تاثیر رسانه های ارتباطی بازاریابی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد (مطالعه موردی منطقه گردشگری بیستون کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

2 دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

3 مدرس مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

4 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

چکیده

ایجاد یک تصویر ذهنی مناسب از جذابیت های گردشگری منطقه تمایل سفر به منطقه را در ذهن گردشگران بالقوه ایجاد نموده و زمینه های سفرهایشان را به منطقه فراهم مینماید. رسانه هایی از قبیل مجله و کتابچه های راهنما، بروشورهای گردشگری، تبلیغات دهان به دهان، اینترنت، تلویزیون. رادیو. ماهواره هر کدام میتوانند تاثیری جداگانه و در وسعتی متفاوت ایجاد کنند. در این پژوهش متغیر رسانه های ارتباطی به عنوان متغیر مستقل و متغیر تصویر ذهنی گردشگران به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیه های این پژوهش برای اثبات تاثیر رسانه های ارتباطی بازاریابی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد )مطالعه موردی منطقه گردشگری بیستون کرمانشاه( طراحی شده است. به همین منظور و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش، یک پرسشنامه مشتمل بر 30 سوال بر اساس طیف لیکرت طراحی و در بین 378 نفر از گردشگرانی که سابقه حداقل یکبار بازدید از منطقه گردشگری بیستون را دارا میباشند، توزیع و تکمیل گردیده و در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با مقدار 0.763 مورد تایید قرار گرفت. سپس فرضیه های پژوهش به روش مدل معادلات ساختاری بررسی و تائید شده و پیشنهادات مرتبط ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی :
 احمدی ندوشن. مژده و محمد داورپناه
جزی، 1390 ، پایش رسانه های اجتماعی و نقش آن
در بازاریابی، چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه،
تهران، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،
اسفندیار. کوروش؛ محمد شریفی تهرانی و
محمدعلی شفیعی عربی، 1393 ، نقش امنیت در ایجاد
تصویر ذهنی گردشگران خارجی از مقصد ایران، اولین
همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری
جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها،
مشهد، پژوهشگاه گردشگری جهاد دانشگاهی،
 باقریان. باقر و محمد ملکی، 1393 ، رسانه
های ارتباطی بازاریابی و مدیریت نام تجاری، نخستین
کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه، تهران،
مرکز توسعه آموزش های نوین ایران )متانا(
 پوررشیدی. رستم؛ سمانه مهدی زاده و مهدیه
شیخ پور، 1393 ، بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر
بازاریابی و تبلیغات، همایش بین المللی مدیریت،
تهران، موسسه سفیران فرهنگی مبین،
 سیادت. سیدحسین و سیدامیرحسین سخی
جوارشک، 1393 ، ارائه یک مدل مفهومی برای ارزیابی
محبوبیت محتوی تبلیغات برند های تجاری در رسانه
های ارتباطی بازاریابی آنلاین، اولین همایش ملی
پژوهش های مهندسی رایانه، تهران، مرکز توسعه پایدار
علم و صنعت فرزین،
 غفاری محمد، رضایی دولت آبادی حسین،
دهقانی فرشید ) 1393 (تحلیل عوامل مؤثر بر وفاداری
گردشگران به مقاصد گردشگری مورد مطالعه:
گردشگران خارجی سفرکرده به شهر اصفهان
 فخاری. مجتبی؛ علیرضا ناصرالاسلامی و
فرشید رضاجویی، 1393 ، بررسی نقش رسانه های
ارتباطی بازاریابی بر قصد خرید مصرف گنندگان، کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و
کار، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا
 لطفی. حیدر و الهه حمیدی، 1392 ، توسعه
گردشگری و نقش رسانه ها در مدیریت تصویر ذهنی
گردشگران از ایران، اولین همایش ملی مدیریت
گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا، همدان، انجمن
ارزیابان محیط زیست هگمتانه،
 منصوری موید فرشته،) 1390 (تاثیر تبلیغات
اینترنتی بر تصویر ذهنی از مقصد،فصل نامه مطالعات
مدیریت گردشگری
منابع لاتین:
1. Assaker, G., & Hallak, R. (2013). Moderating effects of tourists’ novelty-seeking tendencies on destination image, visitor satisfaction, and short-and long-term revisit intentions. Journal of Travel Research, 0047287513478497. 2. Bao, G. M., & Hu, F. S. (2008). A Study on the Impact of Destination Tourism Image on Tourists’ After-Sale Behavior: An Analysis of Perspectives from Japanese and Korean Tourists in Hangzhou. Tourism Tribune, 23(10), 40-46.
3. Barger, V. A., & Labrecque, L. (2013). An integrated marketing communications perspective on social media metrics. International Journal of Integrated Marketing Communications, Spring. 4. Li, X. R., & Stepchenkova, S. (2011). Chinese outbound tourists’ destination image of America: Part I. Journal of Travel Research, 0047287511410349. 5. Park, Y., & Njite, D. (2010). Relationship between destination image
105
سال پنجم، شماره دهم، بهار، 1397
and tourists' future behavior: Observations from Jeju island, Korea. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 15 (1), 1-20.
6. Poe, M. T. (2010). A History of Communications: Media and Society from the Evolution of Speech to the Internet. Cambridge University Press.
7. Yadav, M., Joshi, Y., & Rahman, Z. (2015). Mobile Social Media: The New Hybrid Element of Digital Marketing Communications. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 189, 335-343.