اثر رضایتمندی گردشگران بر وفاداری به برند مقصد گردشگری با استفاده از متغیر میانجی رضایت گردشگران تجاری در جهان پساکرونا (گردشگران شرق آسیا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

ﺑﺎ توجه به گسترش ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در جهان و وﺟﻮد قابلیت‏‌ها و ظرفیت‌‏های ﻓﺮاوان ایران برای ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ، اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ اﻳـﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﻳﺮان اﺳﺖ. ﺑﻪ‏ﻧﻈﺮ می‏‌رسد ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ اﻣـﺮ جدی‌‏نگرفتن اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﮔﺮدﺷـﮕﺮانی است که وارد ایران می‌‏شوند؛ همچنین ﺗـﻼش‌‏نکردن برای اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ گردشگران از دیگر علل آن است. هدف از این پژوهش بررسی اثر رضایتمندی گردشگران بر درخشندگی برند مقصد گردشگری با استفاده از متغیر میانجی رضایت گردشگران تجاری در جهان پساکرونا است. متغیرهای مستقل این پژوهش عجین‏‌شدن با مقصد، اقتصاد سفر، تجربۀ کاری و خودباوری است. متغیر میانجی رضایت گردشگران، و متغیرهای وابسته تبلیغات دهان‏‌به‌‏دهان و تمایل به بازدید مجدد از مقصد است. تحقیق با روش توصیفی ـ پیمایشی صورت گرفته و از نظر هدف کاربردی است. جامعۀ آماری پژوهش دربردارندۀ گردشگران آسیایی است که به شهر تهران سفر کرده‏‌اند. بر اساس روش نمونه‌‏گیری در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر برای نمونۀ پژوهش انتخاب شده‌‏اند. تحلیل‏‌های آماری با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‏‌افزار اس‌‏پی‏‌اس‌‏اس و آموس انجام ‏شده است. برای تعیین ارتباط علّی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری و سطوح معناداری استفاده شده و برای آزمودن فرضیه‏‌ها p_value کوچک‌‏تر از 05/0 درنظر گرفته شده است. نتایج پژوهش شامل دوازده فرضیه است که به‏‌جز دو فرضیه، بقیۀ فرضیه‌‏ها ‏تأیید شده‌‏اند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم‏زاده، عیسی و آقاسی‏زاده، عبدالله (1390). تأثیر منطقۀ آزاد چابهار بر توسعۀ گردشگری حوزۀ نفوذ آن با بهره‏گیری از مدل رگرسیون و آزمون T-test. فصلنامۀ جغرافیا و توسعه، 9(23)، 5-26.
جلیلوند، محمدرضا و ابراهیمی، ابوالقاسم (1390). تأثیر ارتباطات دهان‏به‏دهان بر خرید خودروهای داخلی (مطالعه موردی خودروی سمند شرکت ایران‏خودرو). مدیریت بازرگانی، 3(9)، 70-57.
حیدرزاده، کامبیز، نجفی، کبری و حسینی، سیدعلی (1396). تأثیر کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری به مقصد گردشگری با توجه به نقش میانجی تصویر ذهنی از مقصد گردشگری و رضایت گردشگران. فصلنامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، 12(40)، 153-115.
راسخی، سعید، کریمی پتانلاز، سعید و محمدی، ثریا (1395). اثـر گردشـگری بـر محیط‏زیست یـک مطالعـۀ مـوردی بـرای کشورهای درحال توسعه و توسعه‏یافتۀ منتخب. مجلۀ برنامه‏ریزی و توسعۀ گردشگری، 5(16)، 71-91.
طهماسبی پاشا، جمعلی (1384). ساخت‏وسازهای ساحلی و گردشگری در ایجاد توسعۀ سواحل جنوبی دریای خزر (مورد مطالعه: منطقۀ چپکرود). اولین همایش علوم جغرافیایی، پیام نور مشهد.
شاطریان، محسن. کیانی سلمی، صدیقه. شیخ زاده، فاطمه. (1397). بررسی عوامل اثرگذار بر انگیزه گردشگران رویداد در انتخاب مقصد گردشگری و اثر آن بر وفاداری گردشگران (نمونه موردی: جشنواره گل و گلاب قمصر و نیاسر). گردشگری و توسعه، 7(1), 135-155.
