بررسی عوامل مؤثر بر قصد بازدید از مقاصد بوم‌گردشگری (موردمطالعه: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

2 2. کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

بوم‏گردشگری (اکوتوریسم) مسافرتی مسئولانه به مناطق طبیعی است که محیط‏زیست را حفظ می‏کند و در ارتقای زندگی مردم محلی تأثیر بسزایی دارد. بوم‏گردشگری دربردارندۀ انواع گوناگونی از گردشگری است. حتی سفری ‏علمی یا گذراندن تعطیلات آخر ‏هفته در حومۀ شهر یا روستا نیز نوعی بوم‌گردشگری به‌شمار می‌رود. تمامی انواع گردشگری به‌نوعی در طبقه‏بندی بوم‏گردشگری جای می‌گیرند. در مفهوم عام، بوم‏گردشگری شامل گشت‏و‏گذار در محیط‏های طبیعی و بکر دارای عناصر طبیعی منحصر‏به‏فرد است. برای مثال، گردش در غارها، کوه‏ها، آبشارها، بیابان‏ها، کویرها، جنگل و دیگر پدیده‏های طبیعی. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر گروه‌های مرجع سودمند در مصرف مسئولیت‌پذیر اجتماعی، جهت‌گیری کنش‌گرایی، جمع‌گرایی و قصد بازدید از اکوتوریسم بوده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده‌ها توصیفی‌پیمایشی است. ابزار پژوهش پرسش‌نامۀ استاندارد سیلوا و همکارانش بوده است. 222 نمونه به شیوۀ در دسترس انتخاب شدند. سنجش روایی صوری با بهره‌گیری از نظر خبرگان، بررسی روایی سازه با تحلیل عاملی و روایی هم‌گرا و واگرا، و تعیین پایایی با روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب صورت گرفته است. مقدار آلفای کرونباخ کل 87/0 برآورد شده است که در محدودۀ پذیرفتنی قرار دارد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‏ها از نرم‏افزار اسمارت‌پی‌ال‌اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که گروه ‏مرجع‏ سودمند در مصرف ‏مسئولیت‏پذیر ‏‏اجتماعی، جهت‏گیری ‏کنش‏گرایی، جمع‏گرایی و قصد بازدید از مقاصد اکوتوریسم تأثیری مثبت و معنادار می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


