‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأثیر رفتارهای فراغتی در کیفیت زندگی ذهنی ـ ادراکی سالمندان مطالعۀ موردی سالمندان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مطالعات اوقات فراغت، دانشکدۀ علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

با توجه به روند کنونی جهان به‌سمت سالخوردگی و هم‌زمان با افزایش جهانی جمعیت سالمندان، ‌ایران نیز با افزایش جمعیت سالمندی مواجه است. از سوی دیگر، بحث اوقات فراغت یکی از موضوعات مطرح در حوزۀ کیفیت زندگی سالمندان است. از‌این‌رو، پژوهش حاضر با هدف مطالعه پیرامون تأثیر رفتارهای فراغتی در کیفیت زندگی ذهنی ـ ادراکی سالمندان انجام شده و سالمندان شهر تهران را به‌منزلۀ مطالعۀ موردی انتخاب کرده است. پژوهش حاضر، به‌لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و، به‌لحاظ روش تحقیق، از نوع تحقیقات توصیفی از نوع هم‌بستگی و، به‌لحاظ گردآوری داده‌ها و اطلاعات نیز، از نوع تحقیقات پیمایشی با ابزار پرسش‌نامه است. جامعۀ موردنظر افراد بالای 60 سال ساکن شهر تهران بودند که، به‌دلیل وجود بحران کرونا و دشواری دسترسی به نمونۀ موردنظر، با روش نمونه‌گیری در دسترس (آسان) انتخاب شدند. به‌منظور تجزیه‌‌وتحلیل داده‌های پژوهش، نرم‌افزار SPSS به‌کار گرفته شد و، برای آزمودن فرضیه‌های پژوهش، از آزمون هم‌بستگی استفاده شد. تتایج نشان داد تمام فرضیه‌های تحقیق قابل‌قبول است و رفتارهای فراغتی در ابعاد کیفیت زندگی ذهنی ـ ادراکی شامل سلامت جسمانی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و سلامت محیطِ سالمندان شهر تهران تأثیر مثبت دارد. همچنین، به‌طور کلی، رفتارهای فراغتی در کیفیت زندگی ذهنی ـ ادراکی سالمندان شهر تهران تأثیر مثبت دارد. در پایان، ضمن اشاره به محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم‌زاده، عیسی و رحمانی، اسماعیل (1394). ارزیابی کیفیت زندگی ذهنی ـ ادراکی در مناطق شهری و تبیین عوامل مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی: شهر کنارک). نشریۀ شهر پایدار، 2(5)، 1-16.
اجزاشکوهی، محمد، بذرجمهری، خدیجه، ‌ایستگلدی، مصطفی و مودودی ارخودی، مهدی (1393). بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعۀ میزبان (نمونۀ مطالعاتی: شهر بندرترکمن). نشریۀ فضای جغرافیایی، 14(47)، 101-125.
احمدی، زهرا (1386). مطالعۀ تطبیقی نیازهای فرهنگی برای گذران اوقات فراغت در شهر اصفهان (مطالعۀ موردی: مناطق رهنان و خانۀ اصفهان). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.
اسعدی، میرمحمد، برومندزاد، یاسمین و مالکی‌نژاد، آسیه (1396). بررسی تحلیلی توسعۀ گردشگری سالمندی با رویکرد نگاشت‌شناختی (موردمطالعه: استان یزد). فصلنامۀ علمی‌ ـ پژوهشی برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، 6(22)، 77-96.
رضوانی، محمدرضا، متکان، علی اکبر، منصوریان، حسین و ستاری، محمدحسین (1389). توسعه و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی شهری (مطالعۀ موردی: شهر نورآباد، استان لرستان). مجلۀ مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 1(2)، 87-110.
زحمتکشان، نسرین، باقرزاده، راضیه، اکابریان، شرافت، یزدانخواه فرد، محمدرضا، میرزایی، کامران، یزدان‌پناه، سیامک، خرم رودی، رزیتا، غریبی، طیبه، کمالی دشت ارژنی، فرحناز و جمند، طیبه (1391). بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر بوشهر. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(1)، 53-59.
