تأثیر عناصر فرهنگی در نگرش جامعۀ میزبان در حمایت از توسعۀ گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ;کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، مهاباد، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی میزان تأثیر عناصر فرهنگی در نگرش جامعۀ میزبان در حمایت از توسعۀ گردشگری می‌پردازد. با توجه به مطالعات کتابخانه‌ای، مدلی انتخاب شد تا بتواند بیشترین مقدار ممکن از نگرش و عوامل مؤثر در آن را توضیح دهد و متعاقباً پیش‌بینی کند. برای سنجش نگرش از پرسش‌نامه‌ای استفاده شد که در تحقیقات مشابه به کار گرفته شده است و، برای سازگاری با شرایط محل تحقیق، تغییراتی در آن داده شد. روش نمونه‌گیری (در دسترس) استفاده شد و، براساس فرمول کوکران، 382 پرسش‌نامۀ قابل‌پخش مشخص شد که درمجموع 344 پرسش‌نامۀ قابل‌استفاده جمع‌آوری شد. داده‌ها به‌کمک نرم‌افزارهای اس پی اس اس و لیزرل تحلیل شدند.نتایج نشان داد که نگرش جامعۀ میزبان به توسعۀ گردشگری فرهنگی مثبت است و ساکنان خواهان افزایش تعداد گردشگران هستند. عوامل گوناگونی در شکل‌گیری این نگرش نقش داشتند، اما مهم‌ترین عاملی که این نگرش را پیش‌بینی می‌کرد پایگاه اجتماعی فرهنگی مردم جامعۀ محلی بود

کلیدواژه‌ها


اغنده، حسین (1391). بررسی فراز و فرود روابط ایران و جمهوری آذربایجان و عوامل زمینه­ساز آن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران
برتون، رولان (1384). قوم شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر نی، چاپ دوم
بهار، محمدتقی (ملک‌الشعرا) (1369). سبکشناسی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ترابیان، پونه (1387). سنجش سطح قابل‌قبول اثرات اجتماعی منفی دیدارکنندگان بر جوامع محلی در ایران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
رابرتسون، یان (۱۳۷۴). درآمدی بر جامعه‌شناسی، ترجمۀ حسین بهروان. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
رنجبران، بهرام و زاهدی، محمد (1388). شناخت گردشگری. اصفهان: چهارباغ.
فاضل بخشی، فرشته (۱۳۸۷). رابطه عوامل فرهنگی و نوع مشارکت انتظاری در گردشگری جامعه‌محور. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
کروبی، مهدی و یوسفی، ج. (1389). مقایسۀ ادراکات و انتظارات مهمانان نسبت به پنج بعد کیفیت خدمات در صنعت هتلداری (مطالعۀ موردی: هتل همای ۲ مشهد). فصلنامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، ۵(۱۳)، ۶۵-۸۴.
میلر، دلبرت (۱۳۸۰). راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی. تهران: نشر نی
مهدوی کنی، محمدسعید (1387). مفهوم «سبک زندگی» و گسترۀ آن در علوم اجتماعی. فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، ۱(۱)، ۱۹۹-۲۳۰.یاوری‏گهر، فاطمه، منصوری مؤید، فرشته (1396). مدیریت بحران در صنعت گردشگری. فصلنامه مدیریت گردشگری، ۱۲(40). ۲۱-۴۰.
http://www.aftabir.com/travel/iran/westazarbayjan/geography/politic_divisions.php#piran-shahr
Allen, L., Long, P., Perdue R., & Kieselbach, S. (1998). The impact of tourism development on residents perceptions of community life. Journal of Travel Research, 27(1), 16-21.
Andereck, k., Valentine, K. M., Knopf, R. C., & Vogt, C. A. (2005). Residents perceptions of community tourism impacts. Annals of Tourism Research, 32(4), 1056-1076.
Berno, T. (1999).When a Guest is a Guest: Cook Islanders View of Tourism. Annals of Tourism Research, 26(3), 656-675.
Bourdieu, P. (1985). The Forms of Capital in Hand Book of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Green Wood.
Lankford, S. V. (1994). Attitudes and perceptions toward tourism and rural regional development. Journal of travel research32(3), 35-43.
Page, S. J., & Lawton, J. (2009). Tourism: A modern synthesis. Routledge.
Shaw, G., & William, A. M. (2002). Critical issues in tourism: a geographical perspective. London. Black well.
Sheldon, P. J., & Abenoja, T. (2001). Resident attitude in a mature destination: the case of Waikiki. Tourism Management, 22(5), 435-443.
Wall, G., & Mathieson, A. (2006). Tourism: changes, impacts and opportunities. Harlow Pearson Prentice Hall.