بررسی پیامدهای بحران همه‏ گیری ویروس کرونا برای مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: مجموعۀ فرهنگی ـ تاریخی نیاوران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی، گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران،

2 استادیار گروه مدیریت توسعۀ منابع انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بحران کرونا ویروس از چالش‏ های جدید جامعۀ جهانی به‏ شمار می ‏رود. این پدیدۀ نوظهور، طی چندسال اخیر موجب تأثیرات منفی و مخرب در صنعت گردشگری در موزه‏ ها و مجموعه‏ های فرهنگی ـ تاریخی شده است. در این میان، شیوع کرونا ویروس شرایط کاملاً متفاوتی را در حوزۀ منابع انسانی به ‏وجود آورده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای بحران همه‏ گیری کرونا ویروس در مدیریت منابع انسانی در طول همه‏ گیری بیماری کرونا در مجموعۀ فرهنگی ـ تاریخی نیاوران بوده است. این پژوهش به لحاظ روش، توصیفی ـ پیمایشی؛ به لحاظ نوع، کاربردی و به لحاظ داده با استفاده از طیف لیکرت کمّی ‏سازی شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را تمامی کارکنان مجموعۀ فرهنگی ـ تاریخی نیاوران به تعداد 120 نفر تشکیل داده‏اند که براساس فرمول کوکران، حجم نمونه 103 نفر تعیین ‏شده است. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون‏ های ضریب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، پایایی اشتراکی، ضریب rho_A، روایی همگرا و روایی واگرا سنجیده شده است. همچنین از نرمافزار اس.پی.اس.اس ۲۴ و اسمارت پی.ال.اس ۳ برای تجزیه ‏‏و‏ تحلیل داده‏ ها استفاده شده است. طبق یافته ‏ها، میانگین رضایت از انعطاف ‏پذیری و چرخۀ زندگی مجازی کارکنان، ارائۀ دوره ‏های آموزشی به کارکنان، مشارکت، توسعه و ارتقای انگیزۀ کارکنان از طریق برقراری ارتباط مستمر با استفاده از روش‏ های نوین، روش ‏های نوین برای حمایت از کارکنان و حفظ سلامت و رفاه آن‏ها و اقدامات ایمنی سازمان برای کارکنان در دوران همه‏ گیری کرونا در وضعیت مطلوبی قرار داشته است و صرفاً دسترسی کارکنان به منابع برای کار در خانه در دوران همه‏ گیری کرونا در مجموعۀ فرهنگی ـ تاریخی نیاوران در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است.

کلیدواژه‌ها


حسن‏پور، محمود، شاهی، طاهره و ارژنگ مهر، داوود (1399). الگوی مدیریت بحران برای بخش عرضۀ گردشگری ایران؛ نمونۀ موردی: بحران شیوع ویروس کووید -19. فصل‏نامۀ مدیریت گردشگری ویژه‏نامۀ کووید 19، ۱۵(۵۱)، ۵۹-۸۹.
شهواریان، سلاله و هاشمی قینانی، فیروزه (1399). چالش‏های مدیریت منابع انسانی در دوران گذار از بحران کرونا و ارائۀ راهکار در صنعت هتلداری ایران. فصل‏نامۀ مدیریت گردشگری ویژه‏نامۀ کووید 19، ۱۵(۵۱). 217-۲۵۲.
عسگری ماسوله، سعید، افشار، مهدی و محمدی، مینا (1395). تأثیر نظام مدیریت منابع انسانی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران: مطالعۀ موردی: ستاده‏های مدیریت بحران شهرداری تهران. نشریۀ مدیریت بحران، (9). ۳۹-۴۷.
علوی، سلمان، کروبی، مهدی، ذبیحی، اسماعیل و علوی، سیدحسین (1399). کووید 19 و گردشگری ورزشی: پیامدها و ارائه راهکار. فصل‏نامۀ مدیریت گردشگری ویژه نامه کووید 19، ۱۵(51)، ۱-32.
میرتقیان رودسری، سیدمحمد، فرخیان، فیروزه و نقوی، مریم (1399). بررسی رفتار جامعۀ میزبان نسبت به گردشگران در دوران شیوع کووید -19. فصل‏نامۀ مدیریت گردشگری ویژه نامۀ کووید 19، ۱۵(51). ۱۱۵-143.
نفیسی، نوشین دخت (1385). موزه‏داری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها (سمت) و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
نوذری، حسینعلی (1384). بحران‏ها و تهدید‏های اجتماعی (تحلیلی پارادایمی درخصوص رویکردها، برداشت‏ها و نظریه‏های جدید پیرامون مفهوم بحران). نشریۀ رفاه اجتماعی، ۴(16). ۴۳-74.
