بررسی میزان تاثیر عوامل بازاریابی داخلی بر بهبود ارائه خدمات: مطالعه موردی آژانس های مسافرتی شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

امروزه بازاریابی داخلی به عنوان یک راهبرد مهم برای اجرای برنامه های سازمان ها به کار می رود. به طور کلی می توان گفت پیاده سازی بازاریابی داخلی در سازمان های خدماتی، این سازمان ها را مجهز به شایستگی ها و قابلیت هایی می کند که ضمن بهره گیری از فرصت های محیطی، ارتقای عملکرد و ارائه بهتر خدمات توسط کارکنان را به دنبال خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر عوامل بازاریابی داخلی در بهبود ارائه خدمات کارکنان آژانس های مسافرتی شهر شیراز می باشد. روش تحقیق توصیفی–پیمایشی است. با مطالعات انجام شده درخصوص پیشینه تحقیق و همچنین مطالعات کتابخانه ای و مقاله های بازاریابی داخلی و بهبود ارائه خدمات کارکنان، شاخص های اولیه به دست آمده و پس از آن، یک پرسشنامه تدوین و بین 150 نفر از کارکنان آژانس ها توزیع و120 عدد آن ها برگشت داده شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. آلفای کرونباخ با مقدار 0.958 تایید شد. برای انجام آمار توصیفی از نرم افزار  SPSSو برای تعیین میزان تاثیرگذاری از آزمون همبستگی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که عوامل بازاریابی داخلی در بهبود ارائه خدمات کارکنان آژانس های مسافرتی شهر شیراز بسیار تاثیرگذار است. در پایان نتایج پژوهش و پیشنهادات ارائه گردیده است.         

کلیدواژه‌ها


ابزری، مهدی؛ رنجبریان، بهرام؛ فتحی، سعید و قربانی، حسن، (1390)، " تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری"، نشریه چشم انداز مدیریت، شماره 31، ص 25-42.
بابایی، علی اکبر، خلیلی عراقی، مریم و یقین لو، مهرانگیز، (1381)، " توانا سازی کارکنان، سرمایه گذاری بی جایگزین"، مجله تدبیر، شماره 129.
بختیارى، حسن و احمدى مقدم، اسماعیل، (1389)، " نقش راهبردهاى مدیریتى در توانمند سازى مدیران "، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامى، سال پنجم، شماره 1، ص 39-53.
خردمند، ابراهیم و ناظم، فتاح، (1389)، " بررسی رابطه بین فرهنگ سارمانی و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال"، نشریه فراسوی مدیریت،  ص 159-181.
شریف‌زاده، فتاح و محمدی مقدم، یوسف، (بهار 1388)،" عوامل سازمانی موثر بر عملکرد کارکنان مبارزه با قاچاق کالای فرماندهی انتظامی استان هرمزگان"، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال چهارم، شماره1، ص 52-72.
عزیزی، شهریار؛ جمالی، شهرام و صناعی، ایمان، (1391)، " ارائه مدل عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک کشاورزی)"، مجله مدیریت بازرگانی، شماره 11، ص 89-104.
طباطیایی، مهدی و اخوان، نیما، (1389)، " بررسی ارتباط بازاریابی درونی و کیفیت خدمات(مطالعه موردی بانک کشاورزی"، همایش ملی مدیریت و رهبری در سازمان های ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان، ص 1-21.
یونسی فر، سید محمد؛ صنایعی، علی و شاهینی، آرش، (1391)، "میزان حاکمیت مولفه های بازاریابی داخلی و تاثیر آن بر توسعه کیفیت خدمات در بیمارستان افشار یزد"، مجله مدیریت و بازاریابی، شماره 16.ص 99-109.
Ahmed, P. Rafiq, M, and Saad, N. (2003), "Internal marketing and the mediating role of organizational competencies", European journal of marketing, 37 (9), 1221-1241.
Bansal, H. and Morris, B. (2001). "The impact of internal marketing activities on external marketing outcomes", journal of  quality management, 6 (1), 61-67.
Cahil, D.J. (1996). " Internal marketing: your company’s next stage of growth". New York, The Haworth press.
Debra, F. (2002). " Expanding paradigms in providing internal service" ,Journal of managing service quality, 12(2), 87-99.
Gounaris, S. Vassilicopoulou, A. and Chatzipanagiotou, K. (2010). "Internal market orientation: a misconceived aspect of marketing theory", European journal of marketing, 44 (11), 1667-1699.
Gronroos, C. (2000). "Service management and marketing: a customer relationship management approach",Second edition, John Wiley.
Johnson, E. M. & Seymour, D. T.(1985)." The impact of cross selling on the service encounter in retail banking in Czepiel" . Lexington, Lexington books, 225-239.
Lings, I. & Greenly, G. (2010). "  Internal market orientation and market-oriented behaviors", Journal of service management, 22(4), 661-672.
Rafig, M., & Ahmad, P.(2000)."Advances in internal marketing concepts" , Journal of service marketing,14(6),449-462.
Sanchez-Hernandez, M. Miranda, F.(2011)." Linking internal market orientation and new service performance", European journal of innovation management, 2(14),207-226.
Seyedjavadin, S,R. Rayej, H.Yazdani, H. Estiri, M. And Aghamiri, S,A.(2012). "How organization citizenship behavior mediates between internal  marketing and service quality: the case of Iranian gas company", International journal of quality and reliability management,5 (29),512-530.
Tortosa,V. Moliner, M. and Sanchez, j. (2009). "International market orientation and its influence on organizational performance", European journal of marketing, 43 (11), 1435-1456.