عوامل پیش بینی کننده قصد رفتاری گردشگران آرامگاه فردوسی؛کاربست تئوری رفتار برنامه ریزی شده و تئوری وابستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی عطار

2 رییس موسسه آموزش عالی عطار

چکیده

لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر قصد رفتاری گردشگران آرامگاه فردوسی توس انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از جهت جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش گردشگران مقبره ی تاریخی فردوسی هستند که تعداد آن ها نامشخص است و حجم نمونه به تعداد 184 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد جین و همکاران (2020) ایت که جهت روایی آن از تحلیل عاملی تاییدی و پایایی با آلفای کرونباخ سنجیده و تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و PLS نسخه3 انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که تصویر مقصد گردشگری بر نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و وابستگی به مکان گردشگران مقبره ی تاریخی فردوسی تاثیر مثبت دارد، وابستگی به مکان گردشگری بر قصد رفتاری گردشگران مقبره ی تاریخی فردوسی تاثیر مثبت دارد، نگرش گردشگری بر میل گردشگران مقبره ی تاریخی فردوسی تاثیر مثبت دارد، همچنین، هنجار ذهنی گردشگران بر میل گردشگران مقبره ی تاریخی فردوسی تاثیر مثبت دارد، در این میان، احساس پیش بینی شده مثبت گردشگران بر میل گردشگران مقبره ی تاریخی فردوسی تاثیر مثبت دارد، اما احساس پیش بینی شده منفی گردشگران بر میل گردشگران مقبره ی تاریخی فردوسی تاثیر ندارد. کنترل رفتاری ادراک شده گردشگران بر قصد رفتاری و میل گردشگران مقبره ی تاریخی فردوسی تاثیر مثبت دارد، و در نهایت، میل به گردشگری بر قصد رفتاری گردشگران مقبره ی تاریخی فردوسی تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


