۹-۱۱۹.
شیرمحمدی، یزدان، جلالیان، اسحاق، هاشمی باغی، زینب و ترکاشوند، سعید (1398). بررسی تأثیر رویدادهای فرهنگی بر تصویر شناختی و عاطفی مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر کرج). برنامه‌ریزی و توسعهٔ گردشگری، 8(31)، 147-161.
شیرمحمدی، یزدان، جلالیان، سید اسحاق و منصوری، سمانه (1399). اثر تصویر و شخصیت برند شهری و تأثیر آن‌ها بر نگرش و قصد انتخاب مقصد گردشگری (مطالعهٔ موردی: شهر تهران). نشریهٔ گردشگری شهری، ۷(2)، ۳۷-۵۰.
قاسمی، مهدیه و نجارزاده، محمد (1394). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و ارتباط آن با توصیهٔ شفاهی به دیگران (مطالعهٔ موردی گردشگران ورودی شهر اصفهان). نشریهٔ گردشگری شهری، 2(2)، 153-165.
مطهری‌نژاد، فاطمه، صمدی، سعید، طولابی، زینب و پوراشرف، یاسان‌اللّه (1393). بررسی رابطهٔ بین برند و مصرف‌کننده (مورد مطالعه: لوازم خانگی برقی). مدیریت بازاریابی، 9(23)، 127-147.
مؤمنی، طلعت، خیری، دوست‌محمد و صابری حکمی، مرتضی (1399). بررسی تأثیر تجربهٔ حسی برند بر تعهد عاطفی مشتریان و ارزش ویژهٔ برند شرکت مواد غذایی خلیج‌فارس. فصلنامهٔ رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، ۴(27)، ۶۲-۸۱.
Aker, D. A. (1991). Maneging Brand Equity. New York: Free Press Buisness
Bleier, A., Harmeling, C. M., & Palmatier, R. W. (2019). Creating effective online customer experiences. Journal of Marketing, 83(2), 98-119.
Brakus, J. J., Schmitt, B. H., & Zarantonello, L. (2009). Brand experience: what is it? How is it measured? Does it affect loyalty?. Journal of marketing73(3), 52-68
Chiang, L. L. L., & Yang, C. S. (2019). Does country-of-origin brand personality generate retail customer lifetime value? A Big Data analytics approach. Technological Forecasting and Social Change, 130, 177-187.
Coelho, P. S., Rita, P., & Santos, Z. R. (2018). On the relationship between consumer-brand identification, brand community, and brand loyalty. Journal of Retailing and Consumer Services, 43, 101-110
Das, G., Agarwal, J., Malhotra, N. K., & Varshneya, G. (2019). Does brand experience translate into brand commitment?: A mediated-moderation model of brand passion and perceived brand ethicality. Journal of Business Research, 95, 479-490.‏
Ding, G. W., Wang, L., & Jin, X. (2019). AdverTorch v0. 1: An adversarial robustness toolbox based on pytorch. arXiv preprint arXiv:1902.07623.‏
Hays, S., Page, S. J., & Buhalis, D. (2013). Social media as a destination marketing tool: Its use by national tourism organisations. Current Issues in Tourism, 16(3), 211–239.
Illouz, E. (Ed.). (2018). Emotions as Commodities: Capitalism, Consumption and Authenticity. Routledge. ‏
Jiménez-Barreto, J., Rubio, N., & Campo, S. (2020). Destination brand authenticity: What an experiential simulacrum! A multigroup analysis of its antecedents and outcomes through official online platforms. Tourism Management, 77, 104022.‏
Jimenez-Barreto, J., Sthapit, E., Rubio, N., & Campo, S. (2019). Exploring the dimensions of online destination brand experience: Spanish and North American tourists' perspectives. Tourism Management Perspectives31, 348-360.‏
MacCannell, D. (1973). Staged authenticity: Arrangements of social space in tourist settings. American Journal of Sociology, 79(3), 589-603.‏
Mura, P., Tavakoli, R., & Sharif, S. P. (2018). ‘Authentic but not too much’: exploring perceptions of authenticity of virtual tourism. Information Technology & Tourism, 17(2), 145-159.‏
Reisinger, Y., & Steiner, C. J. (2016). Reconceptualizing object authenticity. Annals of Tourism Research, 33(1), 65-86.‏
Shirmohammadi, Y., & Abyaran, P. (2020). Brand Image of Mystical Spiritual Tours and Tourists’ Satisfaction and Quality of Life. International journal of Tourism, Culture & Spirituality, 4(2), 165-195.
Shirmohammadi, Y., & Hashemi Baghi, Z. (2021). The Effect of Literary Tourism on Increasing Re-Visits to Tourism Destinations through Spirituality and Authenticity. International journal of Tourism, Culture & Spirituality, 5(1), 13-36.
Sweeney, J. & Swait, J. (2008). The effect of brand credibility on customer loyalty. Journal of Retailing and Consumer Services, 15(1), 179-193
Tavakoli, R., & Mura, P. (2018). Journeys in Second Life’–Iranian Muslim women's behaviour in virtual tourist destinations. Tourism Management, 46, 398-407.‏