یاوری‏گهر، فاطمه، منصوری مؤید، فرشته (1396). مدیریت بحران در صنعت گردشگری. فصلنامه مدیریت گردشگری، ۱۲(40). ۲۱-۴۰.
Abbas, J., Aman, J., Nurunnabi, M., & Bano, S. (2019). The impact of social media on learning behavior for sustainable education: Evidence of students from selected universities in Pakistan. Sustainability, 11(6), 1683.
Abbasi, P., Ziapour, A., & Kianipour, N. (2018). Correlation of the Components of Student's Lifestyles and their Health Promotion. Journal of Clinical & Diagnostic Research, 12(6), LC01-LC04.
Agarwal, P. (2021). Shattered but smiling: Human resource management and the wellbeing of hotel employees during COVID-19. International Journal of Hospitality Management, 93, 102765.
Avey, J. B., Wernsing, T. S., & Luthans, F. (2008). Can positive employees help positive organizational change? Impact of psychological capital and emotions on relevant attitudes and behaviors. The Journal of Applied Behavioral Science, 44(1), 48–70. https://doi.org/10.1177/0021886307311470
Azizi, M. R., Atlasi, R., Ziapour, A., Abbas, J., & Naemi, R. (2021). Innovative human resource management strategies during the COVID-19 pandemic: A systematic narrative review approach. Heliyon7(6), e07233.‏
Bustinza, O. F., Vendrell-Herrero, F., Perez-Arostegui, M. N., & Parry, G. (2019).Technological capabilities, resilience capabilities and organizational effectiveness. The International Journal of Human Resource Management, 30(8), 1370–1392. https://doi.org/10.1080/09585192.2016.1216878
Chanana, N. (2021). Employee engagement practices during COVID‐19 lockdown. Journal of Public Affairs21(4)‏, e2508.
Cooke, F. L., Dickmann, M., & Parry, E. (2020). IJHRM after 30 years: taking stock in times of COVID-19 and looking towards the future of HR research. The International Journal of Human Resource Management, 32(1), 1-23.
Davidescu, A. A., Apostu, S. A., Paul, A., & Casuneanu, I. (2020). Work flexibility, job satisfaction, and job performance among Romanian employees—Implications for sustainable human resource management.Sustainability, 12(15), 60-86.
De Leon, V. (2020). Human resource management during the Covid-19 pandemic (Doctoral dissertation, California State University, Northridge).‏
Dennerlein, J. T., Burke, L., Sabbath, E. L., Williams, J. A., Peters, S. E., Wallace, L., ... & Sorensen, G. (2020). An integrative total worker health framework for keeping workers safe and healthy during the COVID-19 pandemic. Human factors62(5), 689-696.‏
Gómez, S. M., Mendoza, O. E. O., Ramírez, J., & Olivas-Luján, M. R. (2020). Stress and myths related to the COVID-19 pandemic’s effects on remote work. Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 18(4), 401-420.
Gonçalves, S. P., Santos, J. V. D., Silva, I. S., Veloso, A., Brandão, C., & Moura, R. (2021). COVID-19 and people management: the view of human resource managers. Administrative Sciences, 11(3), 69.
He, H., & Harris, L. (2020). Since January 2020 Elsevier has created a COVID-19 resource centre with free information in English and Mandarin on the novel coronavirus COVID-19. The COVID-19 resource centre is hosted on Elsevier Connect, the company s public news and information.
Kalogiannidis, S. (2021). The Impact of COVID-19 on Human Resource Management Practices and Future Marketing. International Journal of Industrial Marketing, 6(1), 43-55.
Khudhair, H. Y., Alsaud, A. B., Alsharm, A., Alkaabi, A., & AlAdeedi, A. (2020). The impact of COVID-19 on supply chain and human resource management practices and future marketing. International Journal of Supply Chain Management9(5), 1681-1685.‏
Laidi, W., Putit, L., & Mansor, A. A. B. (2021). Flexible Human Resource Management Strategy in Small and Medium Enterprises (SMEs) under COVID-19: A Case Study from China. Global Business & Management Research, 13(4), 139-152.
Lauer, S. A., Grantz, K. H., Bi, Q., Jones, F. K., Zheng, Q., Meredith, H. R., ... & Lessler, J. (2020). The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: estimation and application. Annals of internal medicine172(9), 577-582.‏ https://doi.org/10.7326/M20-0504
Lengnick-Hall, C. A., Beck, T. E., & Lengnick-Hall, M. L. (2011). Developing a capacity for organizational resilience through strategic human resource management. Human Resource Management Review, 21(3), 243–255. https://doi.org/10. 1016/j.hrmr.2010.07.001
Maqsood, A., Abbas, J., Rehman, G., & Mubeen, R. (2021). The paradigm shift for educational system continuance in the advent of COVID-19 pandemic: Mental health challenges and reflections. Current Research in Behavioral Sciences, 2, 100011.