شیرمحمدی، یزدان، هاشمی باغی، زینب، شاهسون، نسترن. (1397). تحلیل اثر ارتباطات یکپارچه بازاریابی و فناوری اطلاعات پیشرفته بر ارزش ویژه برند گردشگری سلامت. گردشگری و توسعه، 7(14)، 19-1
شیرمحمدی، یزدان؛ دارابی، غزاله، هاشمی باغی، زینب. (1396). اثر درگیری ذهنی بر قصد بازدید مجدد گردشگران داخلی در مقایسه با گردشگران بین‏المللی (مطالعه موردی شهر تهران). مطالعات مدیریت گردشگری، 12(39)، 121-25.
کروبی, مهدی, ابراهیمی, مهدی, قاسم پور, فائزه. (1393). بررسی رابطۀ میان رضایت مشتری و وفاداری در صنعت هتلداری (مطالعۀ موردی هتل‏های 4 و 5 ستارۀ شهر شیراز). نشریۀ گردشگری شهری، 1(1)، 97-112.
کشاورز، یوسف (1393). مدل‏سازی معادلات ساختاری (با استفاده از آموس AMOS). انتشارات کتاب مهربان. چاپ اول
کیانی فیض‏آبادی، زهره (1397). عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری با نقش میانجی رضایت گردشگران (مورد مطالعه: شهر کاشان). فصلنامۀ گردشگری شهری، 5(4)، 120-105.
مؤمنی، منصور و فعال قیومی، علی (1387). تحلیل داده‏های آماری با استفاده از SPSS. انتشارات کتاب نو. چاپ دوم.
Abuamoud, I., Ibrahim, A., & Alrousan, R. M. (2018). Measuring Tourists' Satisfaction and Loyalty: A Perception Approach. Quality Management Journal, 25(2), 101-107.
Adler, J. (1985). Youth on the Road: Reflections on the History of Tramping. Annals of Tourism Research, 12(3), 335–354
Agyeiwaah, E., Adongo, R., Dimache, A., & Wondirad, A. (2016). Make a customer, not a sale: Tourist satisfaction in Hong Kong. Tourism Management, 57, 68-79.
Akroush, M. N., Jraisat, L. E., Kurdieh, D. J., AL-Faouri, R. N., & Qatu, L. T. (2016). Tourism service quality and destination loyalty – the mediating role of destination image from international tourists’ perspectives. Tourism Review, 71(1), 18-44.
Almeida-Santana, A., & Moreno-Gil, S. (2018). Understanding tourism loyalty: Horizontal vs. destination loyalty. Tourism Management, 65, 245-255.
Boo, S., Busser, J., & Baloglu, S. (2015). A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations. Tourism Management, 30(2), 219-231.‏
Brown, D. (2003). Rural Tourism: An Annotated Bibliography. Regional Economist, Washington
Chili, N. S. (2018). The impact of Safety and Security on the behaviour of consumers and tourism demand in South African townships. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 7(4), 1-14.
Chiu, W., Zeng, S., & Cheng, P. S. T. (2016). The influence of destination image and tourist satisfaction on tourist loyalty: a case study of Chinese tourist in Korea. International journal of culture, tourism and hospitality research, 10, 223-234.
Choo, H., & Petrick, J. F. (2014). Social interactions and intentions to revisit for agri-tourism service encounters. Tourism Management, 40, 372-381.
Clarke, N. (2004). Mobility, fixity, agency: Australia's working holiday
Cohen, E. (1973). “Nomads from affluence: Notes on the phenomenon of drifter tourism”. International Journal of Comparative Sociology, 14(1), 89–103.
Cohen, E. (2003). Backpacking: Diversity and change. Cohen, E. (2003). Backpacking: Diversity and change. Journal of Tourism and Cultural Change, 1(2), 95–110
Cong, L. C. (2016). A formative model of the relationship between destination quality, tourist satisfaction and intentional loyalty: An empirical test in Vietnam. Journal of Hospitality & Tourism Management, 26, 50–62
Elsrud, T. (2001). Risk creation in traveling: Backpacker adventure narration. Annals of Tourism Research, 28(3), 597–617
Eusébio, C., & Vieira, A. L. (2013). Destination attributes' evaluation, satisfaction and behavioural intentions: A structural modelling approach. International Journal of Tourism Research, 15(1), 66–80.
Gim, T. H. T. (2018). Tourist satisfaction, image, and loyalty from an interregional perspective: An analysis of neighboring areas with distinct characteristics. Sustainability, 10(4), 1283.
Han, H. (2013). Effects of in-flight ambience and space/function on air travelers' decision to select a low-cost airline. Tourism Management, 37, 125–135.
