شناسایی راهکارهای مناسب در جهت افزایش آگاهی جامعه نسبت به لزوم توسعه گردشگری پایدار مورد:شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای بازاریابی بین المللی دانشگاه علم و هنر یزد

2 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه گردشگری دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت دنیا به شمار میرود. بسیاری از کشورها، این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختارهای زیربنایی میدانند. صنعت گردشگری با رشدی بی سابقه وارد عرصه جدید میشود و در سیستم اقتصاد جهانی بر اهمیت آن افزوده میگردد. برای توسعه گردشگری افزایش آگاهی جامعه در نواحی گردشگری ضروری است. با شناسایی راهکارهای مناسب در جهت افزایش آگاهی مردمان محلی میتوان مدیریت بهتری بر توسعه صنعت گردشگری و همچنین گردشگران داشت.
از آنجاییکه جامعه آماری نامحدود بوده است، بنابرابن برمبنای روش تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 223 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردیده و از طریق نمونه گیری )غیراحتمالی( دردسترس انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد بر اساس طیف لیکرت )پنج گزینه ای( استفاده شد. روایی پرسشنامه به روش صوری محتوایی و - پایایی آن با محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ برای هر متغیر محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده و بررسی مدل مفهومی، با استفاده از نرمافزار spss تحلیل های لازم صورت گرفت. بنابراین، میتوان اظهار داشت که آموزش و
اطلاع رسانی، اقدامات مدیریتی و انجام اقدامات انگیزشی موجب افزایش آگاهی ساکنان در راستای توسعه گردشگری میشود.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم پور،حبیب؛ روشن دل اربطانی، طاهر
( 1390 (، "بررسی عوامل مؤثر در گردشگری بر اساس
انتظارات و ادراکات گردشگران و مدل تحلیل شکاف -
مطالعه ی موردی: منطقه گردشگری سرعین اردبیل"،
فصلنامه دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت بازرگانی
شماره 8 )علمی پژوهشی(، صص - 22 - 1 .
احسانی، محمد ) 1383 (، "نقدی بر راهبردهای
بازاریابی برنامه ملی توسعه گردشگری"، مجلس و
پژوهش، شماره 44 ، صص 120 - 77 .
امیر انتخابی، شهرام) 1389 (، " راهکارهای
توسعه گردشگری روستایی در غرب دریای خزر و
89
سال پنجم، شماره دهم، بهار، 1397
نقش آن در توسعه ناحیه"، پژوهش های فرهنگی و
اجتماعی، ش 65 ، صص 76 - 61 .
بحرینی، سید حسین، جهانی مقدم، حمیدرضا
( 1383 (، "استفاده از توان های بالقوه مناطق جهت
توسعه گردشگری مورد خاص: پارک موزه نفت مسجد -
سلیمان"، مجله محیط شناسی، شماره 35 ، صص 33 -
50 .
پرتوی، ملوک) 1387 (، "تأثیر عملکرد بخش
گردشگری بر شاخص های مکان اقتصادی طی برنامه
سوم توسعه )با نظری اجمالی به سیاستهای این
بخش در برنامه چهارم توسعه("، مجله اقتصادی،
شماره 77 - 67 .
حیدری زاده، الهه) 1389 (، "مشارکت مردمی و
گردشگری"، پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، ش
65 ، صص 166 - 139 .
خاکسار، علی ) 1382 (. نقش برنامه ریزی در
توسعه گردشگری پایدار، مجموعه مقالات بررسی
سیاستها و برنامه توسعه جهانگردی در جمهوری
اسلامی ایران، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
دهدشتی شاهرخ، زهره: انچه ای،
امیرحسین) 1383 (، فصلنامه مطالعات جهانگردی،
شماره 4، صص 31 - 68 .
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا: مهدوی، داوود
( 1385 (، "راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با
استفاده از مدل سوات: دهستان لواسان کوچک"،
دانشگاه تربیت مدرس، فصلنامه مدرس علوم انسانی،
شماره 2 ، دوره 10 ، صص 30 - 1 .
رهنمایی، محمدتقی) 1386 (، جغرافیای
گردشگری، دانشگاه تهران.
زندی، ابتهال ) 1392 (، خط مشی گذاری
گردشگری، رستاک )علم گردشگری(.
سرافرازی، مهرزاد، معمارزاده، غلامرضا) 1389 ،)
"رابطه متقابل گردشگری الکترونیک و گردشگری
سیار"، پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، ش 65 ،
صص 60 - 9 ..
سیف الدینی، فرانک، شعبانی فرد، محمد،
حسینی، علی، رشیدی، مصطفی) 1389 (، "سنجش
کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری بر اساس الگوی
رفتاری گردشگران و جامعه میزبان، نمونه موردی:
شهر اصفهان"، پژوهش های جغرافیایی انسانی، ش
71 ، صص 88 - 67 .
شیرمحمدیفر، علیرضا) 1377 (، "جهانگردی
صنعت بدون دود"، ماهنامه جهانگردان، شماره 9، ص
51 .
عباسی، محمدرضا: کاظمیان، شهره: مکی،
منوچهر) 1391 (، " چالش ها و راهکارها در صنعت
گردشگری ایران"، بررسی های بازرگانی، شماره 53
)علمی ترویجی(، صص - 85 - 72 .
غازی، ایران ) 1379 (، "نگرشی تحلیلی برمدل
تکامل فضایی در برنامه ریزی توسعه گردشگری"،
مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی -
دانشگاه اصفهان، صص 54 - 41 .
فتح لیپاپی، روح انگیز) 1389 (، "بهره گیری از
جاذبه های میراث فرهنگی در توسعه گردشگری
)مورد روستاهای ییلاقی مریان آق اولر تالش("، -
پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی، ش 65 ، صص 110 -
77 .
فیاضی، مرجان، میرزاده، ملیحه) 1386 ،)
"استفاده از گردشگری الکترونیکی در صنعت
گردشگری ایران"، بررسیهای بازرگانی، ش 23 ، 82 -
80 .
کاظمی، مصطفی، پور، سمیرا، سادات سعادت
یار، فاطمه، بیطرف، فاطمه ) 1390 (، "تأثیر تصویر
ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از شهرهای
ساحلی دریای خزر با تأکید بر نقش واسط کیفیت
عوامل ادراک شده"، مجله پژوهش و برنامه ریزی
شهری، سال دوم، شماره 6، صص 34 - 91 .
معصومی، مسعود ) 1385 (. "ماهیت گردشگری:
ابعاد اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، سیاسی و –
محیطی گردشگر"، تهران: پیک کوثر.
مکیان، سید نظام الدین، نادری بنی،
محمود) 1392 (، "بررسی گردشگری خارجی در
شهرستان یزد"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 62 ،
صص 205 - 195 .
فصلنامه علمی تخصصی دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ
90
مجله اقتصاد شهر، شماره اول، زمستان 1389 .
منابع لاتین
Beerli, A., & Martin, J. D. 2004. Factors influencing destination image. Annals of tourism research, 31(3): 657-681.
Bigne, E. J., Sanchez, I. M., Sanjez, J. 2001. Tourism image, evaluation variables and after-purchase behavior: inter-relationship, Journal of Tourism Management, 22: 16-607.
Ranjbaran, B., Barari, M. 2007. Foundations of relationship marketing on customer World Tourism Organization; 2005, Tourism Highlights 2006 editions. (Www. World tourism organization. com).
Nskeep, E 1991, tourism planning, Wiley, ‘landscape Transformed’. Magazine, 27.
www.world.tourism.org
www.parsreserve.com
www.rastak.