حکمرانی خوب در گردشگری مناطق حفاظت شده با تاکید بر قرق های اختصاصی استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه ریزی شهری و گردشگری دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری:دانشگاه علامه طباطبایی:تهران.ایران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه گردشگری:دانشگاه علامه طباطبایی:تهران.ایران