منابع
افکاری، فاطمه، اکبری، محسن و کاظمی‌نیا، آزاده (1396). کاربرد نظریه ارزش-باور-هنجار در مطالعه رفتار گردشگران. کنفرانس ملی مدیریت، کارآفرینی و مهارت‌های ارتباطی، قزوین.
باسخا، مهدی، حسینی امیری، سیدمحمود و روحی‌نژاد، سالومه (1398). نقش اقتصاد تجربه گردشگری روستایی بر دلبستگی مکان و نیات رفتاری گردشگران روستایی (مورد مطالعه : مناطق ییلاقی رامسر و چالوس). فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 14(47)، 125-156.
تقی‌پوریان، محمدجواد، یزدانی، رضا و آقایی‌فر، محمدزمان (1397). نقش تصویر ذهنی برند مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران؛ مطالعه موردی: گردشگران غرب استان مازندران. فصلنامه گردشگری شهری، 5(4)، 37- 50.
سعیدا اردکانی، سعید، الحسینی المدرسی، سیدمهدی، حسینی، فریده سادات و پزشکی نجف‌آبادی، فرشته (1398). چگونگی اثر ویژگی‌ها، پیامدها و ارزش‌ها در قالب ساختار شناختی بر نیات رفتاری. دوفصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی،11(22)، 283-303.
غفاری، محمد، نعمت‌پور، محمد و عشریه، امید (1397). بررسی نقش شخصیت برند مقصد گردشگری در همخوانی خودپنداره گردشگر و ایجاد تمایل به بازدید مجدد (مورد مطالعه: گردشگران خارجی بازدیدکننده از پل طبیعت شهر تهران). فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای9(33)، 491-506.
کروبی، مهدی، بهاری، جعفر، بهاری، شهلا، بهاری، حامد، محمدی، سمیرا و بذله، مرجان (1397). بررسی روابط ساختاری بازدیدهای قبلی، انگیزه‌ها، رضایت و قصد بازگشت مجدد گردشگران (مطالعه موردی: شهر تبریز). جغرافیا و روابط انسانی، 1(2)، 716-732.
محمدی، ناصر و رفیعی‌فر، شهرام. (1385). برنامه جامع درسی آموزش سلامت (آشنایی با مفاهیم کاربردی): ویژه کارشناسان آموزش سلامت. تهران: نشر مهرراوش.
Abbasi, G. Ali., Kumaravelu, J., Goh, Y. N., & Singh, K. S. D. (2021). Understanding the intention to revisit a destination by expanding the theory of planned behaviour (TPB). Spanish Journal of Marketing – ESIC, 25(2), 280-307.
Afshardoost, M., & Eshaghi, M. S. (2020). Destination Image And Tourist Behavioural Intentions: A Meta-Analysis. Tourism Management, 81, 104154 .
Alan, A. K., & Kabadayı, E. T. (2014). Quality antecedents of brand trust and behavioral intention. Procedia-Social and Behavioral Sciences150, 619-627.
Allan, M. (2016). Place Attachment and Tourist Experience in the Context of Desert Tourism – the Case of Wadi Rum. Czech Journal of Tourism, 1, 35-52.
Blondin, S. (2021). Staying despite disaster risks: Place attachment, voluntary immobility and adaptation in Tajikistan’s Pamir Mountains. Geoforum, 126, 290-301.
Bananuka, J., Kaawaase, T. K., Kasera, M., & Nalukenge, I. (2019). Determinants of the intention to adopt Islamic banking in a non-Islamic developing country The case of Uganda. ISRA International Journal of Islamic Finance, 11(2), 166-186.
Chan, X. W., Kalliath, T., & Cheng, D. (2020). When the boss is blue: examining the effects of supervisors' negative emotions on subordinates' cognitive work engagement and family undermining. Personnel Review, 50(2), 575-595.
Chao, W. Z. (2005). Marketing Tools As Factors In Destination Image Formation. San Jose State University.
Cameron, L., & Potvin, C. (2016). Characterizing desired futures of Canadian communities. Futures, 82, 37-51.
Chambers, N., & Cifter, A. (2022). Working capital management and firm performance in the hospitality and tourism industry. International Journal of Hospitality Management, 102, 103144.
Chen, H., Green, Y., & Williams, K. (2021). Does perceived manager support reduce hotel supervisors’ emotional exhaustion? The mediating role of control over time and negative emotions. International Hospitality Review. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IHR-03-2021-0024
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295(2), 295-33.
Coves-Martínez, Á. L., Sabiote-Ortiz, C. M., & Frías-Jamilena, D. M. (2022). Cultural intelligence as an antecedent of satisfaction with the travel app and with the tourism experience. Computers in Human Behavior, 127, 107049.
Dalziel, R. C., & De Klerk, N. (2021). Media and group influence on Generation Y consumers’ attitudes towards beauty products. Spanish Journal of Marketing – ESIC, 25(1), 111-132.
Di Caprio, D., Santos-Arteaga, F. J., & Tavana, M. (2019). The role of anticipated emotions and the value of information in determining sequential search incentives. Operations Research Perspectives, 6, 100106.
Foroudi, P., Palazzo, M., & Sultana, A. (2021). Linking brand attitude to word-of-mouth and revisit intentions in the restaurant sector. British Food Journal, 123(13), .221-240.
González-Reverté, F., Gomis-López, J. M., & Díaz-Luque, P. (2021). Reset or temporary break? Attitudinal change, risk perception and future travel intention in tourists experiencing the COVID-19 pandemic. Journal Of Tourism Futures, https://doi.org/10.1108/JTF-03-2021-0079.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing. Emerald Group Publishing Limited.
Hornsby, A. N., & Love, B. C. (2020). How decisions and the desire for coherency shape subjective preferences over time. Cognition, 200, 104244.
Hulland. (1999). Use of partial least Science, Environment. Engineering and Technology Griffith University.
Ji, C. L., & Nie, Y. K. (2017). Chinese Tourists’ Gaming Consumer Behavioral Intent And Its Influencing Factors: An Empirical Test Based On Mgb Theory. Tour. Trib, 32, 37–46.
Jin, M. L., Choi, Y., Lee, C. K., & Ahmad, M. S. (2020). Effects of Place Attachment and Image on Revisit Intention in an Ecotourism Destination: Using an Extended Model of Goal-Directed Behavior. Sustainability, 12, 7831.
Kement, U., Çavuşoğlu, S., Demirağ, B., Durmaz, Y., & Bükey, A. (2022). Effect of perception of COVID-19 and nonpharmaceutical intervention on desire and behavioral intention in touristic travels in Turkey. Journal of Hospitality and Tourism Insights, 5(1), 230-249.
Krystallis, A., & Chrysochou, P. (2014). The Effects of Service Brand Dimensions on Brand Loyalty. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(2), 139.
Lee, C. K., Ahmad, M. S., Petrick, J. F., Park, Y. N., Park, E., & Kang, C. W. (2020). The roles of cultural worldview and authenticity in tourists’ decision-making process in a heritage tourism destination using a model of goal-directed behavior. Journal of Destination Marketing & Management, 18, 100500.
Lo, Y. L., Lee, M. Y. K., Cheung, L. T. O., & Ma, A. T. H. (2021). Place attachment and political orientation: The case of localists in Hong Kong. Asian Journal of Social Science, 49(2), 76-83.
Palinggi, R. S., Moedjiono, A. I., Suarayasa, K., Seweng, A., Amqam, H., Nur, R., & Syam, A.  (2021). The effect of balanced counseling strategy family planning against attitude, subjective norm, and intentions on the use of modern contraception behavior in the Singgani Public Health Center work area of Palu city. Gaceta Sanitaria, 35(52), 140-144.
Perugini, M., & Bagozzi, R. P. (2001). The role of desires and anticipated emotions in goal‐directed behaviours: Broadening and deepening the theory of planned behaviour. British journal of social psychology, 40(1), 79-98.
Qu, Y., Dong, Y., & Xiang, G. (2021). Attachment-triggered attributes and destination revisit. Annals of Tourism Research, 89, 103202.
Rivard, S., & Huff, S. L. (1988). Factors of success for End-User computing. Communications of the ACM, 31(5), 552-561.
Scanlon, G., Radeva, S., Pitsia, V., Maguire, C., & Nikolaeva, S. (2022). Attitudes of teachers in Bulgarian kindergartens towards inclusive education. Teaching and Teacher Education, 112, 103650
Schneider, C. R., Zaval, L., & Markowitz, E. M. (2021). Positive emotions and climate change. Current Opinion in Behavioral Sciences, 42, 114–120.
Song, H., & Kim, J. H. (2021). The cause-effect relationship between negative food incidents and tourists’ negative emotions. International Journal of Hospitality Management, 95, 102925.
Stone, M., & Geisser, F. (1975). Cross validatory choice and assessment of statistical predictions. Journal of the Royal Statistical Society, 36(2), 111–147.
Swetha, K., Swarna , T. P., Tezeswi, & Kumar M.V.N. Siva. (2022). Implementing construction waste management in India: An extended theory of planned behaviour approach. Environmental Technology & Innovation, 27, 1-16.