عزیزی زین‌الحاجلو، اکبر، امینی، ابوالقاسم و صادق تبریزی، جعفر (1394). پیامدهای سالمندی جمعیت در ایران، تأکید بر چالش روزافزون نظام سلامت. فصلنامۀ علمی‌ ـ پژوهشی تصویر سلامت، 6(1)، 54-64.
فروغان، مهشید و محمدی شاهبلاغی، فرحناز (1394). ادراک سالمندان از شیوۀ زندگی سالم: مطالعه‌ای کیفی. سالمند، مجلۀ سالمندی ‌ایران، 10(۴)، ۱۳۲-۱۳۹.
قالیباف، محمدباقر و رمضان‌زاده لسبویی، مهدی (1388). سنجش میزان رضایت‌مندی ساکنان روستایی از کیفیت زندگی و آثار آن بر امنیت مناطق مرزی (مطالعۀ موردی: بخش نوسود استان کرمانشاه). فصلنامۀ روستا و توسعه، 12(3)، 163-184.
قنبریان، شیوا، وارثی، حمیدرضا و بیک‌محمدی، حسن (1390). بررسی انتخاب مکان گذران اوقات فراغت سالمندان با تأکید بر عوامل فردی (مطالعۀ موردی: مناطق 3 و 5 اصفهان). مجلۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 22(2)، 159-170.
کاظمی، ‌نیلوفر، سجادی، حمیرا و بهرامی، گیتی (۱۳۹۸). کیفیت زندگی سالمندان ‌ایرانی: یک مطالعۀ مروری. سالمند، مجلۀ سالمندی ‌ایران، ۱۳(۵)، ۵۱۸-۵۳۳.
مرکز آمار‌ایران (1391). گزیدۀ نتایج سرشماری عمومی‌نفوس و مسکن 1390. تهران: مرکز آمار ‌ایران. تاریخ بازیابی: دی ماه 1400. https://www.amar.org.ir/Portals/0/sarshomari90/n_sarshomari90_2.pdf
موسوی، مرضیه و مصطفایی، اقدس (1390). تحلیل کیفیت زندگی سالمندان بازنشستۀ شهر تهران ( با تأکید بر حمایت‌های اجتماعی رسمی‌و غیررسمی). برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، 5(7)، 137-164.
Andereck, K. L., Valentine, K. M., Vogt, C. A., & Knopf, R. C. (2007). A cross-cultural analysis of tourism and quality of life perceptions. Journal of Sustainability Tourism, 15(5), 483-502.
Ashby, J. S., Kottman, T., & DeGraaf, D. (1999). Leisure satisfaction and attitudes of perfectionists: Implications for therapeutic recreation professionals. Therapeutic Recreation Journal, 33, 142-151.
Boylu, A., & Paçacıoğlu, B. (2016). Yaşam Kalitesi ve Göstergeleri. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8(15), 137-150.
Brajša-Žganec, A., Merkaš, M., & Šverko, I. (2011). Quality of life and leisure activities: How do leisure activities contribute to subjective well-being? Social Indicator Research, 102(1), 81-91.
Çakar, F. S. (2012). The relationship between the self-efficacy and life satisfaction of young adults. International Education Studies, 5(6), 123-130.
Carella, V., & Monachesi, P. (2018). Greener through grey? Boosting sustainable development through a philosophical and social media analysis of ageing. Sustainability, 10(2), 499.
Ferrance, C., & Powers, M. (1985). Quality of Life Index: Development and Propertied. Adv Nursci, 8, 15-24.
Fini, A. A. S., Kavousian, J., Beigy, A., & Emami, M. (2010). Subjective vitality and its anticipating variables on students. Procedia Social and Ehavioral Sciences, 5, 150-156
Ghaysarian, A. (2009). Review on socio-economic aspects of population aging in Iran (Persian). Population Quarterly, 69(70),1-27.
Gu, D., Zgu, H., Brown, T., Hoenig, H., & Zeng, Y. (2015). Tourism Experiences and self-Rated Health Among Older Adults in china. Journal of Aging and Health, 28(4), 675-703.