Han, H., Meng, B., & Kim, W. (2017). Bike-traveling as a growing phenomenon: Role of attributes, value, satisfaction, desire, and gender in developing loyalty. Tourism Management, 59, 91–103.
Henderson, I. L., Mark, A., & Wai Hong, K. T. )2018). Testing discontinuous innovations in the tourism industry: The case of scenic airship services. Tourism Management, 66, 167-179
Herrero, Á., San Martin, H., & Collado, J. (2017). Examining the hierarchy of destination brands and the chain of effects between brand equity dimensions. Journal of destination marketing & management, 6(4), 353-362.
Ho, C., Lin, P., & Huang, S. (2014). Exploring Taiwanses working holiday makers’ motivations: An analysis of means-end hierarchies. Journal of Hospitality & Tourism Research, 38(4), 463–486.
Hosany, S., & Prayag, G. (2013). Patterns of tourists' emotional responses, satisfaction, and intention to recommend. Journal of Business Research, 66(6), 730– 737.
Huang, S., Weiler, B., & Assaker, G. (2015). Effects of interpretive guiding outcomes on tourist satisfaction and behavioral intention. Journal of Travel Research, 54(3), 344–358.
Hwang, J., & Hyun, S. (2017). First-class airline travelers’ tendency to seek uniqueness: How does it influence their purchase of expensive tickets?. Journal of Travel & Tourism Marketing, 34(7), 935–947.
Hwang, J., & Lee, K. (2017). The antecedents and consequences of golf tournament spectators' memorable brand experiences. Journal of Destination Marketing and Management. http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.09.001
Jarvis, J., & Peel, V. (2013). Tourists for hire: International working holidaymakers in a work based destination in regional Australia. Tourism Management, 37, 114–124
Zhang, J. Q., Craciun, G., & Shin, D. (2010). When does electronic word-of-mouth matter? A study of consumer product reviews. Journal of Business Research, 63(12), 1336–1341.
Kim, J. H. (2017). The impact of memorable tourism experiences on loyalty behaviors: The mediating effects of destination image and satisfaction. Journal of Travel Research, 57(7), 856-870. http://dx.doi.org/10.1177/0047287517721369.
Kim, W. G., Li, J. J., & Brymer, R. A. (2016). The impact of social media reviews on restaurant performance: The moderating role of excellence certificate. International Journal of Hospitality Management, 55, 41-51.
Kreiner, N. C., & Ram, Y. (2020). National tourism strategies during the Covid-19 pandemic. Annals of Tourism Research.
Li, F., Wen, J., & Ying, T. (2018). The influence of crisis on tourists’ perceived destination image and revisit intention: An exploratory study of Chinese tourists to North Korea. Journal of Destination Marketing & Management, 9, 104-111.
Loker-Murphy, L., & Pearce, P. L. (1995). Young budget travelers: Backpackers in Australia. Annals of Tourism Research, 22(4), 819–843
Luo, X., Brown, G., & Huang, S. (2015). Host perceptions of backpackers: Examining the influence of intergroup contact. Tourism Management, 50, 292–305.
Lyu, S., & Hwang, J. (2017). Saving golf courses from business troubles. Journal of Travel & Tourism Marketing, 34(8), 1089–1100.
Machado, J. C., Vacas-de-Carvalho, L., Azar, S. L., André, A. R., & Dos Santos, B. P. (2019). Brand gender and consumer-based brand equity on Facebook: Themediating role of consumer-brand engagement and brand love. Journal of Business Research, 3(96), 376-385.
Manthiou, A., Kang, J., Hyun, S. S., & Fu, X. X. (2019). The impact of brand authenticity on building brand love: An investigation of impression in memory and lifestyle-congruence. International Journal of Hospitality Management, 75(9), 38-47.
Marist, A. I., Yuliati, L. N., & Najib, M. (2014). The Role of Event in Building Brand Satisfaction, Trust and Loyalty of Isotonic Drink. International Journal of Marketing Studies, 6(6), 57-65.
Meng, B., & Han, H. (2018). Working-holiday tourism attributes and satisfaction in forming word-of-mouth and revisit intentions: Impact of quantity and quality of intergroup contact. Journal of Destination Marketing & Management, 9, 347-357.
Gruen, T. W., Osmonbekov, T., & Czaplewski, A. J. (2006). eWOM: The impact of customer-to-customer online know-how exchange on customer value and loyalty. Journal of Business Research, 59(4), 449–456
Oh, H., Fiore, A. M., & Jeoung, M. (2007). Measuring experience economy concepts: Tourism applications. Journal of Travel Research, 46(2), 119–132.
