تدوین مدلی جهت تبیین عوامل موثر بر استفاده ی گردشگران خارجی از ارتباطات توصیه ای در انتخاب شهر اصفهان به عنوان مقصد گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت:دانشکده ی مدیریت دانشگاه غیر انتفاعی گلپایگان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی گلپایگان

چکیده

ارتباطات توصیه‌ای یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی مورداستفادة گردشگران برای انتخاب مقصد گردشگری است. با ظهور ابزارهای تجارت الکترونیک، گردشگران از این ابزارها برای انجام ارتباطات توصیه‌ای استفاده می‌کنند. بنابراین، پژوهش حاضر درصدد بررسی عوامل مؤثر (ارزش‌های ادراک‌شده، کیفیت اطلاعات، قابل‌اعتماد بودن اطلاع‌دهنده) بر استفادة گردشگران خارجی از ارتباطات توصیه‌ای الکترونیک در انتخاب شهر اصفهان به‌عنوان مقصد گردشگری است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی ـ پیمایشی ـ مقطعی است. جامعة آماری این پژوهش را 200 نفر از گردشگران خارجی تشکیل می‌دهد که در بازة زمانی بهار 1395 به اصفهان سفر کرده‌اند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامة محقق‌ساخته‌ای استفاده شد که پایایی و روایی آن به تأیید رسید. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی در نرم‌افزارهای SPSS و AMOS  انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد متغیرهای ویژگی‌های فواید ادراک‌شده، لذت ادراک‌شده، کیفیت اطلاعات و قابل‌اعتماد بودن اطلاع‌دهنده بر پذیرش ارتباطات توصیه‌ای الکترونیکی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین، نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین سهولت استفادة ادراک‌شده و انگیزة استفاده از ارتباطات توصیه‌ای الکترونیکی ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود ندارد. درنهایت، نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین ویژگی سهولت استفادة ادراک‌شده و لذت ادراک‌شده ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


جلیلوند، م.ر. (1388)، «تأثیر ارتباطات دهان‌به‌دهان بر جذب تصمیم گردشگران خارجی»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد گروه مدیریت. دانشکدة علوم و اقتصاد مدیریت. دانشگاه اصفهان.
حسام، م. نگهبان، س. وآشوری، ح. و جباری، س (1391)، «تحلیل عوامل مؤثر بر بازاریابی جهانگردی در جزیرة ابوموسی»، اولین همایش ملی توسعة سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران.     
رنجبریان، ب. غفاری، م (1392)، «نقش ابعاد شخصیتی در استفاده از ارتباطات دهان‌به‌دهان الکترونیکی در بین گردشگران خارجی سفرکرده به شهر اصفهان، فصلنامة فضای گردشگری، 3(9)، 84-93.
ستودگان، س (1393)، «ارزیابی عوامل مؤثر در استفاده از ارتباط دهان‌به‌دهان الکترونیکی برای تصمیم سفر به ایران: مورد مطالعه کاربران سایت تریپ ادوایزر». پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی بهارستان.
سلیمانی، س (1390)، «اینترنت و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد»، فصلنامة علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، (7)18، 93- 110.
غفاری، م. رادمهر، ر (1390)، «بررسی ارتباط دهان‌به‌دهان الکترونیکی در مدیریت گردشگری»، اولین همایش بین‌المللی مدیریت گردشگری و توسعة پایدار،2- 10.
 کروبی، م (1389)، «ارزیابی نگرش جامعة کارشناسان بازاریابی در مورد تبلیغات رسانه‌ای در فعالیت‌های جهانگردی، فصلنامة علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، (10)37، 383- 408.
 
Abdul Razak, S.B., & Latip, N.A.B. (2016). Factors That Influence The Usage of Social Media In Marketing. Journal of Research in Business and Management, 4(2), 1-7.
Alire, C. A. (2007). Word of mouth marketing: abandoning the academic library ivory tower. New  Library World, 11(12), 545-551.
Arsal, I. (2008). The Influence of Electronic Word of Mouth in an Online Travel  Community on Travel Decisions: a case study. A Dissertation Presented for the Doctor of Philosophy Degree,  Clemson University.
Bandyopadhyay, S. (2016). Factors Affecting the Adoption of Electronic Word-of-Mouth in the Tourism Industry. International Journal of Business and Social Science, 7(1), 10-18
Al-Maghrabi, T., & Dennis, C. (2011). What drives consumers’ continuance intention to e-shopping? Conceptual framework and managerial implications in the case of Saudi Arabia. International Journal of Retail and Management, 39(12), 899 - 925.
Ariff, M.S., Shan, T.K.,  Zakuan, N., Ishak, N., & Wahi, N.R. (2014). Examining Users’ E-Satisfaction in the Usage of Social Networking Sites; Contribution from Utilitarian and Hedonic Information Systems. Materials Science and Engineering, 58, 1-10. 
Baber, A., Thurasamy, R., Malik, M.I., Sadiq, B., Islam, S., & Sajjad, M. (2016). Online word  of mouth antecedents, attitude and intention to purchase electronic products in Pakistan. Telematics and Information, 33, 380-400.
Bruyn, A. D., & Lilien,G. L. (2008). A multi-stage model of word of mouth influence through viral marketing, Journal of  Research in Marketing, 25, 151-163.
Chen Chen, Y., Shang, R.A., & Li, M.J. (2014). The effects of perceived relevance of travel blog’ conten on the behavioral intention to visit a tourist destination. Computers in Human Behavior. 30, 787-799.
Cheung, C. M. K., Lee, M. K. O., & Rabjohn, N. (2008). The impact of electronic word-of-mouth: The adoption of online opinions in online customer communities. Internet Research, 18(3), 229-247.
Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340.
Doma, S.S., Elaref, N.A., & Abo Elnaga, M.A. (2015). Factors Affecting Electronic Word-of-Mouth on Social Networking Websites in Egypt – An Application of the Technology Acceptance ModeL. Journal of Internet Social Networking & Virtual Communities.
Filieri, R. (2015).Why do travelers trust TripAdvisor? Antecedents of trust toward consumer-generated consumer- generated media and its influence on recommendation adoption and word of mouth, Journal of Tourism Management, 25, 174-185. 
Ghasemaghaei, M., & Hassanein, K. (2015). Online information quality and consumer satisfaction: The moderating roles of contextual factors – A meta- analysis. Information and Management, 965-981.
Guo, X.;  Ling, K.C., &  Liu, M. (2012). Evaluating factors influencing consumer satisfaction towards online shopping in China. Asian Social Science, 8(13), 40–50.
Gursoy, D., & Chen, J. S. (2000). "Competitive analyses of cross cultural information search behavior". Tourism Management, 21(6), 583-590.
Henning-Thurau, T. Gwinner, K. P., Walsh, G., & Gremler, D. D. (2004). "Electronic Word-of Mouth via Consumer-Opinion Platforms: What Motivates Consumers to Articulate Themselves on the Internet?", Journal of Interactive Marketing, 18(1), 38-52.
Kang, M., & Schuett, M.A. (2015). “Determinants of Sharing Travel Experiences in Social Media. Journal of  Travel Tourism Marketing, 30, 107- 2013.
Kautsar, A.P., Widianto, S., Abdulah, R., & Amalia, H. (2012). Relationship of consumer involvement, credibility of the source of information and consumer satisfaction on purchase decision of non-prescription drugs. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 65, 449–454.      
Liat, C.B., & Wuan, Y.S. (2014). Factors Influencing Consumers’ Online Purchase Intention: A Study among University Students in Malaysi. International.  Journal of Liberal Arts and Social Science, 2(8), 121- 133.
Liu, Z. (2004). Perceptions of credibility of scholarly information on the web. Information Processing and Management, 40(6), 1027–1038.
Park, S., & Nicolau, J.L. (2015). 'Asymmetric Effects of Online Consumer Reviews'. Annals of Tourism Research, 67- 83.
Silverman, G. (2001). The Secrets of Word-of-Mouth Marketing; How to Trigger Exponential Sales Through Runaway Word of Mouth(2th ed.). USA: AMACOM, second edition.
Tseng, F.M., & Hsu, F.Y. (2010). The Influence of eWOM within The Online Community on Consumers’ Purchasing Intentions-The Case of The Eee PC. International Conference on Innovation and Management.
Wu, M.H. (2013) »Relationships among Source Credibility of Electronic Word of Mouth, Perceive Risk, and Consumer Behavior on Consumer Generated Media«. (Masters Thesis). University of Massachusetts Amherst Hospitality and Tourism Management,
Yoon, S.N. (2008). »The effect of Electronic Word -of- Mouth Systems on the Acceptance of Recommendation«. (Dissertation Presented for the Doctor of Philosophy Degree), Nebraska University. 41-63.
Yuan, D., Lin, Z., & Zhuo, R. (2016). What drives consumer knowledge sharing in online travel communities?: Personal attributes or e-service factors?Computors in Human Behavior, 63, 68-74.
The World Tourism Organization (2015 & 2016), Achieved from www.UNWTO.org