شناسایی ویژگی های نرم افزارهای کاربردی موبایل به عنوان خدمات ارزش افزوده و اولویت بندی آنها از دیدگاه گردشگران خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

2 استاد مدعو.دانشگاه تهران

چکیده

گردشگری از طریق تلفن همراه حدود یک دهه است که ظهور پیدا کرده است. امروزه استفاده از تلفن همراه محدود به استفاده از تماس تلفنی یا ارسال پیامک نمیشود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ویژگیهای نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه به عنوان خدمات ارزش افزوده و الویت بندی آنها از دیدگاه
گردشگران خارجی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات، توصیقی- پیمایشی است. جامعه آماری، گردشگران ورودی به ایران هستند. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، 384 پرسشنامه درست جمع آوری گردید که با از نرم افزار SPSS و Lisrel مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که از بین یازده ویژگی بیان شده برای ایجاد ارزش افزوده از طریق نرم افزارهای کاربردی موبایل تنها سه ویژگی پیگیری مشکلات بعد از سفر، امکان خرید به صورت آنلاین و پر کردن فرم نظر سنجی درباره سفر، خدمات ارزش افزوده محسوب نمیگردند.

کلیدواژه‌ها


1- دانشگر، علی ) 1390 ( رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات با بهره وری منابع انسانی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
2 - قادری، زاهد و فاطمی، سید احمد ) 1395 .) گردشگری الکترونیک. انتشارات مهکامه
3 - کلانتری، خلیل ) 1388 ( مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی اقتصادی ) – با برنامه LISREL – SIMPLIS (. تهران؛ فرهنگ صفا.
4 - مختاری ملک آبادی، فرنگیس. 1393 . امکان سنجی تحقق گردشگری الکترونیک در
منابع انگلیسی:
1- Berger, S., Lehmann, H. & Lehner, F. (2002). Location based services in the tourist industry. Department of business information III.
2- Bohmer, M., Kruger, A. etal (2011). Falling asleep with angry birds, facebook and kindle: A large scale study on mobile application usage. Conference paper. Journal of electronic commerce research and applications, pp 159-173
3- Brown, B. & Chalmers, M. (2003). Tourism and mobile technology. 8th European conference on computer-supported cooperative work
4- Carlsson, C. & Walden, P. (2003). Mobile Commerce: A summary of quests for value-added products and services. 15th bled electronic commerce conference
5- Churchil, G.A. Jr & Supernant, c. (1982). An investigation in to the determinates of customer satisfaction, Journal of marketing research, Vol.19, pp 491-504
6- Gupta, G. & Nagpal, S. (2014). Value added telecom services: examining the impact and linkage. Journal of management and technology, Vol. 10, pp 1-5.
7- Kentris, M. & Gavalas (2009), D. An innovative mobile electronic tourist guide application. Journal
سال پنجم، شماره دهم، بهار، 1397
29
Personal and Ubiquitous Computing, Vol 13, pp 103-118
8- Kentris & Gavalas. (2011). Electronic mobile guide. Journal of personal and ubiquitous computing, Vol 15, pp 97-111
9- Oliver, R. (1977). Effect of expectation and disconfirmation on post exposure evaluation, Journal of applied Psychology, Vol 62, pp 480-486
10- Saddad, GH. (2009). A study of Ecommerce applications adaptation in Iranian tourist organizations. Master Thesis, Lulea University of technology.
11- Scherner, T., Muntermann, J. & Robnagel, H. (2008). Integrating value-adding mobile services in to an emergency management system for tourist destination.
12- Vejkoslav, B., Bejakovic, P. & Anton, D. (2012). Tax system as a factor of tourism competitiveness: the case of Croatia. Journal of procedia – social and behavioral science, Vol. 44, pp 250-257.
13- World Tourism Organization (2017). Tourism highlights: Madrid: Spain.
14- World Travel and Tourism Council. (2017). Tourism economics report. London: WTTC
15- Zagrofas, K.G.& Madas, M.A. (2001). A travel and tourism information system providing real-time, value-added logistical services on the move. Athens University of Economics & Business.