Nangia, M., & Mohsin, F. A. R. H. A. T. (2020). Revisiting talent management practices in a pandemic driven VUCA environment-a qualitative investigation in the Indian IT industry. Journal of Critical Reviews, 7(7), 937-942.
Naznin, H., & Hussain, M. A. (2016). Strategic value contribution role of HR. Vision. The Journal of Business Perspective, 20(2), 135–138. https://doi.org/10.1177/0972262916637274
NeJhaddadgar, N., Ziapour, A., Zakkipour, G., Abbas, J., Abolfathi, M., & Shabani, M. (2020). Effectiveness of telephone-based screening and triage during COVID-19 outbreak in the promoted primary healthcare system: a case study in Ardabil province, Iran. Journal of Public Health, 1-6.
Ngoc Su, D., Luc Tra, D., Thi Huynh, H. M., Nguyen, H. H. T., & O’Mahony, B. (2021). Enhancing resilience in the Covid-19 crisis: lessons from human resource management practices in Vietnam. Current Issues in Tourism24(22), 3189-3205.‏
Nilakant, V., Walker, B., Van Heugen, K., Baird, R., & De Vries, H. (2014). Research note: Conceptualising adaptive resilience using grounded theory. New Zealand Journal of Employment Relations, 39, 79–86.
OECD. (2020). What is the future of travel and tourism after COVID-19? Retrieve June 9, 2020, from http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tourism-policy-responses-to-the-coronavirus -covid-19-6466aa20/#endnotea0z17
Pfeffer, J. (1995). Producing sustainable competitive advantage through the effective management of people. Academy of Management Perspectives, 9(1), 55–69. https://doi.org/10.5465/ame.1995.9503133495
Radic, A., Lück, M., Ariza-Montes, A., & Han, H. (2020). Fear and trembling of cruise ship employees: Psychological effects of the COVID-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(18), 6741.
Resilience Destinations (2020). News and updates. Retrieved June 9, 2020, from https://www.resilientdestinations.com/news-updates/#resilience
Risley, C. (2020). Maintaining performance and employee engagement during the COVID-19 pandemic. Journal of Library Administration, 60(6), 653-659.
Roggeveen, S., Chen, S. W., Harmony, C. R., Ma, Z., & Qiao, P. (2020). The adaption of post COVID-19 in IHRM to mitigate changes in employee welfare affecting cross-cultural employment, IETI Transact. Econom. Manag1(1), 1-18.‏
Shuja, K. H., Aqeel, M., Khan, E. A., & Abbas, J. (2020). Letter to highlight the effects of isolation on elderly during COVID‐19 outbreak. International Journal of Geriatric Psychiatry, 35(12), 1477-1478.
Stavros, K., Melfou, K., & Papaevangelou, O. (2020). Global Marketing Strategic Approaches on Multi National Companies Product Development. International Journal of Scientific Research and Management, 8(12), 2084-2090. https://doi.org/10.18535 /ijsrm/v8i12.em08
UNWTO (2020). Impact assessment of the covid-19 outbreak on international tourism. Retrieved June 9, 2020, from https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
Vinzi, V. E., Chin, W. W., Henseler, J., & Wang, H. (Eds.), (2010). Handbook of Partial Least Squares: Concepts, Methods, and Applications. Vol. II of Computational Statistics.Springer, Heidelberg, Dordrecht, London, New York.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009).Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 33(1), 177-195.
Wu, W. W. (2010). Linking Bayesian networks and PLS path modeling for causal analysis. Expert Systems with Applications, 37(1), 134-139.
Yoosefi Lebni, J., Abbas, J., Moradi, F., Salahshoor, M. R., Chaboksavar, F., Irandoost, S. F., ...& Ziapour, A. (2021a). How the COVID-19 pandemic effected economic, social, political, and cultural factors: A lesson from Iran. International Journal of Social Psychiatry, 67(3), 298-300.
Yoosefi Lebni, J., Ziapour, A., Mehedi, N., & Irandoost, S. F. (2021b). The role of clerics in confronting the COVID-19 crisis in Iran. Journal of religion and health60(4), 2387-2394.‏
Ziapour, A., Khatony, A., Jafari, F., & Kianipour, N. (2017). Prediction of the dimensions of the spiritual well-being of students at Kermanshah university of medical sciences, Iran: The roles of demographic variables. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 11(7), VC05.