تحلیل عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران از مقصد های گردشگری در استان گلستان(مطالعه موردی :منطقه گردشگری ناهار خوران گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه آزاد اسلامی:واحد گرگان:باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان:گرگان:ایران