آبی، فاطمه، قنبری، سیروس و طولابی‌نژاد، مهرشاد (1400). بررسی اثرات توسعه اکوتوریسم بر پایداری سکونت‌گاه‌های روستایی (مورد مطالعه شهرستان سرباز). برنامه ریزی منطقه‌ای، 11 (44)، 290-269.
خاکی، علیرضا، افتخاری، عبدالرضا، هاشمی، سعید و پورطاهری، مهدی (1400). ارائه الگوی مطلوب مدیریت اکوتوریسم شهری کوهستانی(مور مطالعه: شهرستان مریوان)، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 10(39)، 31-49.
خزائی، فاطمه، مشکی، علیرضا و نجارزاده، محمد (1400). مدیریت محلی و نقش آن در توسعه زیست محیطی فضاهای دارای توان‌های اکوتوریسمی (مورد: دهستان بزغان، شهرستان ساوجبلاغ). علوم جغرافیایی، 17(37)، 16-32.
رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا، وزین، نرگس و پورطاهری، مهدی (1388). فرآیند مدیریت بلایای طبیعی در دو شیوه بومی و جدید روستاهای بخش خورش رستم (شهرستان خلخال). برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 13(1)، 94-64.
محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمدرحیم (1396). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart-PLS. تهران: کتاب مهربان نشر.
Abdurahman, A. Z. A., Ali, J. K., Khedif, L. Y. B., Bohari, Z., Ahmad, J. A., & Kibat, S. A.  (2016). Ecotourism product attributes and tourist attractions: UiTM undergraduate studies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 224, 360–367.
Antil, J. H. (1984). Socially responsible consumers: Profile and implications for public policy. Journal of macromarketing , 4(2), 18–39.
BBC News (2019a). Ecoturismo faz renascer regi˜ao abalada por um dos piores desastres ambientais do governo militar. BBC News. Disponível https://www. bbc.com/portuguese/brasil-50243282 (November 2, 2019)..
BBC News (2019b). Brazil oil spill: Where has it come from? BBC News. Retrieved from: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50223106 (November 1, 2019).
Bearden, W. O., & Etzel, M. J. (1982). Reference group influence on product and brand purchas decisions. Journal of Consumer Research, 9(2), 183–194.
Belchior, G. P. N., Braga, L. F. S., & Themudo, T. S. (2016). A responsabilidade civil por danos ambientais: um ano ap´os o desastre ocorrido em Mariana/MG. Universitas Jus, 27(3), 109–118.
Bern´ e-Manero, C., Pedraja-Iglesias, M., & Ramo-S´ aez, P. (2016). A measurement model
for the socially responsible consumer. International Review on Public and Nonprofit
Marketing, 11(1), 31–46.
Butt, E. W., Conibear, L., Reddington, C. L., Darbyshire, E., Morgan, W. T., Coe, H., &
Spracklen, D. V. (2020). Large air quality and human health impacts due to Amazon
forest and vegetation fires. Environmental Research Communications, 2(9), Article
095001.
Costa, C. S. R., Costa, M. F., Maciel, R. G., Aguiar, E. C., & Wanderley, L. S. O. (2021). Consumer antecedents towards green product purchase intentions. Journal of Cleaner Production, 313, 127964.
Euzebio, C. S., da Silveira Rangel, G., & Marques, R. C. (2019). Derramamento de petróleo e seus impactos no ambiente e na saúde humana. Brazilian Journal of Environmental Sciences (Online), (52), 79-98. https://doi.org/10.5327/Z2176-947820190472
Fielding, K. S., McDonald, R., & Louis, W. R. (2008). Theory of planned behaviour, identity and intentions to engage in environmental activism. Journal of Environmental Psychology, 28(4), 318–326. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.03.003
Filkov, A. I., Ngo, T., Matthews, S., Telfer, S., & Penman, T. D. (2020). Impact of Australia’s catastrophic 2019/20 bushfire season on communities and environment. Retrospective analysis and current trends. Journal of Safety Science and Resilience1(1), 44-56.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50.
Hasford, J., & Farmer, A. (2016). Responsible you, despicable me: Contrasting
competitor inferences from socially responsible behavior. Journal of Business
Research, 69
(3), 1234–1241.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in international marketing, 20, 277-319.  
Hook, J. N., Worthington, E. L., & Utsey, S. O. (2009). Collectivism, forgiveness, and
social harmony. The Counseling Psychologist, 37(6), 821–847.
Hui, C. H., & Triandis, H. C. (1986). Individualism-collectivism: A study of cross-cultural
researchers. Journal of Cross-Cultural Psychology, 17(2), 225–248.
Klar, M., & Kasser, T. (2009). Some benefits of being an activist: Measuring activism and
its role in psychological well-being. Political Psychology, 30(5), 755–777.
Maikhuri, R. K., Nautiyal, A., Jha, N. K., Rawat, L. S., Maletha, A., Phondani, P. C., …
Bhatt, G. C. (2017). Socio-ecological vulnerability: Assessment and coping strategy
to environmental disaster in Kedarnath valley, Uttarakhand, Indian Himalayan
region. International Journal of Disaster Risk Reduction, 25, 111–124.
McAdam, D., & Paulsen, R. (1993). Specifying the relationship between social ties and
activism. American Journal of Sociology, 99(3), 640–667.
Mi, L., Zhu, H., Yang, J., Gan, X., Xu, T., Qiao, L., & Liu, Q. (2019). A new perspective to
promote low-carbon consumption: The influence of reference groups. Ecological
Economics, 161
, 100–108.
Mohr, L. A., & Webb, D. J. (2005). The effects of corporate social responsibility and price
on consumer responses. Journal of Consumer Affairs, 39(1), 121–147
Pena, P. G. L., Northcross, A. L., Lima, M. A. G. D., & Rˆego, R. D. C. F. (2020). The crude
oil spill on the Brazilian coast in 2019: The question of public health emergency.
Cadernos De Saude Publica, 36, Article e00231019
Ribeiro, L. C. D. S., Souza, K. B. D., Domingues, E. P., & Magalhaes, ˜ A. S. (2021). Blue
water turns black: Economic impact of oil spill on tourism and fishing in Brazilian
Northeast. Current Issues in Tourism, 24(8), 1042–1047.
S´ a, G. (2019). Brazil’s deadly dam disaster may have been preventable. National
Geographic, January 29, 2019
. Retrieved from: https://www.nationalgeographic.com
/environment/article/brazil-brumadinho-mine-tailings-dam-disaster-could-havebeen-avoided-say-environmentalists>.
Schmitt, M. T., Mackay, C. M., Droogendyk, L. M., & Payne, D. (2019). What predicts
environmental activism? The roles of identification with nature and politicized
environmental identity. Journal of Environmental Psychology, 61, 20–29.
Silva, A. S., & Costa, M. (2021). Appearances can (not) be deceiving: Purchase of hotel
services endorsed by instagram digital influencers. Brazilian Journal of Marketing, 20
(1), 52–77.
Silva, A. S., Fialho, R. G. G., Costa, M. F., & Campos, P. O. (2022). Antecedents of the intention to visit ecotourism destinations that suffered environmental disasters. Tourism management perspectives, 41, 1-13
Sou, G., & Webber, R. (2019). Disruption and recovery of intangible resources during
environmental crises: Longitudinal research on ‘home’ in post-disaster Puerto Rico.
Geoforum, 106, 182–192.
Stronza, A., & Gordillo, J. (2008). Community views of ecotourism. Annals of Tourism
Research, 35
(2), 448–468.
Takahashi, L. M. (2020). Activism. International Encyclopedia of Human Geography, 2, 17-21.
Tam, K. P. (2020). Understanding the psychology X politics interaction behind
environmental activism: The roles of governmental trust, density of environmental
NGOs, and democracy. Journal of Environmental Psychology, 76, Article 101330.
Varela-Rey, A., Rodríguez-Carballeira, A., Escartín, J., & Martín-Pena, J. (2017). Spiral of
silence in a post-violent context: The influence of reference groups and fear of being
in a minority position. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, 10(2),
158–175.
Wagner, J. A., & Moch, M. K. (1986). Individualism-collectivism: Concept and measure.
Group & Organization Studies, 11(3), 280–304.