تأثیر شخصیت برند در جذابیت برند کارفرما با میانجی‏گری احساس و اعتماد مورد پیمایش: هتل‏های گردشگری شرکت ملی نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی و کسب‌‏وکار دانشکدگان فارابی‏‏، دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه آن دسته از شرکت‌‏هایی که هتل‌‏های خود را با برندسازی قوی در ‏بخش‌‏بندی خود ارتقا داده‌‏‏اند‏‏، در مقایسه با رقابت بدون برند، به سهم بازار و نتایج مالی برتر و شتاب بیشتری دست یافته‌‏اند. شخصیت برند چهرۀ بهتری را از کسب‌‏وکارهای مهمان‌‏پذیری به تصویر می‏‌کشد و در رفتار خرید مشتریان هتل تأثیر می‏‌گذارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ابعاد شخصیت برند در احساس و اعتماد به برند و نیز جذابیت برند مجموعه هتل‌‏های شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته است. روش تحقیق توصیفی‏‏، کاربردی و پیمایشی‏‏ است که در جامعۀ آماری دانشجویان مدیریت در شهر تهران و آشنا با برند هتل‌های شرکت ملی نفت انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌‏دهد که ابعاد شخصیت برند (صمیمیت‏‏، شور و هیجان‏‏، کمال‏‏، استحکام و شایستگی) در احساس و اعتماد به برند هتل‌‏های شرکت ملی نفت ایران و در نتیجه جذابیت این برند تأثیری مثبت و معنی‌‏دار می‌‏گذارد. یکی از بازارهای هدف بسیار مهم هتل‌‏های شرکت ملی نفت، کارکنان شاغل در بخش‌‏های گوناگون صنعت نفت است. تلاش برای شخصیت‌‏سازی برند این هتل‏‌ها‏‏ در تصویرسازی برای مشتریان و اعتماد و احساس به برند این هتل‌‏ها تأثیر خواهد داشت و مراجعه به این هتل‏‌ها را افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


آقازاده هاشم‏‏، امینی کسبی، حسین و جعفری، عماد (1395). بررسی شخصیت برند در شکل‏گیری ارزش ویژۀ برند (مطالعۀ موردی اپراتور همراه اول). پژوهش‏های مدیریت در ایران‏‏، 20(2)‏‏، 1-20.
برغمدی، قاسم و قلی‏پور، آرین (1394). بررسی تأثیر برندسازی کارفرما بر جذب استعدادها در بانک رفاه. مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(1)، 207-227.
بیات، الناز‏‏، شاه‏حسینی، محمدعلی‏‏، امیری، مجتبی‏‏ و یزدان‏پناه، احمدعلی (1400). طراحی مدل هویت سازمانی با تأکید بر نقش برند کارفرما با استفاده از نظریه داده‏بنیاد (موردمطالعه شرکت سایپا). .مدیریت بهره‏وری، 15(56)، 55-76.
حسنقلی‏پور، طهمورث‏‏، ملایری نوریجانی، عزیزمحمد‏‏، باباشاهی، جبار و صادق وزیری، فراز (1394). تأملی بر جنبه انسانی برند: بررسی تأثیر شخصیت برند سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر رضایت سرمایه‏های انسانی. بهبود مدیریت، 9(27)، 94-79.
حمیدیان‏پور، فخریه‏‏، ضیایی‏بیده، رضا وسعیدااردکانی، محمد (1392). ارائه مدلی جهت بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدل‏سازی معادله ساختاری. دوفصل‏نامه علمی کاوش‏های بازرگانی، 5(9)، 1-20.
خدامی، سهیلا و اصلانلو، بهاره (1394). طراحی مدل ایجاد جذابیت کارفرما مبتنی بر ساخت برند متمایز کارفرما. پژوهش‏های مدیریت منابع سازمانی، دانشگاه تربیت مدرس، 5(1)، 61-83.
خسروی، ابوالفضل و رشیدی، آیدین (1396). مباحث ویژه در بازاریابی پیشرفته، جلد اول‏‏. انتشارات مهربان نشر.
رحیمیان، اشرف (1392). برند کارفرما؛ راهبرد نوین مدیریت سرمایه‏های انسانی. پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 5(2)، ص 127-150.
رضایی دولت‏آبادی، حسین، خزائی پول، جواد و امانی، مجتبی (1392). تأثیر شخصیت برند بر وفاداری برند: بررسی نقش میانجی سازه‏های تأثیر، اعتماد و ترجیح برند. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، 8(29)، 59-72.
عبدالکریمی خلجی، مینا (1392). ارتقاء روحیۀ کارکنان در سازمان‏ها: بررسی نقش برند منابع انسانی. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
عزیزی، شهریار (1395). اصول برنامه‏ریزی و مدیریت برند‏‏. نصر قلم.
