اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصاد محلی(مورد مطالعه:روستای امام زاده هاشم:دهستان سراوان شهرستان رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اکوتوریسم دانشکده ی علوم گردشگری دانشگاه علم وفرهنگ تهران

2 کارشناس ارشد طبیعت گردی(اکوتوریسم)دانشگاه علم و فرهنگ تهران

چکیده

گردشگری در دهه های اخیر به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های جهان تبدیل شده، و علی رغم تمامی اتفاقات همواره رشد سریعی در توسعه اقتصادی جوامع و مناطق مختلف ایجاد کرده است. گردشگری مذهبی نیز یکی از رایج ترین اشکال گردشگری در سراسر جهان است. جاذبه های مذهبی، زیارتگاهها و اماکن مقدسه هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جلب می کنند. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصاد محلی انجام شده است. این تحقیق از نوع کاربردی است که به روش مطالعات میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، مردم روستای امام‌زاده هاشم می باشد. براساس فرمول کوکران تعداد 223 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون دوجمله‌ای استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به موقعیت روستای امام زاده هاشم و زیارتگاه و امکانات موجود در آن باعث رونق گردشگری مذهبی گردیده و توسعه گردشگری موجب اشتغالزایی، افزایش درآمد، متنوع سازی اقتصاد روستایی، کاهش بیکاری و فقر در روستای امام زاده هاشم شده است، بنابراین نتیجه می گیریم که گردشگری مذهبی در توسعه اقتصاد محلی و کاهش فقر موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم‌زاده، عیسی، کاظمی‌راد، شمس‌الله، اسکندری‌ثانی،(1390)، محمد، برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه گردشگری، با تأکید بر گردشگری مذهبی(مطالعه موردی، شهر قم)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 76، صص 141 – 115.
ایمنی‌قشلاق، سیاوش، خانی، فضیله، هاشمی، سیدسعید، 1391، نقش گردشگری در توسعه کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه تطبیقی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو)، مجله علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره 18، صص 238 - 217.
تقوایی، مسعود، موسوی، سید علی، غلامی بیمرغ، یونس، 1389، تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی(مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی)، فصلنامه علمی – پژوهشی فضای جغرافیایی، سال دهم، شماره 31، صص 64 – 39.
مرکز آمار ایران، 1390، نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، شناسنامه آبادیها.
مهدوی، مسعود، قدیری‌معصوم، مجتبی، قهرمانی، نسرین، 1387، اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با نظرسنجی از روستاییان دره کن و سولقان، فصلنامه روستا و توسعه، سال 11، شماره 2، صص 60 – 39.
مؤمنی، فرشاد، یوسفی، محمدقلی، مبارک اصغر، 1389، بررسی عوامل تعیین کننده رشد بهره وری و فقر در مناطق روستایی ایران، فصلنام پژوهش های روستایی، صص 120-99.
مؤمنی، مصطفی، صرافی، مظفر، 1387، ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی – فرهنگی و ضرورت مدیریت یکپارچه در کلان‌شهر مشهد، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 11، صص 38 – 13.
Ashley, C., Roe, D. and Goodwin, H (2001) Pro-Poor Tourism Strategies: Making Tourism Work for the Poor, London: Overseas Development Institute, International Institute for Environment and Development, and Centre for Responsible Tourism, University of Greenwich.
Choi, H.S. & Sirakaya, E.,( 2005). Measuring resident attitudes toward sustainable tourism: development of a sustainable tourism attitude scale. Journal of Travel Research, vol. 43(4), pp. 380-94.
Collins-Kreiner, V., (2010), Current Jewish Pilgrimage Tourism: Modes and Models of Development, Tourism: Preliminary Communication 58 (3), 259-270.
Egresi, Istvan; Bayram, Büşra; Kara, Fatih; Arif Kesik, Ozan,( 2012), Unlocking the Potential of religious Tourism in Turkey, GeoJournal of Tourism and Geosites, no.1, vol. 9.
Fleischer, A.,(2000) The Tourist Behind the Pilgrim in the Holy Land, Hospitality Management 19, pp 311-326.
Gabriela Cecilia, Stănciulescu1, and Alexandra-Maria Ţîrca, (2010) Implication of Commercial Activity Within Monastic Settlements as a Way to Maintain the Sustainable Development of Religious Tourism in Romania, Amfiteatru Economic, Vol XII • No. 27 • February 2010, pp 129 – 144.