Kaldi A., Akbari Kamrani, A. A., & Foroghan, M. (2005). Physical, Social & Mental Problems of Elderly in District 13 of Tehran. Social Welfare Quarterly, 4(14), 233-249
Kikuzawa, S. (2006). Multiple roles and mental health in cross-cultural perspective: The elderly in the United States and Japan. Journal of Health Social Behavior, 47(1), 62-76.
Kim, H., Woo, E., & Uysal, M. (2015). Tourism experience and quality of life among elderly tourists. Tourism Management, 46, 465-476.
Kıvrak, A. O. (2021). Examination of Physical Activity and Quality of Life of University Students in the COVID-19 Pandemic Period. Progress in Nutrition, 23(S2), e2021278. https://doi.org/10.23751/pn.v23iS2.12088
Lee, Y. J. (2008). Subjective quality of life measurement in Taipei. Building and Environment, 43(7), 1205-1215.
Leontyeva, E. G., Romagosa, F., Bureeva, M., & Efimova, A. (2017). Sustainable Tourism as a Way of Elderly Active Life Expectancy. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS). Vol. 19: Lifelong Wellbeing in the World (WELLSO 2016).- Nicosia, 2017., 192016, 430-437.
Mostafavi, F., Abedi, H., & Mohd, H. (2009). Condition Affecting the Elderly Primary Health Care in Urban Health Care Centers of Iran. Research Journal of Medical Sciences, 3(6), 202-213.
Riddick, C. C., & Stewart, D. G. (2018). An Examination of the Life Satisfaction and Importance of Leisure in the Lives of Older Female Retirees: A Comparison of Blacks to Whites. Journal of Leisure Research, 26(1), 75-87.
Şahin, D. S., Özer, Ö., & Yanardağ, M. Z. (2019). Perceived social support, quality of life and satisfaction with life in elderly people. Educational Gerontology, 45(1), 69-77.
Salama-Younes, M. (2011). Validation of the Mental Health Continuum Short Form and Subjective Vitality Scale with Egyptian adolescent athletes. In I. Brdar (Ed.), The human pursuit of well-being: A cultural approach (pp. 221–234). Springer Science + Business Media. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1375-8_19
Santos, L. D., Martins, I., & Brito, B. (2007). Measuring Subjective Quality of Life: A Survey to Porto’s Residents. Applied Research in Quality of Life, 2(1), 51-64.
Senlier, N., Reyhan, Y., & Aktaş, E. D. (2009). A perception Survey for the Evaluation of Urban Quality of Life in Kocaeli and a Comparison of the Life Satisfaction with the European Cities. Social Indicators Research, 94(2), 213-226.
Shin, K., & You, S. (2013). Leisure Type, Leisure Satisfaction and Adolescents’ Psychological Wellbeing. Journal of Pacific Rim Psychology, 7(02), 53-62.
Shoemaker, S. (2000). Segmenting the Mature Market: 10 Years Later. Journal of Travel Research, 39(1), 11-26.
Signoretti, A., Martins, A. I., Almedia, N., Vieira, D., Rosa, A. F., Costa, C. M., & Teixeira, A. (2015). Trip 4 All: A Ramified App to provide a new way to elderly people to travel. Procedural Computer Science, 67, 301-331.
Śniadek, J., & Zajadacz, A. (2010). Senior citizens and their leisure activity-understanding leisure behaviour of elderly people in Poland.
The United Nations (2017). World Population Ageing. http://www.un.org/ en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2017_Highlights.pdf (accessed on 12 December 2018).
Velikova, G., Booth, L., Smith, A. B., Brown, P. M., Lynch, P., Brown, J. M., & Selby, P. J. (2004). Measuring quality of life in routine oncology practice improves communication and patient well-being: A randomized controlled trial. Journal of Clinical Oncology, 22(4), 714-724.
Warr, P., Butcher, V., & Robertson, I. (2004). Activity and psychological wellbeing in older people. Aging & Mental Health, 8(2), 172-183.
Woo, E., Kim, H., & Uysal, M. (2016). A measure of quality of life in elderly tourists. Applied Research in Quality of Life, 11(1), 65-82.
Zhang, L., & Zhang, J. (2018). Impacts of leisure and tourism on the elderly’s quality of life in intimacy: A comparative study in Japan. Sustainability, 10(12), 4861.