Oliver, R. L. (1994). Conceptual issues in the structural analysis of consumption emotion, satisfaction, and quality: Evidence in a service setting. ACR North American Advances.
 Ooi, N., & Laing, J. H. (2010). Backpacker tourism: Sustainable or purposeful? Investigating the overlap between backpacker tourism and volunteer tourism motivations. Journal of Sustainable Tourism, 18(2), 191–206.
Pape, R. H. (1964). Touristry: A type of occupational mobility. Social Problems, 11(4), 336–344.
Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of Personality & Social Psychology, 90(5), 751–783.
Prebensen, N. K., & Xie, J. (2017). Efficacy of co-creation and mastering on perceived value and satisfaction in tourists’ consumption. Tourism Management, 60, 166-176.
Ramseook-Munhurrun, P., Seebaluck, V. N., & Naidoo, P. (2015). Examining the structural relationships of destination image, perceived value, tourist satisfaction and loyalty: case of Mauritius. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 252-259.
Rice, K. (2010). 'Working on holiday': Relationships between tourism and work among young Canadians in Edinburgh. Anthropology in Action, 17(1), 30–40.
Ruiz, E. C., González, G. B., & Zamora, D. T. (2018). Destination image, satisfaction and destination loyalty in cruise tourism: the case of Malaga (Spain). Tourism & Management Studies, 14(1), 58-68.
Saha, G. C., & Theingi (2009). Service quality, satisfaction, and behavioral intentions: A study of low-cost airline carriers in Thailand. Managing Service Quality: An International Journal, 19(3), 350-372.
 Schmid, D. A., & Huber, F.(2019). Brand love: Emotionality and development of its elements across the relationship lifecycle, Psychology & marketing, 36(4), 305-320 .
Schwab, K. (2019). The Global Competitiveness Report 2019–2020: Highlights. In World Economic Forum.
Shirmohammadi, Y., Abyaran, P. (2020). Brand Image of Mystical Spiritual Tours and Tourists’ Satisfaction and Quality of Life. International journal of Tourism, Culture & Spirituality, 4(2), 165-195.
Shirmohammadi, Y., Hashemi Baghi, Z. (2021). The Effect of Literary Tourism on Increasing Re-Visits to Tourism Destinations through Spirituality and
Shoemaker, S., & Lewis, R. C. (1999). Customer loyalty: the future of hospitality marketing. International journal of hospitality management, 18(4), 345-370.
Sirakaya-Turk, E., Ekinci, Y., & Martin, D. (2015). The efficacy of shopping value in predicting destination loyalty. Journal of Business Research, 68(9), 1878– 1885.
Song, H., Wanga, J., & Heesup Han, H. (2019). “Effect of image, satisfaction, trust, love, and respect on loyalty formation for namebrand coffee shops”. International Journal of Hospitality Management, 5(79), 50-59.
Stedman, R. C. (2002). Toward a social psychology of place: Predicting behavior from place-based cognitions, attitudes, and identity. Environment and Behaviour, 34(2), 561–581.
Tanford, S., & Jung, S (2017). Festival attributes and perceptions: A meta-analysis of relationships with satisfaction and loyalty. Tourism Management, 61, 209–220.
Tsaur, S. H., & Huang, C. C. (2016). Working holiday tourist learning: Scale development and validation. Journal of Travel & Tourism Marketing, 33(4), 535–550
Uriely, N. (2001). ‘Travelling workers' and ‘working tourists': Variations across the interaction between work and tourism. International Journal of Tourism Research, 3(1), 1–8
Uriely, N., & Reichel, A. (2000). Working tourists and their attitudes to hosts. Annals of Tourism Research, 27(2), 267–283
Wang, Y. C., Qu, H., & Yang, J. (2019). The formation of subbrand love and corporate brand love in hotel brand portfolios. International Journal of Hospitality Management, 1(77), 375-384.
Wilson, J., Fisher, D., & Moore, K. (2010). The OE goes 'home': Cultural aspects of a working holiday experience. Tourist Studies, 9(1), 3–21
World Economic Forum (2019). The Global Competitiveness Report.
Yang, X., & Wen, B. (2016). “A study on the motivations and experience value of Chinese working holiday maker in New Zealand”. Journal of Service Science & Management, 09(5), 247–360.
Yi, Y. (1990). A critical review of consumer satisfaction. Review of marketing, 4(1), 68-123.