سنجش وفاداری صاحبان کسب و کارهای مرتبط با گردشگری با استفاده ار شاخص سنجش رضایت از عملکرد اروپایی(مورد مطالعه:روستاهای نمونه ی گردشگری شهرستان پاوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی:دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی:دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشجوی دکترای ترویج کشاورزی:دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان