بررسی اثر درآمد های گردشگری بر توسعه اقتصادی کشورهای منطقه چشم انداز بر ایران:یک مطالعه تجربی طی دوره (1374-1392)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران:دانشگاه علوم اقتصادی و اداری

چکیده

در اقتصاد امروز، صنعت گردشگری نقش اساسی در توسعه پایدار دارد؛ به گونه ای که از این صنعت به عنوان یکی از ملاک های مهم توسعه یافتگی کشور ها نام برده می شود. گسترش و پیشرفت فنآوری در قرن اخیر، موجب خواهد شد که وقت انسان بیش از پیش آزاد و ثروتش افزون شود و زمان بیشتری را صرف اوقات فراغت خود کند. از این رو توجه به صنعت گردشگری می­تواند زمینه­ساز تاثیرات و تغییرات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی محیطی در هر کشوری ‌شود. دراین  مقاله سعی بر این  شده است تا با استفاده از رویکرد پانل دیتا تاثیر درآمدهای حاصل از گردشگری را بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه چشم انداز، در دوره 1392-1374 مورد بررسی قرار دهیم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که بین درآمدهای حاصل از گردشگری و رشد اقتصادی در این کشورها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنا براین سایر درآمد ها از جمله درامد ناشی از گردشگری؛ بر مبنای اهداف برنامه توسعه پنجم و سند چشم انداز بیست ساله کشور؛ می­تواند برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفت مورد تاکید قرار گیرد .

کلیدواژه‌ها


1.امیریان، سعید(1379)، "بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در جمهوری اقتصادی ایران با استفاده از تحلیل داده-ستانده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
2.بردبار، بیتا ، موسوی، سید نعمت الله(1390)، "گردشگری و رشد اقتصادی "، همایش ملی گردشگری، اقتصاد و بازاریابی.
3.پورفرج، علیرضا ، عیسی زاده روشن، یوسف و چراغی، کبری(1387)، "فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت گردشگری، رشد اقتصادی، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، ش 13، ص 66-46.
4.تولایی، سیمین(1385)، "جهانی شدن ابزاری در راستای توسعه گردشگری در ایران"، تحقیقات جغرافیایی، ش 82، ص 144-132.
5.رنج پور، رضا ، کریمی تکانلو، زهرا و نجفی نسب، میر حجت   (1390)، "بررسی فرضیه «گردشگری منجر به رشد» در ایران طی دوره 88-1347"، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه.
6.طیبی، سید کمیل، بابکی، روح الله و جباری، امیر(1386)، "بررسی رابطه توسعه گردشگری و رشداقتصادی در ایران (1383-1338)"، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی «ویژه اقتصاد»، سال هفتم، ش 26.
7.طیبی، سید کمیل، جباری، امیر و بابکی، روح الله(1387)، "بررسی رابطه علی بین گردشگری و رشد اقتصادی (مطالعه موردیایران، کشورهای OECD به علاوه کشورهای منتخب)"، مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، ش 24.
8.محنت فر، یوسف، صالحی، صادق(1391)، " گردشگری و توسعه پایدار در اقتصاد ایران "، همایش گردشگری و توسعه پایدار.
9.نصر اللهی، خدیجه، اکبری، نعمت الله و رمضانی، صفورا(1392)، " ایجاد، تخصیص، توزیع، مصرف و پس انداز درآمد ارزی حاصل از مخارج گردشگری بین المللی در بخش های مختلف اقتصادی استان اصفهان"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال سیزدهم، ش 1، ص 23-1.
10.یاوری، کاظم ، رضاقلی زاده، مهدیه، آقایی، مجید و مصطفوی، سید محمد حسن(1389)،" تاثیر مخارج گردشگری بر رشد اقتصادی کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)"، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 91.
11. Baltagi, H.B.(2005),”Econometric Analysis of Panel Data”,Johnwiley and Sonc, Third Edition.
12.Chen-Fu, C. Chiou-Wei, S. 2009. "Tourism  expansion, tourism uncertainly and economic growth: New evidence from Taiwan and Korea", Tourism Management, No 30, pp 812-818.
13. Dritsakis, N. 2009." Tourism Developmentand Economic GrowthinSeven Mediterranean Countries: A Panel Data", Tourism Economics, No 4, pp 801-816.
14. Fayissa, B. Nsiah, C. Tadasse, B. 2007. "The Impact of Tourism on Economic Growth and Development in Africa", Department of  Economicsand Finance Working Paper Series.
15.Gautam, B. P. 2011.  "Tourism and Economic Growth in Nepal", NRB Economic Review.
16. Khalil. S. Khan Kakar, M. Waliullah. 2007. "  Role of Tourism in Economic Growth:   Empirical Evidence from Pakistan Economy", Pakistan Department Review, No 46, pp  985-995.
17. JafariSamimi, A. Sadeghi, S. Sadeghi, S. 2011. "Tourism and Economic Growth in Developing Countries: P-VAR Approach", Middle-East Journal of Scientific Research, No 10, pp28-32.
18.Kreishan, F.M. 2011. "Time-series Evidence for Tourism-led Growth Hypothesis: A Case Study of Jordan", International Management Review, V 7, pp 89-93.
19. World bank, www.worldbank.org
20. World Travel & Tourism Council, www.wttc.org