تحلیل تاثیر گردشگری بر توزیع درآمد و کاهش فقر در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته ی مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

صنعت گردشگری، به‌همراه اثرات آن، می‌تواند نقش فزاینده‌ای در تمام کشورها و بالاخص کشور‌های درحال توسعه ایفا کند. یکی از مهم‌ترین اثراتی که اخیراً توجه زیادی به آن شده، نقش گردشگری در تغییر توزیع درآمد به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه‌ای است که به این منابع ارزی احتیاج بیشتری دارند. در این راستا، این مقاله سعی بر آن دارد تا با بررسی حوزة مفهومی و آمار و اطلاعات موجود در این زمینه، به تبیین نقش توسعة گردشگری به‌عنوان یکی از صنایع نوپا و درآمدزا در کشور و تأثیر آن بر کاهش فقر ازطریق کانال‌های درآمدی بپردازد. ضریب جینی و روش هم‌گرایی نیز، برای بررسی تأثیر درآمد گردشگری و اثرات توزیعی آن بین خانوراهای فقیر و ثروتمند ارائه شده است. طول دورة موردبررسی در این تحقیق سال‌های 1357 تا 1393 است. نتایج حاصل نشان از آن دارد که گردشگری منجربه فراهم شدن منابع درآمدی برای فقرا و سطوح آسیب‌پذیر جامعه بوده است، درنتیجه، توزیع درآمد ازطریق کانال خدمات گردشگری (هتل و رستوران) اثر مثبت و ازطریق کانال افزایش مخارج دولت و نوسانات نرخ ارز اثرات منفی بر کاهش فقر داشته است.

کلیدواژه‌ها


بانک مرکزی جمهوری اسلامی (1384)، «گزارش ابعاد گوناگون فقر در ایران»، ادارة بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی
حاجی محمد امینی، صمد (1387)، «گردشگری ابزاری برای کاهش فقر در کردستان»، مجموعه مقالات سمینار تغییرات محیطی، توسعه گردشگری و کاهش فقر، صص 219-243، تهران: جهاد دانشگاهی
زندی، ابتهالو نعمتی ، ولی(1387)، «گردشگری حامی فقرا و اولویت‌بندی آن در ایران»، مجموعه مقالات سمینار تغییرات محیطی، توسعه گردشگری و کاهش فقر، صص 245-261، تهران: جهاد دانشگاهی
سازمان جهانی جهانگردی (2015)، گزارش آثار اقتصادی سفر و گردشگری ایران، شورای جهانی سفر و گردشگری، لایحة برنامة ششم توسعه
مرادی شیبانی، مهدی (1391)، «تحلیل تأثیر گردشگری بر فقرزدایی و امنیت اجتماعی در ایران»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان
 
Ashley Caroline& et.al (2001), pro-poor tourism strategies :making tourism work for , overseas development institute
Ashley, C.Boyd, Ch & Goodwin,H.(2000). Pro-poor tourism: putting poverty at the heart of the tourism agenda. Natural resource perspectives.N 51.
Beeton, S. (2006). Community Development through Tourism. Victoria: Landlinks Press.
Blake, Adam & et.al(2007), TOURISM AND POVERTY RELIEF, Annals of Tourism Research, Vol. 35, No. 1, pp. 107–126
Croes, R. (2012). Tourism, Poverty Relief, and the Quality-of-Life in Developing Countries. In M. Uysal, R. R. Perdue, & M. J. Sirgy, Handbook of Tourism and Quality-of-Life Research (pp. 85-103). Dordrecht : Springer.
Elliot, J. A. (2006). An Introduction to Sustainable Development. Oxford: Routledge.
Goodwin,H.(1998).Sustainable tourism and poverty elimination. Department of the environment, transport and Regions
Goodwin,H.(2006).Measuring and reporting the impact of tourism on poverty. International center for responsible tourism university of Greenwich.
Holland,J.(2002) .Tourism-Measuring Impact on the Poor. Independent Development Consultant. Available on www.enterprise-impact.org.uk.
McCulloch, N., L. Winters, and X. Cirera( 2001), Trade Liberalization and Poverty: A Handbook. London: Center for Economic Policy Research.
Roe, D., C. Ashley, S. Page, and D. Meyer( 2004), Tourism and the Poor: Analyzing  and Interpreting Tourism Statistics from a Poverty Perspective. Pro-Poor Tourism Working Paper No. 16. Pro-Poor Tourism www.propoortourism.org.uk
 
Rogers, P. P., Jalal, K. F., & Boyd, J. A. (2008). An Introduction to Sustainable Development. London: Earthscan.
Sharpley, R. (2009). Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability? London: Earthscan.
Sharpley, R., & Telfer, D. J. (2008). Tourism and Development in the Developing World. Oxford: Routledge.
Scowsill. David, (2016) , World Travel &Tourism Council, Economic impact 2016 Iran, www.IRANTIM.com
UNCTAD. (2007). FDI in Tourism: Development Dimension. New York: United Nations Publication.
Wearing, S. (2008). Pro-poor tourism: who Benefits? Perspectives on tourism and poverty Reduction. Publication in reviews Annals of tourism research 35.
Whitman, S. (2008). World Poverty. New York: Facts on File.
World Bank (2005), World Development Indicators, CD-ROM. Washington DC: World Bank.
Worldwatch Institute. (2008). State of the World: Innovations for a Sustainable Economy. London: Earthscan.
WTO (2005), International Tourist Arrivals and Tourism Receipts by Country. Madrid: World Tourism Organization.