تعیین راهبردهای توسعه ی پایدار صنعت گردشگری ایران با استفاده از تکنیک متاسوات در راستای اهداف سند چشم انداز این صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تهران

2 مدیر بهره برداری و توسعه خدمات شرکت توسعه گردشگری ایران و مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی کاراد:تهران

چکیده

امروزه صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین بخش‌های حیاتی کشورهاست و در رقابتی تنگاتنگ با کسب‌وکارهای بزرگ جهان مانند خودروسازی و پتروشیمی قرار دارد. در این مقاله، ضمن بررسی اهمیت توسعة گردشگری پایدار ایران سعی شده تا با بررسی منابع آماری درزمینة وضعیت صنعت گردشگری ایران، بررسی اهداف سند چشم‌انداز صنعت گردشگری در افق 1404 و مطالعات کتابخانه‌ای نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت‌های ایران در صنعت گردشگری شناسایی شود و با استفاده از نظر مدیران و صاحب‌نظران این حوزه، این مشکلات راستی‌آزمایی شود. درنهایت با استقاده از تکنیک متاسوات و نرم‌افزار متاسوات به معرفی عمده‌ترین دلایل توسعه نیافتن صنعت گردشگری ایران پرداخته و راهکارهای اجرایی متناسب با آن‌ها پیشنهاد شود. نتایج مطالعه نشان داد که از مهم‌ترین دلایل توسعه نیافتن صنعت گردشگری ایران، فقدان توسعة مناسب زیرساخت‌های گردشگری، نبود انسجام قوانین، نبود برنامه‌ریزی‌های مشخص و واحد در این صنعت و اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران است. لذا راهکارهای اجرایی پیشنهادی برای توسعه این صنعت، به‌ترتیب اولویت، عبارتند از: بازنگری قوانین در رابطه با صنعت گردشگری و بهبود قوانین به‌صورت یک‌پارچه و شفاف در راستای حمایت از صنعت گردشگری؛ تخصیص منابع و اعتبارات به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری به‌منظور تأمین مراکز اقامتی مناسب؛ بهبود زیرساخت‌های گردشگری؛ ایجاد تسهیلات خدماتی، رفاهی و بهداشتی؛ تهیه و تدوین نقشة راه جامع توسعة صنعت گردشگری ایران؛ تبلیغات مؤثر و مناسب؛ ایجاد تدابیر لازم برای افزایش امنیت در کشور به‌منظور ایجاد انگیزه در گردشگران در جهت کاهش تبلیغات منفی و اثر سوء تحریم‌های غرب علیه ایران.

کلیدواژه‌ها


 •   [1]      افتخاری، عبدالرضا رکن‌الدین، مهدوی، داود (1385)، «راهکارهای توسعة گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT: دهستان لواسان کوچک»، فصلنامة مدرس علوم انسانی، شمار 45.

  اکبری سامانی، ناهید، بدری، سیدعلی، سلمانی، محمد (1391)، «برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری روستایی با استفاده از ماتریس ارزیابی IFE و EFE»، پژوهش‌های روستایی، شمارة 12.

  بدری، سیدعلی، رضوانی، محمدرضا، ترابی، ذبیح‌اله، ملکان، احمد (1394)، «متاسوات ابزاری استراتژیک برای برنامه‌ریزی گردشگری پایدار (مورد مطالعه روستای میغان)»، برنامه‌ریزی و توسعة گردشگری، شمارة 13.

  بوکانی، رشید، امیری، رضوان (1393)، «تحلیل گردشگری شهرستان مریوان با استفاده از مدل SWOT»، نشریة مدیریت شهری، شمارة 36.

  حاجی‌نژاد، علی، رحیمی، دانا، تقی‌زاده، زهرا (1392)، «تدوین برنامة استراتژیک توسعة گردشگری در مناطق نمونة گردشگری روستایی، مطالعة موردی: روستای نمونة گردشگری هجیج در شهرستان پاوه»، دوفصلنامة آمایش سرزمین، شمارة 1

  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (1383)، «سند چشم‌انداز توسعة بخش میراث فرهنگی و گردشگری کشور ایران در افق سند چشم‌انداز (1384 تا 1404 )».

  کرمی، فریبا، شریفی، رقیه (1392)، «ارزیابی گردشگری با استفاده از مدل SWOT، مطالعة موردی: روستاهای بخش مرکزی مراغه»، جغرافیا و برنامه‌ریزی، شمارة 46.

  موحد، علی، ملکان، جواد (1394)، «راهبردهای توسعة گردشگری بخشی رودبار قصران شمیرانات با استفاده از تکنیک QSPM»، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، شمارة 4.

  موحد، علی، امان‌پور، سعید، زارعی، رضا (1391)، «ارزیابی تفرجگاه‌های گردشگری کلان‌شهرها با استفاده از تلفیق مدل SWOT و AHP»، فصلنامة مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، شمارة 15.

  یعقوبی، منظری، پریسا، آقامیری، سید امید (1395)، «ارائة راهکارهای اجرایی لازم جهت دست‌یابی به توسعة پایدار در صنعت گردشگری»، همایش جامع گردشگری ایران و نمایشگاه جانبی، مازندران، اسفند 1395.

     [2]       

  Agarwal, R., Grassl, W. and Pahl, J. (2012). Meta-SWOT: Introducing a new strategic planning tool, Journal of Business Strategy, 33(2).

  Aldo Leopold, A Sand County Almanac, 1949.

  •  

  Cameron, K.S. and Caza, A. (2004). Exploring the relationships between organizational virtuousness and performance, American Behavioral Scientist, 47(6).

  Remi Generey; Rajendra k & others; “Reducing Inequalities a Sustainable Development Challenge”; Published by the energy and resources institute, India, 2016.

     [3]      RN, Bhargava; V, Rajaram; Kei Tholson & Lynn Tiede; “Ecology and Environment”; Published by the energy and resources institute, India, 2016.

  Soubbotina, Tatyana P. , Beyond Economic Growth: An Introduction to Sustainable Development, Second Edition, WBI Learning Resources Series, World Bank Institute, 2004.

  The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015

  • .World Tourism Organization, UNWTO, Tourism Highlights, 2015 Edition.
  • .