تحلیل جاذبه های گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی با استفاده اش مدل ترکیبی SWOT و AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول.دانشجوی دکترای مدیریت برنامه ریزی ورزشی:دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی:دانشگاه مازندران

3 کارشناسی ارشد تربیت بدنی

4 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی:دانشگاه مازندران

چکیده

فعالیت گردشگری به‌عنوان یکی از مهم­ترین و پویاترین فعالیت­ها در جهان مطرح است. به‌طوری که  از لحاظ اقتصادی­، اشتغال و ارز آوری باعث رونق مناطق مختلف به حساب می­آید. هدف از پژوهش، تحلیل جاذبه­های گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل ترکیبی SWOT  و AHP است. این پژوهش توصیفی و روش انجام آن آمیخته (کیفی و کمی) می­باشد. ابزار انجام پژوهش در مرحله کیفی، مصاحبه نیمه­ساختاریافته و در مرحله کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان، مدیران و اساتید دانشگاهی ورزش استان می­باشد. مصاحبه با 20 نفر از جامعه آماری انجام شد و در آن قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدها شناسایی شدند. در مرحله کمی از پرسشنامه محقق­ساخته و روش AHP برای رتبه­بندی موارد شناسایی­شده، استفاده شد. نتایج نشان داد که  مهم­ترین نقطه قوت، وجود بارگاه امام رضا (ع) و مشهد مقدس در این استان و ضعف آن عدم خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذار خصوصی در جهانگردی ورزشی، همچنین مهم ترین  فرصت ها، درآمدزایی همراه با اشتغال­زایی بیشتر برای مردم، کاهش بیکاری و در بخش تهدید نیز عامل، ضعف در پارامترهای جذب گردشگر امنیت، اسکان و تغذیه می­باشند. با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از جاذبه های گردشگری ورزشی می توان ایجاد  اشتغال، افزایش درآمد و کاهش بیکاری داشت.

کلیدواژه‌ها


اسدی، حسن؛ پورنقی، امین؛ افتخاری، ابراهیم؛ فلاحی، احمد (1394). مطالعه­ی ابعاد عینی امنیت در گردشگری ورزشی ایران و عملکرد سازمان­های ورزشی در تامین و توسعه آن، نشریه مدیریت ورزشی، دوره 7، شماره 1، صص 15-1.
امراللهی بیوکی، ناهید؛ نظری دهقی، اعظم (1395). اثرات تصویر ذهنی گردشگران شهر اصفهان بر توسعه گردشگری پایدار آن،  مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 31، صص 129-103.
اصفهانی، نوشین؛ گودرزی، محمود؛ اسدی، حسن؛ سجادی، نصرالله؛ اسمیت، استیفن (1388). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه جهانگردی ورزشی داخلی ایران. نشریه مدیریت ورزشی1(1), 159-175.‎
پناهی، حسین؛ آدمی، معصومه (1395). قابلیت سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 4(پیاپی 16)، صص 64-55.
جاوید، مجید؛ الماسی، حسن؛ نقی­پور، بهنام (1394). گردشگری ورزشی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 32، صص 32-13.
شجاعی، وحید؛ تجاری، فرشاد؛ سلیمانی تپه­سری، بهاره؛ دوستی پاشاکلایی، مرتضی (1391). تحلیل نقاط قوت و ضعف گردشگری استان مازندران، پژوهش­نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال هشتم، شماره 15، صص 36-15.
شهریاری، بهمن؛ همتی­نژاد، مهرعلی؛ ملک اخلاق؛ اسماعیل (1394). شناسایی اتحادهای استراتژیک در توسعه گردشگری ورزشی استان­های شمالی ایران، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 30، صص 70-55.
غفوریان، مهسا و صداقتی، عاطفه (۱۳۹۰)، بررسی نقش پارکهای آبی در جذب گردشگر برای توسعه اقتصادی شهرها نمونه موردی مجموعه موجهای آبی مشهد، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، http://www.civilica.com
قیامی­راد، امیر؛ محرم­زاده، مهرداد؛ حسین­پور، باقر (1387). رابطه دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری کشور و عوامل گردشگری ورزشی در ایران، فصلنامه المپیک، سال شانزدهم، شماره 2 (پیاپی 42)، صص 62-51.
محمودی­یکتا، مهدی؛ ذبیحی، اسماعیل؛ جورابلو، مسعود (1391). تاثیر مولفه­های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی به ایران. نگرش­های نشریه در جغرافیای انسانی، سال چهارم، شماره دوم، صص 149-139.
Abya, H, Khalili, M, Ebrahimi, M, & Movahed, A. (2015). Strategic planning for tourism industry using SWOT and QSPM. Management Science Letters, 5(3), 295-300.
Burghelea, Cristina. (2015). Analysis of sustainable tourism (ST) in Romania. Int. Audit. Risk Manag, 1, 31-42.
Fang, Bin, Ye, Qiang, & Law, Rob. (2016). Effect of sharing economy on tourism industry employment. Annals of Tourism Research, 57, 264-267.
Gibson, Heather J. (1998). Sport tourism: a critical analysis of research. Sport management review, 1(1), 45-76.
Gunawan, Joko, & Wahab, Nur Asni. (2016). Health Tourism in Belitung Indonesia: A SWOT Analysis. Belitung Nursing Journal, 2(2), 27-30.
Hamidi M, Chekaniazar M, Parvinzad M, Sobhani N, Sedghi A. (2016). Strategic Planning to Develop Sports Tourism of Maragheh with a Focus on Water-Based Sports Mainly Canoepolo. J. Civil Eng. Urban., 6 (1): 01-06.
Hussein, Mostafa Mahmoud. (2014). Sport tourism in Egypt Opportunities and Challenges. Journal of Tourism and Hospitality Management, 2(2), 53-64.
Nishio, Tatsuru. (2013). The impact of sports events on inbound tourism in New Zealand. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 18(8), 934-946.
World Tourism Organization (UNWTO) (2015). United Nations World Tourism Organization, UNWTO Tourism Highlights Edition. Pp: 2.