مرکباتی، نوشین (1394). بررسی تأثیر برند کارفرما بر روی نگرش کارکنان در صنعت بیمه، مورد مطالعه: دفتر مرکزی بیمۀ البرز. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد دنشگاه پیام نور.
مشبکی، اصغر و تقی‏زاده، امیرحسین (1398). تأثیر برند کارفرما بر رفتار قهرمان برند: نقش واسطه‏ای هویت سازمانی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 28(93)، 91-63.
واعظی، مهدی‏‏، شاطریان، محسن‏‏ و کیانی سلمی، صدیقه (1399). تبیین و رتبه‏بندی ابعاد جذابیت و ارتقای برند کارفرما در هتلداری شهر کاشان. مدیریت برند، 7(23)، 129-169.
Aaker, J. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34, 347-356.
Ambler, T., & Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4)3), 185-206.
Anne-Mette S., Etty R. N., & Anja H. O. (2013). Employer branding: employer attractiveness and the use of social media. Journal of Product & Brand Management, 22(7). 473 – 483.
Axelrod, E. L., Handfield-Jones, H., & Walsh, T. A. (2001). War for talent, part two. McKinsey Quarterly, 2, 9-12.
Beechler, S., & Woodward, I. C. (2009). The global war for talent. Journal of International Management, 15(3), 273-285.
Cable, D. M., & Turban, D. B. (2003). The value of organizational reputation in the recruitment context: a brand equity perspective. Journal of Applied Social Psychology, 33(11), 2244-2266.
Clark, A., & Chen, W. (2007). International Hospitality Management: concepts and cases. Taylor & Francis, 1st Edition
Dell, D., Ainspan, N., Bodenderg, T., Troy, K., & Hickey, j. (2001). Engaging Employees Through Your Brand. The Conference Board (Research Report 1288-01-RR  (.
Edwards, M.R. (2010). An integrative review of employer branding and OB theory. Personnel Review, 39(1), 5-23.
Freer, T. (2012). Social media gaming – a recipe for employer brand success. Strategic HR Review, 11(1), 13-17.
Heavey, C., Halliday, S. V., Gilbert, D., & Murphy, E. (2011). Enhancing performance: bringing trust, commitment and motivation together in organisations. Journal of General Management, 36(3), 1-18.
Hult, G. T. M. (2011). Toward a theory of the boundary-spanning marketing organization and insights from 31 organization theories. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(4), 509-536.
Kim, R. B., & Zhao, M. (2014). Chinese consumers brand loyalty for consumer products: importance of brand personality as major antecedent of brand loyalty. Asian Academy of Management Journal, 19(1), 1–15.
Lievens, F. (2007). Employer branding in the Belgian Army: the importance of instrumental and symbolic beliefs for potential applicants, actual applicants, and military employees”, Human Resource Management, 46(1), 51-69.
Lievens, F., & Highhouse, S. (2003). The relation of instrumental and symbolic attributes to a company’s attractiveness as an employer. Personnel Psychology, 56(1), 75-102.
Maignan, I., Ferrell, O. C., & Ferrell, L. (2005). A stakeholder model for implementing social responsibility in marketing. European Journal of Marketing, 39(9/10), 956-977.
Martin, G., Gollan, P. J., & Grigg, K. (2011). Is there a bigger and better future for employer branding? Facing up to innovation, corporate reputations and wicked problems in SHRM. International Journal of Human Resource Management, 22(17), 3618-3637.
Moroko, L., & Uncles, M. D. (2009). Employer branding and market segmentation. Journal of Brand Management, 17(3), 181-196.
Mukesh, B., & Damodar, S. (2013). Which Employees’ Values Matter Most in the Creation of Employer Branding?. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 7(1), 93-102.
Ong, L. D. (2011). Employer Branding and its Influence on Potential Job Applicants. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(9), 1088-1092.
Petkovic, M. (2004). Geschickte Markenpolitik. Personal, 56(4), 6-9.
Rampl, L. V., & Kenning, P.(2014). Employer brand trust and affect: linking brand personality to employer brand attractiveness. European Journal of Marketing, 48(1/2), 218-236.
Rampl, L. V., Opitz, C., Welpe, I. M., & Kenning, P. (2011). The role of emotions for successful employer branding: insights from functional magnetic resonance imaging (fMRI) and experimental research. Working paper.
Wilden, R., Gudergan, S., & Lings, I. (2010). Employer branding: strategic implications for staff recruitment. Journal of Marketing Management, 26(1-2), 56-73.
Sung, Y., Kim, J., & Jung, J. H. (2009). The Predictive Roles of Brand Personality on Brand Trust and Brand Affect: A Study of Korean Consumers. Journal of International Consumer Marketing, 22(1), 5-17.
Sung, Y., Kim, J. (2010). Effects of brand personality on brand trust and brand affect. Psychology & Marketing, 27(7),  661-639