Gil, Angeles Rubio,   Curiel, Javier de Esteban, (2008), Religious Events as Special Interest Tourism. A Spanish Experience, Vol 6, N 3, PP 419 – 433.
Goodwin, Harold, Ashley, Caroline, (2004) harnessing tourism for local economic development: strategies for pro poor tourism, Presentation 1: overview of linkages and the case for change,http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/events presentations/509.pdf.
ILO,( 2011), Toolkit on Poverty Reduction through Tourism, First published 2011, ISBN 978-92-2-125707-3 (print) - ISBN 978-92-2-125708-0 (web pdf).
Jackowski, A. & Smith, V.L., (1992). Polish pilgrim-tourist, Annals of Tourism Research, Vol.19 (1), pp. 92-106.
Kumar Kundu, Suman,( 2012), Economic empowerment through rural tourism: The case of Tarapith – A religious tourism destination in Birbhum District of West Bengal, India, GEOGRAFIA Online TM  Malaysia Journal of Society and Space 8 issue 7 (65 - 74).
Mazimhaka, Joan, (2006), The Potential Impact of Domestic Tourism on Rwanda’s Tourism Economy, A research report submitted to the Graduate School of Humanities, University of the Witwatersrand, Johannesburg, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts by coursework in Tourism Studies.
McKercher, B. & du Cros, H. (2002) Cultural tourism: The partnership between tourism and cultural heritage management. New York: Haworth Hospitality Press.
Olsen, D. (2006) Management issues for religious heritage attractions, In D. Timothy & D. Olsen (Eds.) Tourism, religion and spiritual journeys (pp 104-118)). New York: Routledge.
Raj, Kamla, (2010), Impact of Pilgrim Tourism at Haridwar, 12(2): 99-105
Ramukumba, T., Mmbengwa, V. M., Mwamayi, K. A. and Groenewald, J. A., (2012), Analysis of the socio-economic impacts of tourism for emerging tourism entrepreneurs: The case of George municipality in the Western Cape Province, South Africa, Journal of Hospitality Management and Tourism Vol. 3(3), pp. 39-45.
Rinschede, G.,(1992). Forms of religious tourism, Annals of Tourism Research, vol.19 (1), Pp.51-67.
Rundquist, K., (2010), Leap of Faith. Religious Tourism Report, ASTA Network, autumn 2010, http://www.jewishtravelagency.com/JewishTravel/ASTA0810_040_REV-FINAL.pdf.
San Filippo, M., (2001) the religious niche, Travel Weekly, vol.60 (18), pp.12.
Shackley, M. (2001) Managing sacred sites, Padstow, UK: Thomson.
Sharpley, R., Sundaram, P., (2005), Tourism: A Sacred Journey, The case of Ashram tourism India, International Journal of Tourism Research 7, 161-171.
Shinde, K., A., (2007), Case Study 6: Visiting Sacred Sites in India: Religious Tourism or Pilgrimage, In, R. Rajand N. Morpeth, Religious Tourism and Pilgrimage Festivals Management: An International Perspective, pp. 184-197. Wallingford, UK: CABI Publishing.
Singh, Rana P.B. (2013), Pilgrimage - Tourism: Perspectives and Vision, Hindu Tradition of Pilgrimage: Sacred Space and System, Dev Publishers, New Delhi, ISBN (13): 978-93-81406-25-0; pp. 305-332.
Smith, V., (1992), the Quest in Guest, Annals of Tourism Research, 19, 1-17.
Thapa, Mek Bahadur,(2012), Tourism and Sustainable Community Development in Nepal, Central Ostrobthnia University of Applied Sciences-Unit for Technology and Business, Kokkola-Pietasaari.
Timothy, D. & Olsen, D.,(2006) Tourism and religious journeys, in D.Timothy & D.Olsen(eds.) Tourism, Religion and Spiritual Journeys, Routledge, London.
Vijayand, S, (2012), Socio-Economic Impacfts in Pilgramage Tourism, Zenith International Journal of Multidisciplinary Research, Vol.2, Issue 1, January 2012, issn2231 5780.
World Travel and Tourism Council (2014). Travel & Tourism Economic Impact 2014 world.
WTO, 2005, Cultural Tourism and Poverty Alleviation: The Asia Pacific Perspective, Vol. 1, No. 1, 2005a, pp 1-265.