بررسی گردشگری شهری اصفهان با استفاده از مدل ترکیبیSWOT-ANP مطالعه موردی محله های جلفا و بیدآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری:گروه جغرافیا دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد:نجف آباد اصفهان

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری:گروه جغرافیا دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد:نجف آباد اصفهان

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری:گروه جغرافیا دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد:نجف آباد اصفهان

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری:گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

گردشگری شهری یکی از عوامل مهم توسعة اقتصادی و فرهنگی شهرها به‌شمار می‌رود. هدف از این پژوهش، بررسی گردشگری شهری محله‌های جلفا و بیدآباد شهر اصفهان،با استفاده از مدل ترکیبیSWOT-ANP ، است. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی ـ تحلیلی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه استفاده شده است. برابر نتایج این پژوهش، سبک معماری شگفت انگیز، مهم‌ترین نقطة قوت و فقدان آگاهی عمومی از گردشگری و منافع و مزایای آن، مهم‌ترین نقطة ضعف و رونق اشتغال در بخش‌های گوناگون، مهم‌ترین فرصت و تخریب آثار باستانی در اثر ورود بیش از حد وسایل نقلیه، مهم‌ترین تهدید درزمینة گردشگری محلات شهر اصفهان است. درنهایت، نتایج اولویت‌سنجی راهبردها بـا اسـتفاده از مـدل ANP نشـان مـی‌دهـد راهبردهای تهاجمی، تنوع، بازنگری و تدافعی به‌ترتیب در اولویت‌های اول تا چهارم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


 •   [1]      افتخاری، عبدالرضا رکن‌الدین، مهدوی، داود (1385)، «راهکارهای توسعة گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT: دهستان لواسان کوچک»، فصلنامة مدرس علوم انسانی، شمار 45.

  اکبری سامانی، ناهید، بدری، سیدعلی، سلمانی، محمد (1391)، «برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری روستایی با استفاده از ماتریس ارزیابی IFE و EFE»، پژوهش‌های روستایی، شمارة 12.

  بدری، سیدعلی، رضوانی، محمدرضا، ترابی، ذبیح‌اله، ملکان، احمد (1394)، «متاسوات ابزاری استراتژیک برای برنامه‌ریزی گردشگری پایدار (مورد مطالعه روستای میغان)»، برنامه‌ریزی و توسعة گردشگری، شمارة 13.

  بوکانی، رشید، امیری، رضوان (1393)، «تحلیل گردشگری شهرستان مریوان با استفاده از مدل SWOT»، نشریة مدیریت شهری، شمارة 36.

  حاجی‌نژاد، علی، رحیمی، دانا، تقی‌زاده، زهرا (1392)، «تدوین برنامة استراتژیک توسعة گردشگری در مناطق نمونة گردشگری روستایی، مطالعة موردی: روستای نمونة گردشگری هجیج در شهرستان پاوه»، دوفصلنامة آمایش سرزمین، شمارة 1

  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (1383)، «سند چشم‌انداز توسعة بخش میراث فرهنگی و گردشگری کشور ایران در افق سند چشم‌انداز (1384 تا 1404 )».

  کرمی، فریبا، شریفی، رقیه (1392)، «ارزیابی گردشگری با استفاده از مدل SWOT، مطالعة موردی: روستاهای بخش مرکزی مراغه»، جغرافیا و برنامه‌ریزی، شمارة 46.

  موحد، علی، ملکان، جواد (1394)، «راهبردهای توسعة گردشگری بخشی رودبار قصران شمیرانات با استفاده از تکنیک QSPM»، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، شمارة 4.

  موحد، علی، امان‌پور، سعید، زارعی، رضا (1391)، «ارزیابی تفرجگاه‌های گردشگری کلان‌شهرها با استفاده از تلفیق مدل SWOT و AHP»، فصلنامة مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، شمارة 15.

  یعقوبی، منظری، پریسا، آقامیری، سید امید (1395)، «ارائة راهکارهای اجرایی لازم جهت دست‌یابی به توسعة پایدار در صنعت گردشگری»، همایش جامع گردشگری ایران و نمایشگاه جانبی، مازندران، اسفند 1395.

     [2]       

  Agarwal, R., Grassl, W. and Pahl, J. (2012). Meta-SWOT: Introducing a new strategic planning tool, Journal of Business Strategy, 33(2).

  Aldo Leopold, A Sand County Almanac, 1949.

  •  

  Cameron, K.S. and Caza, A. (2004). Exploring the relationships between organizational virtuousness and performance, American Behavioral Scientist, 47(6).

  Remi Generey; Rajendra k & others; “Reducing Inequalities a Sustainable Development Challenge”; Published by the energy and resources institute, India, 2016.

     [3]      RN, Bhargava; V, Rajaram; Kei Tholson & Lynn Tiede; “Ecology and Environment”; Published by the energy and resources institute, India, 2016.

  Soubbotina, Tatyana P. , Beyond Economic Growth: An Introduction to Sustainable Development, Second Edition, WBI Learning Resources Series, World Bank Institute, 2004.

  The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015

  • .World Tourism Organization, UNWTO, Tourism Highlights, 2015 Edition.
  • .