بررسی تاثیر توسعه گردشگری بر تغییرات فرهنگی روستای غریب محله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی:دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد:جغرافیای طبیعی:دانشگاه محقق اردبیلی.اردبیل

چکیده

فرهنگ به عنوان یکی از جاذبه های اصلی گردشگری محسوب میشود که با توجه به آسیب پذیری و شکنندگی خاص میراث فرهنگی، توسعه گردشگری در مواردی میتواند موجب صدمه دیدن الگوهای فرهنگی بومی گردد. این امر در رابطه با گردشگری روستایی، که از جمله گزینه های مطرح و مهم برای کمک به توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی است،از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. این تحقیق با هدف بررسی تغییرات فرهنگی بومیان روستای غریب محله که ناشی از گسترش تعاملات با گردشگران است، پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ساکنان روستای غریب محله میباشد که به صورت نمونه گیری در دسترس، 368 بعنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. برای تعیین اعتبار آن از روش اعتبار صوری )نظر کارشناسان بر صحت ابزار سنجش( و برای تعیین پایایی از شیوه هماهنگی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی )آزمون تی تک نمونه ای( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که گردشگری بر پنج مولفه سبک پوشاک، مصرف مواد غذایی، گسترش مصرفگرایی، زبان و گویش بومی و سبک ازدواج تاثیر گذاشته است. و بر سه مولفه ارتباطات خانوادگی، هویت و اعتقادات مذهبی تاثیری نداشته است.

کلیدواژه‌ها


منابع و ماخذ
1 .آزاد ارمکی، تقی) 1387 ،) جامعه شناسی فرهنگ، تهران: نشر علم
2 .امینی، عباس و زیدی، زهرا ) 1394 (، تاثیرات فرهنگی گردشگری در مناطق روستایی از دید جامعه محلی )مطالعه موردی: روستای ابیانه(، فصلنامه
تحقیقات جغرافیایی، سال 30 ، شماره 2، صص 32 - 13 .
3 .پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی ( 1386 ،) گردشگری )ماهیت و مفاهیم(، تهران: انتشارات سمت.
4 .پورطاهری، مهدی، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، حسینی، نعمت اله) 1390 (، نقش میراث فرهنگی در کیفیت زندگی ساکنان روستایی مطالعه
موردی: بخش مرکزی شهرستان لامرد، فصلنامه فضای جغرافیایی، شماره 33 .
5 .پورطاهری، مهدی، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، نیکبخت، منصوره) 1390 (، اثرات تغییرات فرهنگی بر الگوی مساکن روستایی نمونه موردی:
روستاهای بخش مرکزی شهرستان قزوین، فصلنامه فضای جغرافیایی، شماره 35 .
6 .شاه طالبی، بدری، قلیزاده، آذر، شریفی،سعید) 1388 (، تدوین مولفه های فرهنگ شهروندی در حیطه ارزش ها و هنجارها برای دانش آموزان دوره
راهنمایی تحصیلی، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 2، شماره 5 .
7.زارع اشکذری، سید محمد، سقایی، محسن، موسوی، میرنجف، مختاری ملک آبادی، رضا) 1395 ،)تحلیلی بر نقش جاذبه های میراث فرهنگی در توسعه
و جذب گردشگری شهری در ایران مرکزی )مطالعۀ موردی: شهر یزد(، پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 48 ، شماره 3 .
8 .کروبی، مهدی و بذرافشان، شیما) 1394 (، توسعه گردشگری و تغییر الگوهای فرهنگی در نواحی روستایی )مورد مطالعه: روستای آسیاب سر شهرستان بهشهر(، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هشتم، شماره 2 ،صصص94 - 73 .
9 .کیاکجوری. داود، رزقی، خدیجه و ادهم، بنیامین) 1393 (، بررسی نقش موسیقی بومی و محلی در جذب گردشگر)مطالعه موردی: استان مازندران(، همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده، اصفهان، پژوهشکده علوم جغرافیایی.
10 .میرکتولی، جعفر، مهدیان بهنمیری، معصومه، مهدی، علی و میرزایی کوتنایی، زهرا) 1394 (، تحلیلی بر آیین های فرهنگی مذهبی بومی و نقش آن در توسعه - گردشگری؛ آیین عید مرده ها در شهرستان سوادکوه، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال یازدهم، شماره 38 .
11 .نظری، فاطمه) 1393 (، نقش جاذبه های فرهنگی در جذب و توسعه گردشگری)مطالعه موردی شهرستان ایلام(، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی
مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی، موسسه آموزش عالی باختر ایلام.
12 .نقوی، محمدرضا، پایدار، ابوذر، محمودی، سمیرا) 1390 (، نقش مدرینیته )نوگرایی( در تغییرات فرهنگی مناطق روستایی با استفاده از مدل تشابه به حل ایدئال ) TOPSIS ( نمونه موردی: دهستان شهدا بهشهر، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره هفدهم، شماره 1 .
13 .یعقوب زاده، رحیم و زندی، ابتهال) 1391 ،) شناسایی و اولویت بندی تهدیدات اجتماعی فرهنگی و - امنیتی موثر بر گردشگران خارجی ایران، مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 29 ، صص 113 - 102 .
14.Chongloi, L. (2013). Culture change among the kuki; A case study of chalva village in manipur. Journal of North East India Studies, Vol 3, No 1, pp.18-39.
فصلنامه علمی تخصصی دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ 42
15.Doh, M. (2006). Change through tourism: Resident perceptions of tourism development. PhD Thesis. Texas A & M University.
16.Getz, D, (2010). The Nature And Scope Of Festival Studies, Event Management Research, Vol 5, No 1, pp. 1-47.
17.George, E, Wanda, M.H and Reid, D.G. (2009). Rural tourism development (localism and cultural change), Channel View Publication, Bristol, Buffalo, Toronto.
18.Oila, M., Mrrtines, K & Gabriel, L. (2012). Tourism Management in Urban Region: Brazile Vest Urban Region, Journal of Sustainable Tourism, Vol 29, pp. 567- 569.
19.Sariisik, M., Turkay, O & Akova, O. (2011). How to Manage Yacht Tourism in Turkey:A SWOT Analysis and Related Strategies, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol 24, pp. 1014–1025.
20.Singla, M. (2014). A case study on socio-cultural impacts of tourism in the city of Jaipur, Rajasthan: India. Journal of Business Management & Social Sciences Research Vol 3, No 2.
21.Williams, D. R & McIntyre, N. (2012). Place Affinities, Lifestyle
Mobilities, and Quality-of-Life, in: M. Uysal et al. (eds.), Handbook of
Tourism and Quality-of-Life Research: Enhancing the Lives of Tourists and Residents of Host Communities, International Handbooks of Quality-of-Life,
Springer Science & Business Media B.