تحلیل محتوای روزنامه‌های سراسری پرشمارگان با تأکید بر برجسته‌سازی گردشگری ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه مطبوعات نقش مهمی در عرصه‌های عمومی دارد و برای بسیاری از مردم کماکان نخستین منبع خبری است. هدف از این پژوهش، بررسی نحوۀ برجسته‏‌سازی گردشگری ‏ورزشی توسط روزنامه‌‏های سراسری پرشمارگان در بازۀ زمانی آبان 1385 تا آبان 1398 در ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی‌ ـ تحلیلی است که از مسیر تحلیل ‏محتوا انجام شده ­است. جامعۀ ‏آماری پژوهش دربردارندۀ آرشیو دوازده روزنامۀ سراسری پرشمارگان است. نمونۀ ‏آماری مطالب مرتبط با گردشگری ‏ورزشی در روزنامه‌‏های موردبررسی است که به‌صورت کل‏‌شمار انتخاب شدند. برای جمع‌‏آوری اطلاعات از چک‏لیست محقق‏‌ساخته استفاده شد که روایی آن از سوی تعدادی از خبرگان تأیید شد و پایایی آن با استفاده از آزمون اسکات 94 درصد به‌دست آمد. یافته‏‌ها نشان می‌دهد که 240 مطلب مرتبط با گردشگری ‏ورزشی در روزنامه‏‌های مورد بررسی منتشر شده که بیشترین آن در روزنامۀ دنیای‌‏اقتصاد به چاپ رسیده ‏است. بیشترین توجه روزنامه‌‏ها به موضوع در سال 1394 و در سطح ملی بوده‏ است و در 115 مورد، برای برجسته‌‏سازی از تصویر بهره گرفته‏ شده است. بخش عمده‌‏ای از مطالب با حجم کم در قالب خبر و گزارش‌‏های خبری و با رویکرد رویدادگرا در صفحات داخلی روزنامه‌‏ها چاپ شده ‏است. بنابراین روزنامه‌‏های سراسری کشور عملکرد مطلوبی در برجسته‌‏سازی گردشگری ‏ورزشی نداشته‌‏اند. شایسته است روزنامه‌‏ها، به‌عنوان رسانه‏‌های جمعی مکتوب و تأثیرگذار، توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند و با استفاده از مطالب خود، افکار عمومی را از اهمیت گردشگری‏ ورزشی و تأثیرات عمیق آن بر روی ساختار اقتصادی و فرهنگی و سیاسی کشور آگاه سازند

کلیدواژه‌ها